Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz PŁATEK"

Harmoniczne prądu kondensatora w obwodzie DC trzyprzewodowego trójfazowego filtru aktywnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analizę, pozwalającą na określenie rzędu i wartości harmonicznych prądu kondensatora w obwodzie DC falownika, pracującego w trzyprzewodowym trójfazowym filtrze aktywnym. Wyniki analizy zostały potwierdzone komputerowymi badaniami symulacyjnymi. Analizę obliczeniową przeprowadzono dla ustalonego stanu pracy filtru i przy założeniu bezstratnych elementów w obwodach silnoprądow[...]

Zagadnienia regulacji napięcia w obwodzie DC trzyprzewodowego trójfazowego filtru aktywnego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analizę, pozwalającą na dobór wartości pojemności kondensatora w obwodzie DC falownika, pracującego w trzyprzewodowym trójfazowym filtrze aktywnym oraz dobór nastaw regulatora spełniających założone kryteria regulacji. Wyniki analizy zostały potwierdzone komputerowymi badaniami symulacyjnymi. Abstract. This article presents method which allows to choose the value of the capa[...]

Przekształtniki wielopoziomowe typu FLC do zastosowań trakcyjnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia problemy związane z załączaniem wielopoziomowego przekształtnika z tzw. kondensatorami o zmiennym potencjale (Flying Capacitor Converter) do źródła napięcia zasilającego, jak również metodę stabilizacji napięć na kondensatorach poziomujących - w stanach skokowej zmiany tego napięcia. W artykule podano wyniki badań symulacyjnych dla trzech układów przekształtników oraz wyniki badań[...]

Trzypoziomowy falownik typu FLC z regulacją napięcia na kondensatorze o zmiennym potencjale

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano właściwości trzypoziomowych falowników napięcia z kondensatorami poziomującymi typu FLC (Flying Capacitors Converter) z punktu widzenia ich zastosowania w równoległych filtrach aktywnych.Dwupoziomowe falowniki napięcia, pracujące jako równoległe filtry aktywne prądu w sieciach o napięciu powyżej 3×400 V, wymagają zastosowania tranzystorów o napięciu blokowania 1700 V. Częstotliwość pracy tranzystorów IGBT o tym napięciu blokowania w falownikach o mocy kilkaset kW jest ograniczana ze względu na straty komutacyjne i praktycznie nie powinna przekraczać 7 kHz. Tak mała częstotliwość pracy wymaga (w celu filtracji składowej w.cz.) zastosowania - na wyjściu falowników - filtrów LC o odpowiednio małej częstotliwości rezonansowej, co z kolei ogranicza wymaganą stromo[...]

Analiza porównawcza strat mocy w trzypoziomowych falownikach typu FLC oraz typu NPC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony niżej artykuł opisuje w sposób porównawczy niektóre cechy trzypoziomowych falowników z kondensatorami o zmiennym potencjale (FLC) oraz trzypoziomowych falowników z diodami poziomującymi (NPC). Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom strat mocy w falownikach trzypoziomowych typu FLC oraz NPC, odniesionych dodatkowo do strat mocy w falowniku dwupoziomowym. Abstract. The article presented below describes in a comparative way some of the characteristics of three-level inverters with floating potential capacitors (FLC) and three-level inverters with leveling diodes (NPC). Particular attention was paid to issue of power losses in FLC and NPC threelevel inverters, related additionally to power losses in two-level inverter. (Comparative analysis of power losses in three-level FLC and NPC inverters.). Słowa kluczowe: przekształtnik wielopoziomowy, FLC, NPC, straty mocy w tranzystorach. Keywords: multilevel converter, FLC, NPC, transistor power losses. Wstęp W dziedzinie falowników napięcia istnieją dwa typy wielopoziomowych układów : układ z kondensatorami o zmiennym potencjale FLC (Flying Capacitor) oraz układ z diodami poziomującymi określany także jako NPC ( Neutral Point Clamped). W literaturze naukowo technicznej poświecono stosunkowo dużo miejsca analizie porównawczej obydwu układów [1],[2],[3]. W niniejszym artykule przedstawiono analizę, na podstawie której można wyznaczyć straty mocy łączeniowych i przewodzenia w poszczególnych elementach falowników. Na podstawie tych zależności można wyznaczyć sprawności falowników typu FLC oraz NPC, jako funkcję współczynnika mocy cosφ po stronie napięcia przemiennego, napięcia zasilania, częstotliwości łączeń tranzystorów i spadków napięć na przewodzących elementach. Dla celów porównawczych zostały podane również zależności dla dwupoziomowego falownika napięcia. Z analizy porównawczej falowników dwupoziomowych z falownikami trzypoziomowymi obydwu typów wynika większa spra[...]

