Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Filipowicz"

Possibilities of generation and use of energy from biomass Możliwość pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy DOI:10.12916/przemchem.2014.2065


  A review, with 9 refs., of biomass-fired boilers used for heat prodn. Computational fluid dynamics model was used for optimization of the boiler operation. Przedstawiono możliwości pozyskiwania ciepła z biomasy oraz jego wykorzystania na przykładzie układu wytwarzania energii elektrycznej w zmodyfikowanym organicznym cyklu Rankineąa (ORC). Jednostką, w której dokonywano konwersji energii chemicznej paliwa był kocioł o mocy 180 kW, zasilany paliwem stałym - biomasą, zlokalizowany na Wydziale Energetyki i Paliw AGH. Przedstawiono wyniki suszenia biomasy, spalania wraz z emisjami zanieczyszczeń oraz możliwości generacji ciepła wysokotemperaturowego na potrzeby układów parowych i ORC. Stwierdzono, że istnieją duże możliwości wykorzystywania biomasy. Wiąże się to z potrzebą prowadzenia badań, m.in. w zakresie opracowania układów sterowania suszeniem, podawaniem paliwa oraz optymalizacji konstrukcji komory zgazowania i spalania. Zgodnie z dyrektywą 2001/77/WE biomasa definiowana jest jako podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, a także podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. Całkowity realny potencjał ekonomiczny biomasy szacowany jest na 600 PJ/r, z czego 166 PJ/r stanowią odpady AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Krzysztof Sornek*, Mateusz Szubel, Wojciech Goryl, Estera Bożek, Mariusz Filipowicz Possibilities of generation and use of energy from biomass Możliwość pozyskiwania i wykorzystania energii z biomasy DOI: dx.medra.org/10.12916/przemchem.2014.2071 Mgr inż. Mateusz SZUBEL w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest asystentem naukowo-dydaktycznym na tym Wydziale. Specjalność - gospodarka paliwami i energią. Mgr inż. Krzysztof SORNEK w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Energetyki i Paliw[...]

Monitoring temperatury komory kotła na biomasę oraz instalacji grzewczej


  W artykule opisano wyniki badań kotła na słomę. Wykonano pomiary temperatury spalania słomy w komorze kotła oraz przebieg temperatury czynnika grzejnego w instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu magazynowania ciepła w zbiorniku akumulacyjnym. Pomiary wykonano dla wybranych wielkości spalanego paliwa. Zasygnalizowano też aspekty ekologiczne i techniczne związane z energetycznym wykorzystaniem słomy do pozyskiwania ciepła.W POLSCE istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał biomasy, którego istotnym składnikiem jest słoma. Większość nadwyżek słomy spalana jest na polach, co jest szkodliwe dla środowiska naturalnego: wyjaławia glebę, niszczy owady, gady i małe ssaki, a także jest przyczyną powstania wielu pożarów. Z kolei, Polska jest zobowiązania do redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Z zobowiązań tych można po części się wywiązać przez stosowanie na szerszą skalę biomasy w indywidualnych lub lokalnych systemach ciepłowniczych. Można to osiągnąć przez opracowanie konstrukcji i wprowadzenie na rynek jednostek efektywnie spalających biomasę. Możliwe to jest także przez opracowanie efektywniejszych sposobów spalania dla istniejących i pracujących u użytkowników jednostek. Słoma to produkt uboczny produkcji roślinnej. Słomę wykorzystuje się jako ściółkę i pokarm w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Produkcja słomy w Polsce to ok. 25 milionów ton, z których 10-12 mln ton może być przeznaczone na cele energetyczne [1]. W Polsce przeważają gospodarstwa rolne o niewielkiej powierzchni, chociaż istnieje duże zróżnicowanie powierzchni: od gospodarstw hektarowych do kilkutysięczno hektarowych. Wielu właścicieli gospodarstw rolnych tylko część dochodów uzyskuje z działalności rolniczej i musi się utrzymywać z różnych źródeł. A więc, konieczne jest poszukiwanie pozarolniczych źródeł dochodów, jednak proces ten powinien następować sukcesywnie, z zachowaniem strukt[...]

