Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Weronika Kruszelnicka"

Nowa koncepcja młyna walcowo-płytowego DOI:10.15199/62.2017.8.29


  Powszechność procesów rozdrabniania materiałów ziarnistych oraz związana z tym innowacyjność konstrukcyjnych rozwiązań młynów zmuszają do ciągłego doskonalenia sposobów i modeli rozdrabniania, a zwłaszcza opracowywania optymalnych warunków technicznych1-11). Opracowana nowa koncepcja konstrukcyjna rozdrabniacza (rys. 1), w którym organami roboczymi są napędzane i obracające się walce o gładkiej lub profilowanej powierzchni (np. rowki) oraz płyta o odpowiadającej gładkiej lub profilowanej powierzchni, pozwala na rozdrabnianie materiałów uziarnionych pochodzenia organicznego (ziarno zbóż) oraz mineralnego (kruszywo). Płyta tworzy stałą przegrodę w przestrzeni międzywalcowej, dzieląc tę przestrzeń na dwie części o różnych objętościach, tj. płyta znajduje się w różnych odległościach od powierzchni obwodowej walców. Regulacja szczeliny pomiędzy walcami a płytą możliwa jest poprzez dosuwanie i odsuwanie walców.Celem badań było wyznaczenie charakterystyk użytkowych nowego sposobu mielenia materiałów uziarnionych między obracającymi się walcami i płytą nieruchomą wprowadzoną w szczelinę międzywalcową. Sformułowano problemy badawcze: (i) czy zastosowanie nowej konstrukcji elementów roboczych walec-płyta spowoduje zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz zwiększenie wydajności w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym? (ii) jakie wartości cech geometrycznych walców i płyty, przy zadanej ich odległości od obwiedni walców i powierzchni płyty, zapewniają najmniejsze Fig. 1. Grinding unit construction with two rollers and vertical plate: a) vertical cross-section, b) top view; 1 - casing, 2 - rotary grinding rolls, 3 - grains inlet, 4 - stationary vertical plate (baffle) Rys. 1. Schemat konstrukcji zespołu dwuwalcowego z płytą pionową: a) przekrój pionowy, b) rzut z góry; 1 - obudowa, 2 - walce mielące obrotowe, 3 - wlot wsadu zasilającego, 4 - płyta pionowa (przegroda) nieruchoma 96/8(2017) 1751 Mgr inż. Weronika KRUSZELNICKA w roku 20[...]

Badanie parametrów pracy laboratoryjnej instalacji pompy ciepła powietrze-woda typu monoblok DOI:10.15199/148.2017.1.8


  W referacie przedstawiono analizę rynku systemów grzewczych związanych z pompami ciepła. Artykuł dotyczy weryfikacji efektywności najbardziej popularnych obecnie w Polsce instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda. Podczas badań wykorzystano laboratoryjną instalację pompy ciepła powietrze-woda firmy NIBE F2040 o mocy 8 kW typu monoblok, funkcjonującą w Laboratorium Inżynierii OZE Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Do badania parametrów pompy ciepła wykorzystano system NIBE Uplink™. Dzięki niemu można uzyskać podgląd aktualnych oraz archiwalnych podstawowych parametrów pompy ciepła. Obiektem ogrzewanym (odbiór ciepła - górne źródło ciepła) było pomieszczenie Laboratorium Inżynierii OŹE WIM UTP w Bydgoszczy. Podczas badań dzięki oryginalnemu opomiarowaniu instalacji weryfikowano parametry eksploatacyjne pompy ciepła w funkcji temperatury zewnętrznej powietrza oraz zmiennej temperatury obiektu ogrzewanego. Słowa kluczowe: pompy ciepła typu powietrze-woda, monoblok, źródło ciepła, efektywność.Polityka zrównoważonego rozwoju oraz gospodarka niskoemisyjna są jednymi z najważniejszych wyzwań, jakie muszą podjąć państwa członkowskie Unii Europejskiej. Z tego względu poszukuje się rozwiązań technologicznych i źródeł energii przyjaznych środowisku. Propagowane jest pozyskiwanie tzw. zielonej energii [1 - 3]. Choć w Polsce dalej dominującym surowcem energetycznym pozostaje węgiel, to ogromnego znaczenia nabierają inne alternatywne źródła energii, np. wiatr, słońce, woda, biomasa oraz energia geotermalna. Znaczną część energii zużywanej na świecie przeznacza się na potrzeby grzewcze. W zakresie ogrzewania realizację postanowień dotyczących gospodarki niskoemisyjnej mogą stanowić pompy ciepła [3 - 5]. Pompy ciepła są to urządzenia wykorzystujące energię pobraną ze źródła o niskiej temperaturze do podwyższania temperatury źródła o wyższej temperaturze - odbioru ciepła. W Polsce rynek pomp ciepła znacznie się rozwija sz[...]

