Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Ugis Cabulis"

Effect of the isocyanate index and the type of based rapeseed oil-based bio-polyols on the thermal properties and flammability of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams Wpływ indeksu izocyjanianowego oraz rodzaju bio-poliolu z oleju rzepakowego na właściwości termiczne oraz palność sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych DOI:10.12916/przemchem.2014.2248


  Polymeric diphenylmethane-4,4'-diisocyanate and rapeseed oil-derived bio-polyols were used for prepn. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams with isocyanate index 150-250 in presence of a catalyst, blowing, surface-active and flame-retarding agents. The thermal stability of the foams increased while their flammability decreased with the increasing isocyanate index. Use of the bio-polyols resulted in increasing the O2 index up to above 21%. Zbadano wpływ bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwości termiczne oraz palność sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych o indeksach izocyjanianowych w zakresie 150-250. Bio-poliole otrzymano metodą transestryfikacji oraz transamidyzacji oleju rzepakowego trietanoloaminą oraz dietanolaminą, jak również dwuetapową metodą epoksydacji oraz otwarcia pierścieni oksiranowych glikolem dietylenowym. Stwierdzono, że rodzaj zastosowanego bio-poliolu wpływa na przebieg degradacji termicznej, jak również palność otrzymanych materiałów porowatych. Sztywne pianki poliuretanowe (PUR) charakteryzują się korzystnymi właściwościami termoizolacyjnymi. Jednakże pomimo bardzo dobrych właściwości izolacyjnych niekiedy nie spełniają aktualnych testów odporności na palność prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe1). Coraz częściej wymagania stawiane przez nie materiałom izolacyjnym są bardziej rygorystyczne, niż wymagania formalne wynikające z obowiązujących przepisów2). Polymeric diphenylmethane-4,4'-diisocyanate and rapeseed oil-derived bio-polyols were used for prepn. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams with isocyanate index 150-250 in presence of a catalyst, blowing, surface-active and flame-retarding agents. The thermal stability of the foams increased while their flammability decreased with the increasing isocyanate index. Use of the bio-polyols resulted in increasing the O2 index up to above 21%. Zbadano wpływ bio-polioli z oleju rzepakowego na właściwoś[...]

Cellular structure and physical-mechanical properties of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams prepared from rapeseed oil-based polyols Struktura komórkowa i właściwości fizykomechaniczne sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych otrzymanych z udziałem bio-polioli z oleju rzepakowego DOI:10.12916/przemchem.2014.2253


  Rapeseed oil was transesterified with triethanolamine or transamidized with diethanolamine at 170°C or 140°C, resp., in presence of Zn(OAc)2 catalyst or epoxidized with H2O2 in AcOH/H2SO4 and converted to bio-polyols by opening oxirane rings with diethylene glycol in presence of H2SO4 at 95-100°C. The bio-polyols (hydroxyl no. 270- 390 mg KOH/g) were used for partial replacing a polyol of petrochem. origin (70% by mass) in prodn. of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams in reaction with polymeric diphenylmethane-4,4'-diisocyanate to study the foaming course. The mech. properties, cellular structure and thermal cond. of the foams were detd. Bio-poliole z oleju rzepakowego otrzymywano metodą transestryfikacji trietanoloaminą, transamidyzacji dietanoloaminą lub epoksydacji i otwarcia pierścieni oksiranowych glikolem dietylenowym. Uzyskane bio-poliole charakteryzujące się liczbami hydroksylowymi w zakresie 270-390 mg KOH/g użyto do wytworzenia sztywnych pianek poliuretanowopoliizocyjanurowych. W opisywanych materiałach 70% mas. poliolu petrochemicznego zastąpiono bio-poliolami z oleju rzepakowego. Dokonano analizy wpływu indeksu izocyjanianowego oraz rodzaju bio-poliolu na wytrzymałość mechaniczną, strukturę komórkową oraz współczynnik przewodzenia ciepła sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. W drugiej połowie XX w. idea zrównoważonego rozwoju odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu sposobu myślenia o wzajemnych relacjach pomiędzy gospodarką, społeczeństwem oraz zasobami środowiskowymi. Obecnie, w trosce o jakość środowiska, na forum międzynarodowym podejmuje się inicjatywy mające na celu rozwiązanie globalnych problemów ekologicznych. Pierwsza konferencja dotycząca środowiska miała miejsce w Sztokholmie w 1972 r.1). Ekonomiści wskazują na szybko postępujący rozwój gospodarki, która w latach 1950-2000 wzrosła siedmiokrotnie, zwiększając wartość wytworzonych dóbr i usług z 6 bln USD do 43 bln USD. Ekolo[...]

 Strona 1