Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Monika Kalinowska"

Wykorzystanie materiału poekstrakcyjnego z jabłek do wiązania jonów metali ciężkich DOI:10.15199/62.2017.10.21


  Gospodarcza działalność człowieka prowadzi do powstawania znacznych ilości odpadów, które są źródłem szkodliwych lub toksycznych związków chemicznych. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi, w tym przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych, jest problemem zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Ze względu na silne właściwości toksyczne metali ciężkich występujących w zasobach wodnych w stosunku do ożywionych organizmów wyższych oraz ich dużą mobilność, są one uznawane za najgroźniejsze nieorganiczne zanieczyszczenia środowiska. Nawet w przypadkach, gdy ich stężenia nie osiągają wykrywalnych wartości, duża trwałość chemiczna oraz powinowactwo do licznych związków organicznych mogą prowadzić do lokalnego zwielokrotnienia ich stężeń na skutek bioakumulacji, stwarzając silne zagrożenie dla ekosystemu (tabela 1). Coraz ważniejszy jest też w dzisiejszych czasach problem odzysku metali ciężkich z technologicznych odpadów przemysłowych oraz wzrost zapotrzebowania na wodę o wysokich parametrach jakościowych. Klasyczne chemiczne lub fizyczne metody usuwania substancji toksycznych są często kosztowne lub mało efektywne2, 3). Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się metody wykorzystujące proces sorpcji na materiałach pochodzenia organicznego. Do takich sorbentów można zaliczyć odpady rolno-przemysłowe (trociny, wytłoki trzciny cukrowej i buraka cukrowego, łuski ryżu, łupiny orzechów, skórki pomarańczy, słoma, otręby, nasiona papryki, kawa)4-7). Wykorzystanie biosorbentów zasługuje na szczególną uwagę ze względu na stosunkowo niskie koszty ich uzyskania wynikające z ich biologicznego pochodzenia, praktycznie nieograniczoną liczbę miejsc wiążących (grupy karboksylowe, hydroksylowe, aminowe), duże powinowactwo do różnych metali, jak również możliwość odzysku zarówno biosorbenta, jak i jonów metali. Z danych literaturowych wynika, że adsorbenty te charakteryzują się wysoką porowatością oraz znaczną po[...]

AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA KOMPLEKSÓW KWASU P-KUMAROWEGO Z MANGANEM (II), CYNKIEM (II) I KADMEM (II)


  W ramach pracy przeprowadzono syntezę kompleksów kwasu p-kumarowego z manganem(II), cynkiem(II) i kadmem(II). Poprawność syntezy oceniono na podstawie widm w podczerwieni (FT-IR) kwasu kumarowego i otrzymanych kompleksów. W celu oszacowania składu zsyntezowanych kompleksów wykonano analizę elementarną. Zbadano aktywność przeciwdrobnoustrojową kompleksów kwasu p-kumarowego z manganem(II), cynkiem(II) i kadmem(II) w stosunku Escherichia coli, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Proteus vulgaris. Słowa kluczowe: kwas p-kumarowy, kwas 3-(4-hydroksyfenylo)-prop-2-enowy, kompleksy kwasu p-kumarowego, aktywność przeciwdrobnoustrojowa Antimicrobial activity of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) Abstract The synthesis of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) was done. The correctness of synthesis was estimated on the basis of infrared spectra (FT-IR) of coumaric acid and obtained complexes. Thanks to the elementary analysis the composition of metal complexes was determined. The microbial activity of complexes of p-coumaric acid with manganese(II), zinc(II) and cadmium(II) toward E. coli, B. subtilis, C. albicans, P. aeruginosa, S. aureus and P. vulgaris was tested. Keywords: p-coumaric acid, (E)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, metal complexes of p-coumaric acid, antimicrobial activity 1. Wstęp W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu dezynfekantów i konserwantów na środowisko i organizmy żywe stale prowadzi się badania nad nowymi, bezpiecznymi związkami przeciwdrobnoustrojowymi, które będą mogły mieć zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, budowlanym, w medycynie, kosmetyce oraz w gospodarstwach domowych. Trudno wyobrazić sobie taką dziedzinę przemysłu, w której nie stosuje się konserwantów czy dezynfekantów. Wszechobecność tej grupy związków chemicznych jest wynikiem istniejących uwarunkowań gospodarczych i [...]

AKTYWNOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA KWASU GENTYZYNOWEGO ORAZ GENTYZYNIANÓW SODU, WAPNIA, MIEDZI, CYNKU I KADMU


  Celem badań była ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych kwasu gentyzynowego (kwasu 2,5- dihydroksybenzoesowego) i jego kompleksów z kadmem(II), miedzią(II), cynkiem(II), wapniem(II) i sodem(I) w stosunku do Escherichia coli, Bacillus subtilis, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Proteus vulgaris. W ramach pracy zsyntezowano ww. kompleksy kwasu gentyzynowego i wykonano testy aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Poprawność syntezy kompleksów oceniono na podstawie widm w podczerwieni (FT-IR). Słowa kluczowe: kwas gentyzynowy, kwas 2,5-dihydroksybenzoesowy, kompleksy kwasu gentyzynowego, aktywność przeciwdrobnoustrojowa Antimicrobial activity of gentisic acid and complexes of gentisic acid with sodium(I), calcium(II), copper(II), zinc(II) and cadmium(II). Abstract The aim of this work was to study the antimicrobial activity of gentisic acid (2,5-dihydroxybenzoic acid) and complexes of gentisic acid with cadmium(II), copper(II), zinc(II), calcium(II) and sodium(I) toward E. coli, B. subtilis, C. albicans, P. aeruginosa, S. aureus and P. vulgaris. The synthesis of above-mentioned complexes was done. The correctness of synthesis was executed thanks to infrared spectra (FT-IR) of studied compounds. Keywords: gentisic acid, 2,5-dihydroksybenzoic acid, metal complexes of gentisic acid, antimicrobial activity 1. Wstęp Istnieją powody zmuszające do poszukiwania nowych związków przeciwdrobnoustrojowych, wśród nich należy wymienić: (1) zanieczyszczenie środowiska naturalnego, wynikające z masowego stosowania dezynfekantów nieulegających biodegradacji lub powodujących powstawanie toksycznych produktów, a przez to negatywnie wpływających na organizmy wodne, a w dalszej konsekwencji na człowieka, (2) wzrastającą odporność drobnoustrojów na obecnie stosowane preparaty (konserwanty, środki dezynfekujące, leki, itp.), (3) występowanie alergii oraz jednostek chorobowych powodowanych częstym kontaktem z ww. preparatami, (4[...]