Stabilność systemu zasilania z równoległym filtrem aktywnym zapewniającym kompensację pojemnościowej mocy biernej

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia analizę pozwalającą na wyznaczenie równania różniczkowego, opisującego obwód regulacji prądu wyjściowego falownika filtru aktywnego z dodatkowym pomiarem sieciowego napięcia zasilającego. Otrzymane równanie pozwala na wyznaczenie warunków, zapewniających stabilną pracę filtru przy obciążeniu o charakterze pojemnościowym. Wyniki analizy zostały potwierdzone komputerowymi badaniami symulacyjnymi oraz eksperymentalnymi komercyjnego filtru aktywnego. Abstract. This article presents an analysis that allows determination of the differential equation describing the output current control circuit of the active filter inverter with an additional measurement of line input voltage. The resulting equation allows to determine the conditions which ensure the stable operation of the filter with capacitive load. The results of the analysis were confirmed by computer simulation and experimental studies of commercial active filter.( Power system stability with parallel active filter ensuring compensation of capacitive reactive power.) Słowa kluczowe: Równoległy filtr aktywny, filtr pasywny. Keywords: Parallel Active Filter, Passive Filter. Wstęp Stosowanie równoległych filtrów aktywnych w energetycznych sieciach jako kompensatorów mocy biernej odkształceń i przesunięcia - generowanej przez odbiorniki nieliniowe oraz odbiorniki o charakterze pojemnościowym (m.in. baterie kompensatorów indukcyjnej mocy biernej, filtry pasywne LC harmonicznych prądu, odbiorniki zasilane kablami o dużych pojemnościach) - wymaga podjęcia szczególnych kroków w celu zapewnienia stabilnej pracy filtru. Każdy filtr aktywny powinien w przypadku niestabilnej pracy zostać automatycznie odłączony od sieci, jednak w takich układach jak np. filtry hybrydowe [1], w których filtr aktywny poza kompensacją mocy odkształceń ma za zadanie kompensować moc bierną przesunięcia wnoszoną przez kondensator filtru pasywnego, musi być zapewniona stabilna praca. Rys.1. Schem[...]

Modulator trzypoziomowego falownika typu FLC z regulacją napięcia na kondensatorze o zmiennym potencjale

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje oryginalny modulator szerokości impulsów trzypoziomowego falownika typu FLC (ang. Flying Capacitor) opracowany w celu zastosowania w filtrze aktywnym. Oprócz możliwości kształtowania napięcia wyjściowego zapewnia on także stabilizację napięć na kondensatorach o zmiennym potencjale. W pracy przedstawiono zasadę działania modulatora, podano wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych jednofazowego falownika trzypoziomowego. Abstract. The paper describes the original PWM modulator of the flying capacitor converter developed to Active Power Filter application. Besides output voltage control, presented solution provides control and stabilization of the voltage across the flying capacitor during transients of the DC circuit. The paper consists of the modulator description, simulations as well as experimental results of the single phase, three-level inverter (PWM modulator for three-level FLC inverter with the flying capacitor voltage balancing) Słowa kluczowe: przekształtnik wielopoziomowy, kondensatory o zmiennym potencjale, stabilizacja napięć, FLC Keywords: Multilevel converter, balancing the flying capacitor voltages, Flying Capacitor Converter Wstęp Dwupoziomowe falowniki napięcia, pracujące jako równoległe filtry aktywne prądu w sieciach o napięciu powyżej 3x400V, wymagają zastosowania tranzystorów IGBT o napięciu blokowania wyższym niż 1,2kV. Częstotliwość przełączeń takich tranzystorów w falownikach o mocy kilkaset kW jest ograniczona ze względu na komutacyjne straty mocy i na przykład dla klasy napięciowej 1,7kV praktycznie nie powinna przekraczać 7kHz. Tak mała częstotliwość pracy wymaga zastosowania na wyjściu falowników filtrów LC (eliminujących składową w.cz.) o odpowiednio małej częstotliwości rezonansowej, co z kolei ogranicza wymaganą stromość prądów wyjściowych. Właściwości falowników wielopoziomowych umożliwiają wykorzystanie tranzystorów o napięciu blokowania mniejszym od napięcia w obwodzie DC, char[...]

Wyznaczanie strat cieplnych wydzielanych w tranzystorach mocy typu MOSFET DOI:10.15199/74.2018.12.2


  Całkowite straty mocy w tranzystorach pracujących z dużą częstotliwością zależą zarówno od metody sterowania, jak i od parametrów obwodu DC (indukcyjność szyn zasilających) oraz obwodu sterownik - bramka (rezystancja wyjściowa sterownika i indukcyjność połączeń do bramki tranzystora). Przy projektowaniu kosztownych układów dużych mocy celowa jest weryfikacja obliczeń strat cieplnych w tranzystorach wykonanych na podstawie kart katalogowych łączników, zawierających dane otrzymane na bazie metod oscyloskopowych. Metody oscyloskopowe pomiaru strat mocy wydzielanych w tranzystorach w procesach przełączania obarczone są dużymi błędami wynikającymi z trudnych do skompensowania opóźnień czasowych sond pomiaru prądu oraz pasożytniczych nieliniowych pojemności złączowych tranzystorów [2]. Opisaną w artykule laboratoryjną metodę termowizyjną można zastąpić w warunkach przemysłowych mało złożonym układem eksperymentalnym. Opis eksperymentalnego modelu falownika mostkowego Na rys. 1 przedstawiono schemat testowanego układu o topologii jednofazowego mostkowego falownika napięcia, sterowanego przy użyciu metody sinusoidalnej modulacji szerokości impulsów (wymuszenie sinusoidalnego prądu na wyjściu) lub modulacji sygnałem stałym (wymuszenie prądu stałego na wyjściu). Dzięki obciążeniu w postaci dławika z zasilacza napięcia stałego pobierana jest przede wszystkim moc czynna, równa stratom mocy w zestawie półprzewodnikowym falownika i w dławiku. Prąd zasilacza ma niewielką wartość średnią przy jednoczesnej możliwości wymuszania dużych wartości chwilowych i skutecznych prądów w odbiorniku. Uzyskuje się także efekt rów[...]

 Strona 1  Następna strona »