Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Roman Kwiecień"

Consequences of applying tunneling to OPC

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł przedstawia analizę pracy aplikacji komputerowych zbudowanych w technologii OPC, używanej jako standard komunikacyjny w systemach automatyki przemysłowej. Pomimo licznych zalet tej technologii ujawniają się również jej wady. Jednym ze sposobów eliminowania tych wad jest zastosowanie tunelowania. Jednakże tunelowanie technologii OPC przyczynia się do innych negatywnych skutków w pracy systemu komputerowego. W związku z tym w artykule autorzy pragną pokazać konsekwencje używania komputerowych aplikacji tunelujących w procesie przesyłania informacji przy pomocy sieci komputerowych. (Konsekwencje używania komputerowych aplikacji tunelujących w procesie przesyłania informacji przy pomocy sieci komputerowych) Abstract. This paper presents an analysis of work computer applications built in OPC technology, used as a communication standard in industrial automation systems. Despite numerous advantages, this technology also has its defects. Tunneling is a way of eliminating these drawbacks. However, tunneling of OPC contributes to other adverse effects on the operation of a computer system. Therefore, the authors want to discuss consequences of use of tunneling computer applications for the process of information transfer via computer networks. Słowa kluczowe: Tunelowanie, OPC, OLE, COM, DCOM. Keywords: Tunneling, OPC, OLE, COM, DCOM. Introduction OPC (OLE for Process Control) is a communication standard used in industrial automation systems. Its specifications describe methods of data transfer between information objects, which are part of the same or different computer units. Due to the disperse nature of the control system, computer networks are employed to transfer information as well. Standardization of data transfers is therefore a leading aspect of the concatenation process of wide-area computer systems [1,8,9,10]. OPC using COM/DCOM (Component Object Model/Distributed Component Object Model), introduced to Microsoft W[...]

Skryptowy informatyczny system sterowania urządzeniami automatyki przemysłowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony sposób zarządzania procesem technologicznych przy zastosowaniu technologii ZWS (Zdalnego Wykonania Skryptu). W technologii tej urządzenia automatyki będą przedstawiane w formie baz danych, do których będzie można odnieść się w sposób jednolity poprzez obiektowy język programowania PL#. Abstact. This article illustrates a way of transmision data as part of the manufacturing process when technology ZWS (Remote Script Execution) is used. This technology treats industrial devices as appropriate databases. The objective PL# programming language controls these devices in the same way.(The script it system to process control) Słowa kluczowe. COM/DCOM, OPC Classic, OPC UA, ZWS, Systemy IT, ERP, MES, SCADA/HMI, PLC, Urządzenia automatyki przemysło[...]

Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym DOI:10.15199/33.2019.01.09


  Ograniczanie strat energii użytkowej można osiągnąć przez poprawę izolacyjności przegród, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej [17], czy obniżenie strat ciepła przez wentylację w wyniku uszczelnienia stolarki lub montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła [5, 6, 8, 10, 11, 19]. Popularne staje się również ograniczanie strat energii końcowej przez poprawę sprawności systemów wytwarzania ciepła, jego akumulacji oraz przesyłu, a także sterowania i regulacji w systemie centralnego ogrzewania budynku [2, 3, 4]. Zgodnie z Rozporządzeniem [15] typowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w systemie ogrzewania może wahać się od 70% w przypadku braku sterowania (ogrzewanie piecowe lub z kominka) do 94% w przypadku ogrzewania grzejnikami elektrycznymi z regulatorem proporcjonalno- całkującym PI. Propozycje inteligentnego sterowania systemem ogrzewania w budynku przedstawiono m.in. w [1, 7, 12]. W ostatnich latach lokale w budynkach wielorodzinnych coraz częściej są wyposażane w indywidualne ciepłomierze. Ponadto w wyniku popularyzacji systemów smart home, właściciele domów i mieszkań decydują się na wybór termostatów sterowanych elektronicznie. Dzięki zastosowaniu przystępnych cenowo komunikacji KNX lub z-wave [13, 14] i centrali smart home, istnieje możliwość zautomatyzowania wielu urządzeń i sterowników, poczynając od oświetlenia, przez sprzętyAGD, rolety okienne czy termostaty. Zaprogramowanie zegarowego czasu pracy urządzeń, dzięki aplikacji w telefonie komórkowym, umożliwia zmniejszenie zużycia energii. W przypadku termostatów możliwe jest zaprogramowanie temperatury, jaka ma być utrzymywana w pomieszczeniach. W artykule przedstawiono zastosowanie zegarowego sterowania termostatami w budynku wielorodzinnym w Gdańsku, podłączonym do sieci ciepłowniczej. Do wyznaczenia oszczędności finansowych wykorzystano aktualną w 2018 r. taryfę za ciepło. Założono, że budynek spełnia wymagania na 2017 r. ok[...]

 Strona 1