Badanie możliwości zwiększenia efektywności działania instalacji fotowoltaicznej dzięki zastosowaniu magazynu energii elektrycznej DOI:10.15199/148.2017.1.9


  W artykule przedstawiono zagadnienie wykorzystania w Polsce i w Europie instalacji fotowoltaicznych (PV) z magazynami energii elektrycznej. Systemy PV będą miały w niedalekiej przyszłości znaczny udział w globalnej produkcji energii elektrycznej. Będzie to istotnie wpływało na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego. W pracy przedstawiono budowę laboratoryjnej instalacji PV zlokalizowanej na WIM UTP w Bydgoszczy. Przedstawiono również wybrane wyniki pomiarów rozkładu produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w czasie (produkcja przez układ PV, zużycie własne, magazynowanie w akumulatorach, przesył do sieci zewnętrznej) z wykorzystaniem systemu monitoringu. Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, efektywność, instalacje fotowoltaiczne.W Polsce obserwowany jest wzrost rynku instalacji fotowoltaicznych (PV). Branża instalacyjna, mimo że ustawa o odnawialnych źródłach energii nie gwarantuje warunków dla dynamicznego rozwoju, cały czas jest w fazie wzrostu [1 - 4]. Według danych Instytutu Energii Odnawialnych oraz Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przedstawionych na wykresie (rys. 1) w pierwszym kwartale 2016 r. całkowita moc zainstalowana w systemach PV przyłączonych do sieci wynosiła 119,2 MW [4, 5]. Na wykresie przedstawiono również podział instalacji na mikroinstalacje, duże instalacje oraz układy niepodłączone do sieci (off-grid). Światowy rynek instalacji PV wzrósł w 2015 r. w stosunku do 2014 r. o 34%, a w Polsce aż o 240%. Większość specjalistów twierdzi, że trendy takie powinny się utrzymać. Zjawisku takiemu pomaga ciągły wzrost sprawności modułów PV oraz rozwój systemów magazynowania energii [4 - 6].Kilka lat temu w Europie rozwój rynku domowych instalacji fotowoltaicznych spowodowany był przez korzystne stawki za sprzedaż energii do publicznej sieci elektroenergetycznej. Taka sytuacja przyczyniała się do tego, że właściciele instalacji nie wykorzystywali Rys. 1. Rozwój[...]

Skuteczność miesienia ciasta mącznego DOI:10.15199/62.2019.4.16


  Skuteczność miesienia to kryterium operacyjne związane z organizacją (składniki, kolejność dozowania, podawanie, czas trwania) i przebiegiem procesu (ruchy, czynności, zabiegi, operacje technologiczne) 1-4). O skuteczności miesienia decydują nakłady mechaniczne (moment obrotowy, prędkość kątowa, moc i czas) na intensywne łączenie składników (wody, mąki, dodatków uszlachetniających, powietrza), a przede wszystkim korzyści, w postaci wysokiej jakości ciasta mącznego jako produktu miesienia (jednorodna struktura, kon-systencja), wyższej efektywności procesu (wydajność, krótki czas miesienia) i wysokiej nieszkodliwości oddziaływania produktu i procesu, np. na środowisko (m.in. mniejsze zapylenie, niższe emisje CO2)5-10). Miesienie mąki, wody, dodatkowych składników i powietrza jest procesem krótko trwającym, polegającym na wykorzystaniu hydrokinetyki, hydrodynamiki wody, mąki, ciasta, porów powietrza i/lub reakcji biochemicznych, (bio)-fizykomechanicznych oddziaływań reagentów oraz ruchów elementów konstrukcyjnych zespołu miesienia11-14). Celem opracowania był opis, analiza i ocena skuteczności dozowania wody, mąki i dodatków uszlachetniających w miesieniu ciasta mącznego. Dla osiągnięcia celu sformułowano problemy badawcze obejmujące (i) wpływ zastosowania nowej konstrukcji zespołu roboczego miesienia, wyposażonego w dysze rozpryskowe (kaliber 3, kąt stożka 59°, fulljet), na zmniejszenie jednostkowego zużycia energii oraz zwiększenie wydajności w porównaniu z rozwiązaniem tradycyjnym, (ii) ustalenie liczby dysz zapewniających, przy danej ich odległości od strumienia mąki, najmniejsze jednostkowe zużycie energii oraz największą wydajność procesu miesienia, (iii) określenie wartości parametrów pracy miesiarki spiralnej zapewniających najmniejsze jednostkowe zużycie energii na miesienie i największą wydajność procesu oraz (iv) sprawdzenie, czy zastosowanie nowej konstrukcji dozowania wody i mąki wpłynie na zmniejszenie ilościowe frakc[...]

 Strona 1