Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Kruczyński"

Impact of fuel vapor pressure on emissions of non-methane volatile organic compounds from transport vehicles Wpływ prężności par benzyny na emisję nie-metanowych lotnych związków organicznych z pojazdów transportowych DOI:10.15199/62.2016.5.27


  A review, with 12 refs., of sources of gas emissions (non combusted fuel components, fuel vapors during storage and tankage). Scharakteryzowano źródła emisji NMVOC (non-methane volatile organic compound) począwszy od rafinerii poprzez bazy paliw do stacji paliw oraz źródła tej emisji w samym pojeździe samochodowym. Podano obecne wymagania na lotność benzyny w okresie letnim, przejściowym i zimowym. Oceniono wpływ zwiększenia prężności par benzyny z 60 do 69 kPa na emisję NMVOC w teście SHED (sealed house for evaporative determination) i w procesie tankowania pojazdu na stacji paliw. Lotne związki organiczne VOC (volatile organic compounds) to grupa związków1), które (i) z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu, (ii) charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie, oraz (iii) których temperatura wrzenia pod normalnym ciśnieniem mieści się w zakresie 50-250°C. VOC występują jako produkty uboczne w wielu procesach przemysłowych, są emitowane przez transport drogowy i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Dyrektywy2, 3) transponowane rozporządzeniem w sprawie standardów emisyjnych z instalacji4) definiują VOC jako każdy związek organiczny, który w temp. 293,15 K ma prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, lub posiada analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania. VOC oznacza każdy związek zawierający co najmniej 1 atom węgla i 1 lub większą liczbę atomów wodoru, halogenów, tlenu, siarki, fosforu, krzemu lub azotu, z wyjątkiem tlenków węgla i węglanów lub diwęglanów nieorganicznych. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych, jakie zachodzą w środowisku z udziałem VOC. W taki sposób powstaje np. ozon troposferyczny. Przyjmuje się, że prekursorami ozonu są przede wszystkim tlenki azotu i VOC, a ich listę zamieszczono w dyrektywie5). Na rys. 1 przedstawiono dane dotyczące całkowitej emisji NMVOC (non methane volatile[...]

 Strona 1