Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Kowalczyk"

Zastosowanie diod led jako fotodetektorów w systemach transmisji VLC DOI:10.15199/59.2015.8-9.9


  Koncepcja użycia systemów oświetlenia jako podstawy do stworzenia nowego rodzaju systemów transmisji bezprzewodowej, tj. optycznych systemów transmisji w zakresie światła widzialnego VLC (Visible Light Communications), zbliża się powoli do fazy jej komercjalizacji. Na rynku powinny być już niebawem dostępne pierwsze, prototypowe systemy tego typu z możliwością ich zakupu [2-4]. Jednak przed tą technologią wciąż stoi wiele wyzwań. Ich rozwiązanie zadecyduje, czy stanie się ona w przyszłości rzeczywistą alternatywą dla radiowych sieci bezprzewodowych. Popularyzacji samego rozwiązania sprzyjają wprowadzane na całym świecie dyrektywy, dotyczące wymagań stawianych źródłom światła, wykorzystywanym w oświetleniu, w tym m.in. dyrektywy Unii Europejskiej [5,6]. Ogólną koncepcję działania tego rodzaju systemów zobrazowano na rys.1.Systemy tego typu są oparte na założeniu, że jeżeli tylko źródło oświetlające przestrzeń pomieszczenia zostanie zmodulowane z dostatecznie dużą częstotliwością, to wywołane w jej efekcie zmiany poziomu natężenia sygnału świetlnego nie są dostrzegalne przez ludzkie oko. Oczywiście, w przeciwieństwie do fotodetektorów, które jeżeli tylko poziom mocy optycznej sygnału świetlnego docierającego do nich jest dostateczny (powyżej progu ich czułości), są zdolne na nie reagować. Tym samym system oświetlenia może być jednocześnie systemem transmisji. Postulat wykorzystania systemów oświetlenia w podwójnej roli pojawił się już na początku bieżącego stulecia [2,7]. Jednak dopiero wprowadzenie wspomnianych już dyrektyw w zakresie zmian w odniesieniu do wykorzystywanych w oświetleniu źródeł światła, wiążących się z wycofywaniem m.in. żarówek żarowych, kosztem wprowadzania w ich miejsce oświetlenia typu LED (Light Emmiting Diodes), stworzyło dla tej technologii odpowiednie warunki rzeczywistego zaistnienia. Użycie w oświetleniu diod LED umożliwia ich względnie szybką modulację. Nie jest to możliwe w przypadku żarówek klasyc[...]

MODELOWANIE KANAŁU DLA BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI OPTYCZNEJ W POMIESZCZENIU W OPARCIU O ZMODYFIKOWANY ALGORYTM MONTE CARLO DOI:10.15199/59.2018.8-9.60


  1. WSTĘP Jednym z kluczowych elementów w procesie skutecznego projektowania systemów optycznej komunikacji bezprzewodowej przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach zamkniętych jest uwzględnienie wpływu kanału transmisji. Geometria pomieszczenia, rodzaj użytych materiałów, obecność osób oraz przedmiotów w pomieszczeniu, jak również położenie nadajnika(ów) i odbiornika(ów) oraz zachowanie bądź też nie linii bezpośredniej widoczności LOS (ang. Line of Sight) mogą w znaczący sposób wpływać na warunki realizacji transmisji. W wielu przypadkach równie istotnym może być pojawianie się docierających do odbiornika tzw. sygnałów rozproszonych. Powstają one na skutek zjawiska odbicia oraz rozproszenia światła w pomieszczeniu. W zależności od warunków prowadzenia transmisji mogą one docierać do odbiornika z różnym nasileniem oraz opóźnieniem powodując, że sygnał odbierany może ulegać różnego rodzaju zniekształceniom w tym m.in. rozmywaniu (zjawisko dyspersji). Ze względu na sposób działania, w tym w szczególności wykorzystywanie ścieżki bezpośredniej widoczności LOS, systemy bezprzewodowej transmisji optycznej OWC (ang. Optical Wireless Communications) pracujące w pomieszczeniach możemy podzielić na systemy LOS i NLOS (ang. Non Line of Sight). Te ostatnie w swoim działaniu wykorzystują sygnały rozproszone. Obecność ścieżki LOS w wielu przypadkach determinuje właściwości transmisyjne systemu. Jednakże nawet w tego typu systemach potencjalny wpływ obecności sygnałów rozproszonych docierających do odbiornika nie może być całkowicie pominięty w procesie projektowania i oceny końcowej. Co więcej, udział sygnału LOS w sygnale odbieranym w stosunku do kontrybucji sygnałów rozproszonych może ulegać znaczącym wahaniom, w zależności od konkretnej chwilowej realizacji łącza transmisji, ze względu m.in. na możliwe zmiany położenia odbiornika względem nadajnika. Podejściem umożliwiającym uwzględnianie podczas projektowania potencjalnego wpływ[...]

 Strona 1