Źródła ciepła małej mocy w systemach ogrzewania Część 1. Piecokominki - aspekty techniczne, ekonomiczne, ekologiczne i estetyczne DOI:10.15199/9.2015.3.5


  Źródła ciepła wykorzystywane w życiu codziennym towarzyszą człowiekowi już od czasu zwykłego ogniska aż do pieców wyposażonych w przewód spalinowy i komin. W artykule przedstawiono charakterystykę domowych źródeł ciepła, szczególnie piecokominków, obejmującą aspekty techniczne i eksploatacyjne, prawne i normatywne, ekologiczne oraz estetyczne wskazując na możliwość wykorzystania biomasy drewna jako paliwa, także w przyszłości. Podano także przykładowe wyniki badań parametrów eksploatacyjnych wybranych wariantów konstrukcyjnych piecokominków. Keywords: heat sources, stove-fireplaces, operating parameters, wood fuel, technical, economic, technological, ecological aspects, aesthetic aspects Abstract Heat sources used in everyday life have accompanied mankind ever since the application of ordinary campfire until furnaces equipped with a flue pipe and chimney. The paper presents characteristics of domestic heat sources, particularly stovefireplaces, including technical, operational, legal, regulatory, environmental and aesthetic aspects, pointing to the possibility of using wood as a biomass fuel in the future. Exemplary results of the operational parameters concerning selected structural variants of stove- fireplaces are also presented. © 2006-2015 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved.1. Domowe źródła ciepła Historia źródeł ciepła wykorzystywanych w codziennym życiu ludzi rozpoczyna się od zwykłego ogniska, służącego do ogrzewania, oświetlenia, przygotowania potraw, ochrony przed atakiem dzikich zwierząt lub wykonywania obrzędów kultowych. Następnie były to paleniska bez przewodu kominowego (komina) aż przyjęły formę pieców wyposażonych w komin odprowadzający spaliny, których powstały w procesie spalania paliw. Można więc wyróżnić następujące konstrukcje źródeł ciepła: paleniska otwarte zewnętrzne, paleniska otwarte wewnętrzne typu japoński irori, paleniska zamknięte do ogrzewania typu chiński kang, piece[...]

Analiza pracy wymiennika akumulacyjnego jako elementu wspomagającego system grzewczy z kominkiem DOI:10.15199/9.2017.10.1


  1. Wstęp Wśród domowych urządzeń grzewczych opalanych biomasą wyróżnić można kotły, wkłady kominkowe, kominki akumulacyjne, piece oraz kozy. W ostatnim czasie obserwowany jest wzrost zainteresowania ogrzewaniem pomieszczeń za pomocą układów wyposażonych w różnego typu systemy akumulacji ciepła. W niniejszym artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem wymiennika ceramicznego wykonanego z akubetu do magazynowania ciepła wytwarzanego przy spalaniu drewna 396 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/10 (2017) w kominku akumulacyjnym, a następnie do oddawania go do ogrzewanych pomieszczeń. Zagadnienia te stanowią rozwinięcie dotychczasowych badań zespołu pracowników Wydziału Energetyki i Paliw AGH, obejmujących m.in.: ● wyznaczenie istotnych parametrów pracy domowych źródeł ciepła, w tym szczególnie piecokominków pod kątem ogrzewania pomieszczeń i współpracy z innymi typami instalacji grzewczych [2], ● określenie sposobów zapewnienia czystego spalania paliwa w piecokominku (w tym niskiej emisji CO) poprzez dobór odpowiednich parametrów paliwa i sposób prowadzenia spalania [3], [4], [7], ● automatyzację procesu spalania z wykorzystaniem dedykowanych algorytmów sterowania zaimplementowanych w sterowniku PLC [9], ● analizę matematyczną z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynów (CFD), obejmującą badanie wpływu geometrii wymiennika na turbulentność przepływu spalin [5], ● analizę możliwości wykorzystania paleniska akumulacyjnego jako źródła ciepła układu mikrokogeneracyjnego z generatorami termoelekrycznymi [6], [8]. 2. Cel badań Celem prowadzonych badań było uzyskanie wiedzy umożliwiającej konstruowanie układów grzewczych wykorzystujących spalanie drewna na potrzeby użytkowników związanych z charakterem pomieszczenia, sposobem jego użytkowania i wymaganiami komfortu termicznego oraz zaproponowanie efektywnego systemu ogrzewania będącego połączeniem źródła ciepła i modułu akumu[...]

 Strona 1