Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"BOLESŁAW RZESZÓT"

System zadań wewnątrzzakładowych w powiązaniu z bodźcami materialnego zainteresowania załogi DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przykładzie ZCh "Blachownia" przedstawiono zagadnienia motywacji ekonomicznej w systemie płac załóg fabrycznych. Omówiono konkretne rozwiązania ekonomiczne, które w wyraźny sposób uzależniają wysokość premii pracowników od wykonywanych zadań (głównie obniżenie materiało- i energochłonności produkcji). Pierwsze próby zastosowania rozwiązań systemowych powodujących uzależnienie wysokości płac (premii) od wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa przeprowadzono w ZCh ,,Blachownia" 15 lat temu. Od 1 stycznia 1972 r. wprowadzono tzw. Kompleksowy system zadań wewnątrzzakładowych w powiązaniu z bodźcami materialnymi załogi. Wdrożenie od 1 stycznia 1973 r. nowych zasad ekonomiczno-finansowych zarządzania pociągnęło za sobą zmiany w zakładowym "systemie", który został zatwierdzony na Konferencji Samorządu Robotniczego 26 marca 1973 r. Służby ekonomiczne na podstawie szczegółowej obserwacji funkcjonowania "systemu" wykazały konieczność dalszej jego modyfikacji i udoskonalania w ce lu ma k s yma l n e g o " z g r a n i a " i n t e r e s ów p r z e s i ę b i o r s tw a (gospodarki narodowej) z i n t e r e s em załogi . Dzięki temu możliwy był dalszy postęp w zakresie poprawy efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Blachowiański "system" wydany został w opracowaniu książkowym przez Ośrodek Postępu i Rozwoju Opolszczyzny przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu i rozesłany do poszczególnych przedsiębiorstw województwa. Zespół ekonomistów ZCh "Blachownia" za opracowanie powyższego systemu otrzymał Nagrodę Wojewódzką I Stopnia. Wykorzystując doświadczenia osiągnięte w tym zakresie w latach 1972-h 1978, wprowadzono nowelizację "systemu" w 1979 r. Istotą tych "systemów" było przedstawienie załogom zakładów i wydziałów oraz pracownikom obsługującym instalacje zadań techniczno-ekonomicznych do realizacji, z zachowaniem pełnej rangi i roli planu centralnego, tj. dyrektyw jednostki nadrzędnej, odpowiedzialnej za całkowite zaspok[...]

 Strona 1