Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Leopold Kruszka"

Wybrane zagadnienia wbudowywania wyrobów budowlanych z rozbiórki w inne obiekty budowlane DOI:10.15199/33.2019.05.13


  Wkontekście budownictwa zrównoważonego szczególnie ważne jest wykorzystanie materiałów odpadowych przez ponowne zastosowanie przydatnych konstrukcyjnie elementów (reusing) i surowcówjako składnikówdo produkcji nowych elementów budowlanych (recykling) [1 ÷ 3, 5 ÷ 7, 17, 20]. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. [16], ustanawiającego zharmonizowanewarunkiwprowadzania do obrotuwyrobówbudowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, obiekty budowlane powinny być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce. Logistyka odzysku i wykorzystania odpadów budowlanych powinna być zgodna z przepisami ustaw z 14 grudnia 2012 r. o odpadach [20]; z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [21]; z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [22]; z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [23] oraz zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi [4]. W artykule omówiono problematykę odzysku wyrobów budowlanych oraz surowców z odpadów budowlanych, a także aspekty prawne dotyczące ich ponownego wbudowania (reusingu) zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach budowlanych. Zidentyfikowano także wady i zalety wykorzystania odpadów budowlanych do wytworzenia nowych wyrobów budowlanych (recyklingu). Badana problematyka jest istotna m.in. ze względu na: ■ znaczny udział kosztu wyrobów budowlanych w cenie robót budowlanych oraz wysokie koszty składowania tych odpadów [8, 11, 24]; ■ krótki okres eksploatacji obiektów budowlanych, przede wszystkim pawilonów wystawienniczych, realizowanych w formule "projektuj, zbuduj, utrzymaj, rozbierz" [9], a także tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej[...]

 Strona 1