Kwasy chlorogenowe w produktach naturalnych oraz ich właściwości antyutleniające i przeciwdrobnoustrojowe DOI:10.15199/62.2017.11.9


  Kwasy chlorogenowe (CGA) to mono-, di-, tri- lub tetraestry jednej lub kilku cząsteczek kwasów cynamonowego (lub jego pochodnych) i chinowego. Do najbardziej powszechnych w świecie roślin należą kwasy 3-kawoilochinowy (3-CQA), 4-kawoilochinowy (4-CQA) oraz 5-kawoilochinowy (5-CQA, zwyczajowo nazywany kwasem chlorogenowym) 1) (rys. 1). Ten ostatni jest jednym z najobficiej występujących fenolokwasów roślinnych w diecie człowieka. Kwasy CGA posiadają liczne korzystne dla zdrowia ludzkiego właściwości biologiczne, w tym antyoksydacyjne1-3), przeciwdrobnoustrojowe4, 5), neuroprotekcyjne6), przeciwrakowe7, 8) i przeciwzapalne9). Aktywność CGA może ulec zmianie (wzmocnieniu lub osłabieniu) na skutek efektu synergistycznego z innymi biologicznie czynnymi związkami obecnymi w diecie. Głównym źródłem CGA są napary z kawy, przy czym ich zawartość zależy od gatunku kawy i wynosi średnio 7-10% suchej masy Politechnika Białostocka Monika Kalinowska*, Anna M. Wróblewska, Kamila Gryko Chlorogenic acids in natural products and their antioxidant and antimicrobial properties Kwasy chlorogenowe w produktach naturalnych oraz ich właściwości antyutleniające i przeciwdrobnoustrojowe DOI: 10.15199/62.2017.11.9 Anna M. WRÓBLEWSKA jest studentką III roku studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, kierunku biotechnologia. Interesuje się chemią produktów naturalnych i psychologią. Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok, tel.: 571-443-159, fax: (85) 746-95-59, e-mail: m.kalinowska@pb.edu.pl Dr Monika KALINOWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 10/2017, str. 2128. * Autor do korespondencji: Fig. 1. Structures of chlorogenic acid isomers Rys. 1. Struktury izomerów kwasu chlorogenowego 2260 96/11(2017) Kamila GRYKO jest studentką III roku studiów na Wydziale Budownictwa i [...]

Cytotoksyczność wybranych kwasów fenolowych pochodzenia naturalnego oraz ich soli w stosunku do komórek raka piersi DOI:10.15199/62.2019.2.12


  Zanieczyszczenie środowiska naturalnego jest jednym z istotnych czynników wzrostu zachorowalności na choroby nowotworowe1). Głównym źródłem zanieczyszczeń są czynniki antropogeniczne, takie jak emisja spalin samochodowych, spalanie paliw kopalnych, przemysł oraz rolnictwo1, 2). W wyniku tego dochodzi do zanieczyszczenia wód, gleby oraz powietrza mieszaniną toksycznych związków chemicznych w postaci cząstek stałych (pyłów), cząsteczek gazów (tlenki azotu i siarki, ozon), metali ciężkich oraz środków ochrony roślin3). W wyniku szkodliwych oddziaływań zanieczyszczeń środowiska na organizm ludzki wytwarzane są m.in. reaktywne formy tlenu (RFT), w tym także rodniki4). W warunkach fizjologicznych komórki kontrolują poziom wytwarzanych RFT, utrzymując równowagę pomiędzy ich wytwarzaniem i usuwaniem przez enzymatyczny i nieenzymatyczny układ antyoksydacyjny5). W wyniku wzmożonej generacji RFT dochodzi do zaburzenia równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w kierunku reakcji utleniania, co prowadzi do powstania stanu patologicznego zwanego stresem oksydacyjnym. W konsekwencji dochodzi do uszkodzenia białek komórkowych, lipidów i DNA, co powoduje śmierć komórek oraz rozwój stanów patologicznych, w tym nowotworów6-10). aUniwersytet Medyczny w Białymstoku; bPolitechnika Białostocka Ewa Ambrożewicza, Renata Świsłockab, Monika Kalinowskab, Włodzimierz Lewandowskib,* Cytotoxicity of selected plant phenolic acids and their salts in relation to human breast cancer cells Cytotoksyczność wybranych kwasów fenolowych pochodzenia naturalnego oraz ich soli w stosunku do komórek raka piersi DOI: 10.15199/62.2019.2.12 Dr hab. Renata ŚWISŁOCKA, prof. PB, w roku 1990 ukończyła studia na Wydziale Matematyczno- -Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, Filia w Białymstoku. W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Politechnice Białostockiej, a w 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w[...]

 Strona 1