Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Skoczylas"

Wpływ substancji humusowych obecnych w wodzie na skuteczność ochrony inhibitorowej przemysłowych układów wody chłodzącej


  Układy chłodzenia zasilane wodą pobieraną ze źródeł znajdujących się w pobliżu terenów bagiennych i torfowisk narażone są na obecność większego stężenia substancji organicznych, w szczególności kwasów huminowych i fulwowych. Scharakteryzowano pochodzenie, budowę strukturalną i właściwości substancji humusowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwasów huminowych. Przedstawiono wyniki badań wpływu substancji huminowych na agresywność wody oraz wpływu na skuteczność ochrony inhibitorowej przemysłowych układów wody chłodzącej. Słowa kluczowe: woda chłodząca, związki huminowe, inhibitory korozji Effect of humic substances present in the water on the inhibitory effectiveness of the protection of industrial cooling water systems Cooling systems supplied with water collected from springs in the vicinity of boggy areas and peatlands are vulnerable to the presence of higher concentrations of organic matter, especially humic and fulvic acids. Characterized origin, structure and structural properties of humic substances, particular taking into consideration humic acids. Presents infl uence of humic substances on the aggressiveness of the water and the impact on the effectiveness inhibitory protection of industrial cooling water systems. Keywords: cooling water, humic compounds, corrosion inhibitors ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Wprowadzenie W eksploatacji przemysłowych układów chłodzących ważne jest by woda, stosowana jako czynnik chłodzący, spełniała odpowiednie parametry. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Jedną z przyczyn jest występowanie w środowisku wodnym substancji organicznych, których głównymi frakcjami (stanowiącymi 50-80%) są substancje huminowe pochodzenia allochtonicznego (dostające się do wód przede wszystkim z terenów bagiennych i torfowisk) oraz autochtonicznego (powstające w środowisku wodnym) [1, 2]. Mianem substancj[...]

Wpływ związków huminowych na agresywność korozyjną wody w warunkach eksploatacyjnych cyrkulujących systemów wody chłodzącej


  Przedstawiono wyniki badań wpływu kwasów huminowych na agresywność korozyjną wody wykorzystywanej jako czynnik chłodzący w przemysłowych obiegach chłodzących. Badania prowadzono w wodzie modelującej wodę przemysłową bez i z dodatkiem roztworów kwasów huminowych o stężeniach odpowiadających stężeniom kwasów występujących w wodzie naturalnej. Obecność substancji huminowych w wodzie modelowej IVB zmniejsza szybkość korozji stali węglowej o 27% przy stężeniu kwasów huminowych 5 mg/dm3 oraz o 40% przy stężeniu kwasów huminowych 50 mg/dm3. Humic acids were added to artificial cooling water (concn. 5-50 mg/L) used as a medium for testing corrosion resistance of a C steel. The cooling water contained CaCl2, Na2SO4 and NaHCO3 (concns. 4.50, 2.25 and 4.00 mmole/L, resp.). The addn. of humic acids resulted in a decrease in corrosion rate from 0.55 mm/yr down to even 0.33 mg/yr. Woda chłodząca jest jednym z czynników niezbędnych w realizacji procesów technologicznych w większości sektorów przemysłowych. Zgodnie z definicją Mercera1) wody chłodzące zaliczają się do obojętnych środowisk korozyjnych. Są one układami jednofazowymi, zawierającymi co najmniej 50% wody o pH 5,5-10,0. W obojętnych środowiskach wodnych, powierzchnia metalowych materiałów konstrukcyjnych pokryta jest trwałymi naturalnymi warstewkami tlenkowymi utworzonymi w powietrzu. Jednakże, gdy w roztworze występują agresywne jony Cl-, SO4 2- lub HCO3 -, warstewki te mogą ulec elektrochemicznemu roztworzeniu. Przyjmuje się, że obojętne środowiska wodne mogą stać się najbardziej agresywnymi środowiskami korozyjnymi2, 3). Dlatego wskazane jest, by woda zasilająca układy chłodzące była stabilna, tzn. by podczas jej użytkowania nie zachodziły zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz by wykazywała niską agresywność korozyjną4). Samo pojęcie korozyjności wody jest bardzo trudne do zdefiniowania, gdyż należy jednocześnie brać pod uwagę zarówno dążność meta[...]

Chemical modification of fossil coals by phosphonylation. Chemiczna modyfikacja węgli kopalnych przez fosfonylowanie


  Peat and lignite samples were phosphonylated with PCl3 and PCl3-H3PO3 mixts. at 20oC and 70oC. The P content in the C materials after phosphonylation was less than 1.5 mEq/g. Specyficzna budowa chemiczna węgli kopalnych stwarza możliwości wbudowania cząsteczek fosforu do ich struktury bez konieczności wcześniejszej modyfikacji węgli. W związku z tym materiały węglowe zostały poddane reakcji fosfonylowania dwiema metodami przy użyciu trichlorku fosforu. W pracy przedstawiono wyniki fosfonylowania węgli kopalnych o różnym stopniu uwęglenia. Ilość wbudowanego fosforu do struktury użytych węgli nie przekraczała 1,5 mEq/g. Materiały węglowe są łatwo dostępne, biorąc pod uwagę ich cenę i zasoby1) i coraz częściej są wykorzystywane jako naturalne źródło surowców do otrzymania użytecznych produktów chemicznych. W literaturze opisane są metody modyfikacji materiałów węglowych poprzez sulfonowanie, nitrowanie lub chlorometylowanie, natomiast mało jest informacji o możliwościach ich fosfonylowania. Wbudowanie grupy fosfonowej o specyficznych właściwościach w strukturę materiału węglowego, bez wcześniejszej jego modyfikacji, pozwoli uzyskać nowe tanie materiały o ciekawych właściwościach kompleksujących, jonowymiennych i sorpcyjnych. Specyficzne właściwości kompleksujące grup fosfonowych w porównaniu z grupami karboksylowymi są przede wszystkim spowodowane różną stereochemią grup fosfonowych i karboksylowych. Jon fosfonianu jest tetraedryczny z osią symetrii trzeciego rzędu, podczas gdy jon karboksylowy [...]

Żywice poliamfolitowe jako nowe inhibitory korozji w obojętnych środowiskach wodnych

Czytaj za darmo! »

Efektywną ochronę przed korozją materiałów konstrukcyjnych przemysłowych wodnych układów chłodzących mogą zapewnić jedynie wielofunkcyjne preparaty inhibitorowe. Jednakże muszą one spełnić szereg wymagań użytkowych oraz wzrastających wymagań odnośnie ochrony środowiska. Przedstawiono właściwości żywic poliamfolitowych jako potencjalnych inhibitorów korozji stali węglowej w obojętnych środowiskach wodnych. Metodami elektrochemicznymi określono skuteczność ochrony inhibitorowej stali węglowej w wodzie modelującej wodę przemysłowych układów chłodzenia bez i z dodatkiem poliamfolitów. Słowa kluczowe: woda chłodząca, żywice poliamfolitowe, inhibitory korozji Polyampholyte resins as new corrosion inhibitors in neutral aqueous environments The effectiveness of inhibitory protection of structural materials found in industrial cooling water systems can only be provided by multifunctional compounds. However, they have to meet many technical, functional and environmental requirements. The chemical properties of polyampholyte resins, as potential corrosion inhibitors of carbon steel in neutral aqueous environments, are presented. Electrochemical methods were used to determine the effectiveness of the inhibitory protection of carbon steel in model water with and without polyampholytes.[...]

 Strona 1