Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ludwik Kosyrczyk"

Evaluation of the energy consumption in coal coking by using a method for reconcilation of substance and energy balances Ocena energochłonności procesu koksowania węgla z zastosowaniem metody uzgadniania bilansów substancji i energii DOI:10.12916/przemchem.2014.681


  Chem. element (C, S, O, N, H) and energy balances were performed for heating and coking chambers of a coke oven battery to est. the gas energy consumption in the coal coking process. Podano przykład obliczeniowy uzgadniania bilansów substancji i energii w procesie koksowania węgla za pomocą metody rachunku wyrównawczego. Sformułowano równania bilansowe dla komory grzewczej oraz komory koksowania węgla baterii koksowniczej z uwzględnieniem infiltracji gazu surowego do komory grzewczej. Do uzgadniania bilansów zastosowano metodę uogólnioną rachunku wyrównawczego, umożliwiającą przypisanie skończonej wartości niepewności oszacowania wielkości nie mającej statusu pomiaru rzeczywistego w procesie. Wykorzystując uzyskane z obliczeń uzgadniania bilansów uwiarygodnione dane procesowe, wyznaczono wskaźnik jednostkowego zużycia energii chemicznej gazu w procesie koksowania węgla. Oceny energochłonności procesu cieplnego dokonuje się najczęściej za pomocą wskaźnika jednostkowego zużycia energii odniesionego do jednostki naturalnej użytecznego efektu procesu1) lub zużycia energii odniesionego do jednostki naturalnej wsadu do procesu2). W celu wyznaczenia wartości liczbowej wskaźnika zużycia energii konieczne jest określenie za pomocą pomiarów lub obliczeń, wartości energii zużywanej w procesie oraz wielkości produkcji. We współczesnym koksownictwie, pomimo dużego postępu technologicznego, nie stosuje się tak dużej liczby punktów pomiarowych dla potrzeb bieżącej kontroli eksploatacji baterii koksowniczej, jak np. w procesach konwersji energii realizowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Wynika to przede wszystkim z samej technologii koksowania węgla w baterii koksowniczej. W procesie koksowania następują che682 93/5(2014) Mgr inż. Tadeusz CHWOŁA w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i tec[...]

Information system for supervision and management of the operation of coke oven battery Komputerowe systemy nadzoru i zarządzania eksploatacją baterii koksowniczej DOI:10.12916/przemchem.2014.2111


  Coke oven battery monitoring and simulating systems were developed and tested under industrial conditions in respect to the prolongation of the coke oven battery life, maintaining its high prodn. capacity and restricting emission of the hazard substances to the environment. Both systems confirmed their good applicability for controlling smart cokeries. Kontroli i gromadzeniu danych o stanie technicznym i technologicznym baterii koksowniczej musi towarzyszyć stałe analizowanie uzyskanych wyników i podejmowanie właściwych działań profilaktycznych, remontowych oraz regulacyjnych. Niewykryte i nieusuwane w porę usterki i błędy eksploatacyjne przyczyniają się do szybkiego pogarszania stanu technicznego pieców, a tym samym narastania zakresu i kosztów remontów. W tym świetle prowadzenie właściwego monitoringu i kontrolingu stanu technicznego i technologicznego baterii koksowniczej, jak również innych obiektów przemysłowych, nabiera szczególnego znaczenia. W ramach projektu "Inteligentna Koksownia" opracowano systemy BATMON - Battery Monitoring, system monitorowania stanu techniczno-technologicznego baterii koksowniczej oraz system SIMBAT odtwarzający wszystkie szczegóły pracy rzeczywistego obiektu, jakim jest bateria koksownicza. Oba systemy oparte na rozbudowanej strukturze informatycznej stanowią nowoczesne narzędzie służące przedłużeniu żywotności, utrzymaniu wysokiej sprawności baterii koksowniczej oraz ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do środowiska. W świetle rosnących uzasadnionych obostrzeń unijnych przemysł w Polsce staje przed ogromnym wyzwaniem. W swej działalności coraz większą rolę musi bowiem przywiązywać nie tylko do ekonomiki prowadzonych procesów przemysłowych, ale równocześnie do ochrony środowiska oraz racjonalizacji gospodarki energetycznej i surowcowej. W związku z tym w Polsce, podobnie jak w innych krajach wysoko rozwiniętych, rośnie zapotrzebowanie nie tylko na nowe technologie przemysłowe[...]

 Strona 1