Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Domagalski"

Ekonomiczne techniki wytwarzania mikrokanałów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane techniki wytwarzania kanałów o wymiarach charakterystycznych poniżej 1 mm dla potrzeb układów mikroprzepływowych. Dobór opisanych technik został dokonany ze względu na możliwości ich szybkiej i niedrogiej adaptacji w typowych warunkach warsztatowych. Przegląd zawiera zarówno wyniki własnych doświadczeń dotyczących wytwarzania mikrokanałów, jak również przypadki znane z literatury przedmiotu. A review, with 21 refs., of methods for prodn. of microchannels for use in microfluidics. The main selection criterion was the possibility of fast quick and cost-effective adaptation of the method under typical workshop conditions. W ostatnich latach jednym z bardzo dynamicznie rozwijających się obszarów badań w inżynierii procesowej są zagadnienia wymiany pędu, ciepła i masy w mikroskali. Wiąże się to przede wszystkim ze zmianami w zachowaniu się badanych układów w stosunku do ich makroskalowych odpowiedników oraz szerokimi możliwościami ich zastosowań. W układach o charakterystycznych wielkościach rzędu nano- i mikrometrów na skutek zmiany stosunku powierzchni do objętości obserwuje się zanik znaczenia sił masowych na rzecz zjawisk powierzchniowych. Odmienność zachowania się takich układów wynika w dużej części z małych wymiarów charakterystycznych wpływających bezpośrednio na charakter ruchu płynu. W skali mikro przy wysoce laminarnym charakterze ruchu obserwuje się zanik znaczenia inercji na rzecz efektów powierzchniowych w postaci napięcia międzyfazowego oraz dyfuzji, jak również znaczny wzrost prędkości wymiany ciepła na skutek zwiększenia powierzchni międzyfazowej. Dodatkowo w mikroskali dla dużych cząstek objawiają się ich efekty anizotropowe oraz elektryczne. Wykorzystanie występujących w skali mikro osobliwości pozwala jednak na stworzenie całkiem nowych aplikacji. W analityce chemicznej, w badaniach nad kinetyką reakcji i reologią materiałów osiąga się czułość i precyzję pomiarów niespotykaną w analogi[...]

Study on the rheological parameters of thixotropic fluids Badanie reologicznych właściwości cieczy tiksotropowych DOI:10.15199/62.2016.5.17


  A two-system rotational-capillary rheometer was constructed to det. the rheol. parameters of thixotropic liqs. by using the Kembłowski and Petera model. The model allow not only to characterize the liq. but gives also a possibility to predict its rheol. parameters under known history of its deformation. Przedstawiono możliwość wykorzystania dwusystemowego reometru rotacyjno-kapilarnego do wyznaczania parametrów reologicznych cieczy tiksotropowych. Opisany przyrząd umożliwia dokonanie pomiarów wielkości charakteryzujących ciecze tiksotropowe, niezbędnych do przeprowadzenia opisu ich właściwości reologicznych za pomocą modelu Kembłowskiego i Petery, umożliwiającego nie tylko scharakteryzowanie cieczy, ale dającego możliwość przewidywania wartości parametrów reologicznych przy znanej historii deformacji. Zaproponowano konstrukcję reometru, za pomocą którego można przeprowadzić eksperymenty, których wyniki mogą posłużyć do opisu zachowania się cieczy tiksotropowej w zmiennych warunkach deformacji. Do prawidłowego prowadzenia wielu procesów technologicznych w przemyśle chemicznym niezbędna jest znajomość parametrów reologicznych substancji, będących substratami, a także możność przewidywania zmian wartości tych parametrów przy zmieniających się parametrach procesu. Przydatna, a czasem wręcz niezbędna jest także wiedza na temat wartości parametrów reologicznych końcowych produktów, które stanowią o ich przydatności. Uzyskiwane parametry tych produktów przekładają się na konkurencyjność producenta i gwarantują jego dobrą pozycję na rynku. Wiele substancji występujących w przemyśle chemicznym to substancje o złożonej strukturze wewnętrznej, a tym samym o złożonych właściwościach reologicznych. Znaczną ich liczbę stanowią substancje ciekłe, reologicznie niestabilne (tiksotropowe lub antytiksotropowe). Ich właściwości w stałych warunkach deformacji (podczas ustalonego przepływu lub mieszania) są zmienne w czasie. Celem pracy było[...]

 Strona 1