Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Celiński"

Analysis of toxic products of thermal decomposition and combustion of substrates used in the synthesis of polyurethanes Analiza toksycznych produktów termicznego rozkładu i spalania substratów wykorzystywanych w syntezie poliuretanów DOI:10.15199/62.2016.6.32


  Ignition time, rate of heat secretion and total amt. of smoke were detd. by using a cone calorimeter for an cyanate, a polyol and a surfactant used for com. prodn. of polyurethanes. The ignition times were 23, 36 and 32 s, resp., and rates of heat secretion 247.7, 675.2 and 498.8 kW/m2, resp. The combustion of polyol released approx. 20 times less of smoke than combustion of other substrates. The chem. compn. of flue gases was detd. by IR spectrofotometry with Fourier transformation and gas chromatog. coupled with mass spectrometry. C oxides and H2O were main prods. of combustion. Some hydrocarbons were also present in trace amts. Podczas termicznego rozkładu i spalania zdecydowanej większości materiałów powstaje mieszanina gazów, par i areozoli, która stanowi jedno z największych zagrożeń dla ludzi w czasie pożaru. W pracy określono substancje toksyczne, które mogą powstawać podczas termicznej degradacji i spalania podstawowych substratów stosowanych do otrzymywania tworzyw poliuretanowych (PUR). Zastosowano analizator termiczny oraz piec Pursera. Połączenie chromatografii gazowej ze spektrometrią mas oraz spektrofotometrii w podczerwieni z transformatą Fouriera pozwoliło określić główne produkty emitowane podczas spalania trzech substratów tworzyw PUR: izocyjanianu (Ongronat 2800), poliolu (Petol 480) oraz surfaktantu (Niax L-6900). Dodatkowo do badań procesów spalania substratów PUR zastosowano kalorymetr stożkowy. Poliuretany (PUR) są grupą polimerów o wielu korzystnych właściwościach i bardzo szerokim wachlarzu zastosowań przemysłowych. Ich właściwości można regulować w bardzo dużym zakresie, zmieniając skład surowców i warunki przetwórstwa. Tworzywa te stosuje się w postaci sztywnej, półsztywnej i elastycznej z możliwością dowolnego i łatwego regulowania gęstości pozornej w granicach 12-1000 kg/m3, czego nie zapewnia żadne z dotychczas znanych tworzyw sztucznych. PUR znajdują więc szerokie zastosowanie prawie we [...]

Products of thermal degradation and combustion of selected polyester resins Produkty termicznego rozkładu i spalania wybranych żywic poliestrowych DOI:10.15199/62.2016.9.39


  Two com. phthalic acids-based unsatd. polyester resins were studied for thermal decompn. and combustion to det. the thermal properties of the resins and the compn. of gaseous products of decompn. During thermal degradn. at low temp (300°C), large amts. of toxic styrene were released in both cases. At 600°C and 900°C, mostly CO2, phthalic acids and anhydrides were found. The isophthalic acid-based resin showed lower flammability but higher fire development coeff. (21 kW/(m2s) than the o-phthalic acidbased one. Zidentyfikowano główne związki chemiczne, które mogą powstawać podczas termicznego rozkładu i spalania wybranych żywic poliestrowych otrzymanych na bazie kwasów o-ftalowego oraz izoftalowego. Rozkład termiczny i spalanie materiałów prowadzono w piecu Pursera. Próbki powietrza zawierające powstające substancje pobierano, wykorzystując technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i analizowano za pomocą chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem mas. Głównymi zidentyfikowanymi substancjami były styren oraz bezwodnik kwasu ftalowego. Dodatkowo przeprowadzono badania palności z wykorzystaniem kalorymetru stożkowego w celu uzyskania pełnej charakterystyki palności badanych żywic poliestrowych. Żywice poliestrowe są jedną z najczęściej stosowanych grup materiałów konstrukcyjnych ze względu na doskonałe właściwości i wszechstronność. Niestety, ich duża łatwopalność znacznie ogranicza zakres ich stosowania1). Podczas termicznego rozkładu i spalania zdecydowanej większości materiałów palnych wydziela się mieszanina gazów, pari aerozoli. Toksyczność produktów obecnych w tych mieszaninach jest główną przyczyną większości wypadków śmiertelnych w środowisku pożarowym. Jednocześnie badania związane z analizą produktów termicznego rozkładu i spalania materiałów polimerowych wyraźnie wskazują, że rodzaj i ilość emitowanych substancji chemicznych zależą od składu chemicznego materiału, który ulega spaleniu, jego masy, fo[...]

Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych syntetycznych sorbentów substancji ropopochodnych DOI:10.15199/62.2018.3.12


  Najczęstszymi przyczynami zanieczyszczeń środowiska naturalnego są niezwykle uciążliwe rozlewy olejowe powstające wskutek nieszczelności, awarii rurociągów oraz awarii transportowych. W ich wyniku substancje organiczne przedostają się do wód powierzchniowych lub na powierzchnie dróg i autostrad. Substancje ropopochodne bardzo szybko rozprzestrzeniają się na powierzchni wody, tworząc warstewkę filmu ograniczającego dostęp tlenu do górnych warstw wody i powodując zamieranie flory i fauny wodnej oraz hamując proces biodegradacji. Z kolei ropa naftowa rozlana na powierzchni gleby ulega sorpcji na jej cząstkach. Woda deszczowa może wymywać składniki olejowe i przenosić je w głębsze warstwy gruntu oraz do wód podziemnych. Ponadto substancje ropopochodne przedostające się w głąb gleby blokują kanały, którymi transportowana jest woda i powietrze, co pociąga za sobą zmiany w składzie biologicznym gleb. Rozlewy substancji ropopochodnych likwiduje się poprzez ich zebranie metodami mechanicznymi, w których stosowane są sorbenty sypkie pochłaniające kontaminanty. Sorbentami tymi są zazwyczaj ciała stałe o rozwiniętej powierzchni, pochłaniające niebezpieczne Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Maciej Celiński, Monika Borucka, Kamila Sałasińska Agnieszka Gajek* Characterization of explosive and combustible parameters of selected after-exploitation synthetic sorbents used for petroleum substances Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych syntetycznych sorbentów substancji ropopochodnych DOI: 10.15199/62.2018.3.12 Dr inż. Monika BORUCKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 398. Dr inż. Maciej CELIŃSKI w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Zagrożeń Chemicznyc[...]

Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych naturalnych sorbentów substancji ropopochodnych DOI:10.15199/62.2019.3.22


  Ropa naftowa oraz jej produkty rafineryjne i petrochemiczne stanowią jedno z ważniejszych źródeł energii, paliw i surowców1). Jest ona podstawowym surowcem przemysłu petrochemicznego, wytwarzającym takie materiały, jak benzyny, nafty, oleje napędowe i opałowe, smary, parafiny, asfalty, mazuty, wazeliny i wiele materiałów syntetycznych. Ropa naftowa służy również do produkcji całej gamy produktów, np. leków, kosmetyków, barwników, materiałów wybuchowych, nawozów sztucznych, włókien sztucznych i przędzy, atramentu, środków owadobójczych, plastiku i syntetycznego kauczuku2). Skażenie środowiska substancjami ropopochodnymi jest jednym z najważniejszych problemów ekologicznych. Każdorazowe przedostawanie się niedostatecznie oczyszczonych ścieków rafineryjno- petrochemicznych do gleb i gruntów, otwartych zbiorników wodnych oraz awaryjne rozlewy substancji ropopochodnych mogą powodować poważne następstwa. Substancje ropopochodne mają właściwości toksyczne i kancerogenne, łatwo przedostają się do 98/3(2019) 473 Dr Kamila SAŁASIŃSKA w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W 2014 r. uzyskała stopień doktora na tej samej uczelni. Pracuje w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Specjalność - inżynieria materiałowa, kompozyty polimerowe z napełniaczami roślinnymi. Zakład Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel.: (22) 623-46-89, fax: (22) 623-36-93, e-mail: aggaj@ciop.pl Dr Agnieszka GAJEK w roku 1998 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2003 r. studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa procesów przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora uzyskała w 2010 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Pańs[...]

 Strona 1