Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Józef Szczotka"

Metoda promieniowania podczerwieni w badaniach jakościowych zawilgocenia murów z cegły DOI:10.15199/33.2019.05.02


  Mury z cegływczęści przyziemia ulegają zawilgoceniu przez podciąganie kapilarne wód gruntowych. Konsekwencją oddziaływania wilgoci są zniszczenia mrozowe, rozwijanie porostów i wysoleń, zwiększenie zapotrzebowania na energię grzewczą. Dodatkowo zwiększenie zawilgocenia w murach powoduje pogorszenie właściwości mechanicznych cegły, co ma wpływ na stabilność konstrukcji budowli.Na uszkodzenia narażone są przede wszystkim obiekty użytkowane kilkadziesiąt lat, ale zjawiska te obserwowane są równieżwobiektach po kilku latach eksploatacji [3, 8, 11, 13]. Źródłami zawilgoceniamogą być: opady atmosferyczne; kapilarne podciąganie wód gruntowych; kondensacja pary wodnej; awarie instalacji wodnych; procesy technologiczne związane z wznoszeniem obiektów. Różny bywa zakres i skala oraz skutki oddziaływania zawilgocenia, począwszy od utraty estetyki elewacji, przez występowanie nieprzyjemnych zapachów wewnątrz budowli, aż do procesów korozyjnych powodujących degradacjęmurów z cegły ceramicznej. Skrajnym następstwem zawilgocenia budynków jest uniemożliwienie ich dalszej eksploatacji ze względu na zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Korozja zawilgoconych materiałów jest spowodowana przede wszystkim oddziaływaniem mrozu i przemieszczeniemoraz koncentracją szkodliwych soli. Podjęcie środków zapobiegawczych o ograniczonym zakresie lub odkładanie decyzji o podjęciu prac remontowych prowadzi często dowzrostu kosztówprac renowacyjnych. Stały monitoring stanu zawilgocenia ścian jest bardzo istotny w celu utrzymaniamuruwdobrymstanie. Potrzebna jest więc metoda diagnostyczna, która pozwoliwykryć zmianęwilgotnościwmurze w fazie początkowej, co będzie miało przełożenie naminimalizację kosztów naprawy [12]. W tej sytuacji podjąłem próbę opracowania metody promieniowania podczerwieni do badania zawilgocenia murów z cegły. Zawarty w artykule materiał merytoryczny jest wynikiem wnikliwej analizy literatury specjalistycznej [1, 2, 4[...]

 Strona 1