Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Ostromęcki"

"Ręczne" wymiarowanie zbrojenia prostokątnych przekrojów mimośrodowo ściskanych DOI:10.15199/33.2019.01.18


  Wymiarowanie przekroju zbrojenia słupówmimośrodowo ściskanych jest tematem wielu publikacji. Ich wspólną cechą jest korzystanie zmniej lub bardziej skomplikowanych zależności, zawierających współczynniki podawane w tablicach lub na wykresach, czy stosowanie wielkości bezwymiarowych, np. sił i momentów [1 ÷ 6]. Z praktycznego punktu widzenia wykonanie obliczeń wymaga dostępu do książki z odpowiednimi tablicami lub do artykułu ze wzorami, które trudno zapamiętać. Tymczasem równania równowagi, będące podstawą obliczeń, można sformułować i rozwiązać we własnym zakresie. Uzupełnione dodatkowym założeniem ekonomiczności wyniku (najmniejsze pole całkowitego zbrojenia ze wszystkichmożliwych rozwiązań przy danymobciążeniu) lub symetrycznego zbrojenia pozwolą na całkowicie "ręczne" rozwiązanie zadania. Taki tok postępowania sprawdzi się w przypadku przekrojów, w których wystąpi strefa rozciągana oraz wówczas, gdy cały przekrój będzie ściskany. Zależności konstytutywne dotyczące betonu i zbrojenia, przyjmowane do obliczeń zgodnie z Eurokodem2 [7], przedstawiono na rysunku 1. Istotne do obliczeń w stanie granicznym nośności jest także przyjęcie liniowego rozkładu odkształceń (zasada płaskich przekrojów), co zobrazowano na rysunku 2. Odkształcenia graniczne w strefie ściskanej betonu podlegają dodatkowo ograniczeniu - nie mogą przekroczyć [...]

Ręczne wymiarowanie zbrojenia prostokątnych przekrojów mimośrodowo ściskanych - przykłady obliczeń DOI:10.15199/33.2019.02.12


  Wmiesięczniku "Materiały Budowlane" nr 1/2019 str. 88 - 91 zaprezentowana zostałametoda ręcznego obliczania przekrojów prostokątnych, mimośrodowo ściskanych [2]. Powstała ona z wykorzystaniem podstawowych założeń teorii żelbetu, m.in.: liniowego rozkładu odkształceń w przekroju elementu; równości odkształceń zbrojenia i otaczającego je betonu; braku naprężeń rozciągających w betonie po zarysowaniu; związków konstytutywnych betonu i zbrojenia (tzn. zależności σ-ε), przy czym w przypadku betonu przyjęto proponowaną w Eurokodzie 2 [3] zależność paraboliczno-prostokątną, a w przypadku zbrojenia wykres dwuliniowy, z poziomą gałęzią po uplastycznieniu, bez ograniczenia odkształceń. Uwzględniono także, zdefiniowane w Eurokodzie 2 [3], dopuszczalne rozkłady odkształceń betonu w strefie ściskanej, wynikające z charakteru zależności σ-ε uzyskiwanej eksperymentalnie w próbie osiowego ściskania. Założenia te zostały szczegółowo omówione w przywołanym numerze czasopisma i zilustrowane odpowiednimi rysunkami. Poza analitycznymrozwiązaniemproblemu zaproponowany został algorytm postępowania w przypadku projektowania zbrojenia. Rozróżniono w tym celu dwie możliwości, gdy w przekroju występuje strefa rozciągana (można to nazwać umownie dominacją momentu zginającego) oraz gdy cały przekrój jest ściskany (dominuje siła ściskająca).Wpierwszymprzypadku zmienną, od której uzależnione są składniki równań równowagi, jest wysokość strefy ściskanej - x, a w drugim odkształcenie mniej ściskanej krawędzi przekroju - εb. Obliczenia polegają na sformułowaniu, a następnie rozwiązaniu dwóch równań równowagi - sił oraz momentów i mogą być przeprowadzone przy użyciu kalkulatora. Nie są potrzebne tablice czy nomogramy, z których odczytuje się stosowne współczynniki i wielkości bezwymiarowe. Obliczenia ręczne mają tę zaletę, że mogą być przeprowadzone dla dowolnych wielkości geometrycznych (wymiarów przekroju, grubości otuliny zbrojen[...]

 Strona 1