Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dzmitry Palto"

Wymagania dotyczące stałości właściwości użytkowych geosyntetyków w świetle nowych norm zharmonizowanych DOI:10.15199/33.2019.04.13


  Oznakowanie wyrobów znakiem CE jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje zharmonizowana norma lub europejska ocena techniczna na dany wyrób. Ponadto konieczne jest przeprowadzenie procedury, jaką przewiduje system oceny zgodności zdefiniowany w mandacie Unii Europejskiej i doprecyzowany we właściwej zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Specyfikacje te określają zakres badań typu i wymagany system oceny zgodności, często z udziałem trzeciej strony, tzn. kompetentnych jednostek notyfikowanych, jakimusi zastosować producent, aby legalnie wprowadzić wyrób do obrotu ze zdefiniowanym zakresem stosowania [8]. Większość norm, które dotyczą wyrobów stosowanych w robotach budowlanych, szczególnie w budownictwie drogowym i kolejowym, uległa w ostatnim czasie nowelizacji i znacznemu uszczegółowieniu zapisów. Objęcie serii norm na wyroby geotekstylne harmonizacją europejską umożliwiło wprowadzanie tych wyrobów na obszar Unii Europejskiej z oznakowaniem CE. Aby możliwe było wprowadzenie wyrobu budowlanego do obrotu, producent musi przeprowadzić jego ocenę i określić właściwości użytkowe, a więc takie, które odnoszą się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk, wyrażone jako poziom, klasa lub w sposób opisowy. Najłatwiej określić poziom właściwości użytkowych, bazując na procedurach badań lub obliczeń opisanych w zharmonizowanych normach lub w europejskich dokumentach oceny technicznej [9]. Producent, wytwarzając wyroby i wprowadzając je do obrotu, ma za zadanie zapewnić stałość właściwości użytkowych przez systematyczną kontrolę produkcji, zgodnie z wymaganiami zharmonizowanych specyfikacji technicznych, i stałą ocenę utrzymania parametrów określonych podczas badań typu. Do tego celu służy zestaw badań bieżących i okresowych zdefiniowanych w normach harmonizowanych. Geotekstylia są to polimerowe materiały włókiennicze (geotkaniny, geowłókniny i geodzianiny) stosowane w budowie nawierzchni drogowych oraz w budo[...]

 Strona 1