Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Świetlicki"

Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Part 4**. Surface nanostructure Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. IV**. Nanostruktura powierzchni DOI:10.15199/62.2017.5.32


  The surface of wollastonit-filled starch films modified by addn. of arabic gum (8-16%) was studied by at. force microscopy. Surface roughness was also detd. A significant increase of the roughness and power spectral d. were obsd. Zbadano wpływ dodatku gumy arabskiej na morfologię powierzchni folii skrobiowych napełnianych wollastonitem (Ca3Si3O9). Strukturę powierzchni określono przy użyciu mikroskopu sił atomowych. Scharakteryzowano chropowatość powierzchni oraz wyznaczono widmową gęstość mocy profili chropowatości. Modyfikacja mieszanki gumą arabską miała wyraźny wpływ na wzrost chropowatości powierzchni uzyskanych folii. Naturalne biopolimery, takie jak skrobia, mogą być stosowane do produkcji biodegradowalnych folii i żeli w przemyśle opakowaniowym, rolnym i spożywczym. Aby poprawić właściwości tego typu materiałów, wzbogaca się je różnymi dodatkami, w tym nanoglinkami ceramicznymi (montmorylonit, wollastonit i bentonit). Wpływają one korzystnie na wytrzymałość mechaniczną, ale produkty nadal charakteryzują się dużą hydrofilowością i zwilżalnością. We wcześniejszych pracach1-3) wykazano, że modyfikowanie mieszanki skrobia/wollastonit dodatkiem gumy arabskiej nie tylko nie pogarsza właściwości mechanicznych otrzymywanych folii, ale również znacznie poprawia ich właściwości adhezyjne oraz ogranicza hydrofilowość i przepuszczalność promieniowania UV. Badania FT-IR pokazały również, że użycie gumy arabskiej jako środka dyspergującego ma wpływ na strukturę otrzymanej folii3). Metodą pozwalającą opisać strukturę powierzchni jest m.in. analiza chropowatości. Jest ona związana z istnieniem rozpoznawalnych optycznie lub wyczuwalnych mechanicznie nierówności, które nie wynikają z kształtu próbki. Chropowatość wyznaczana jest zazwyczaj przy użyciu skaningowego mikroskopu tunelowego (STM), skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) lub mikroskopu sił atomowych (AFM)4, 5). AFM pozwala na uzyskanie informacji na temat topografii b[...]

Effect of the surface structure of thermoplastic starch pellets on the kinetics of water vapor adsorption Wpływ struktury powierzchni granulatu skrobi termoplastycznej na kinetykę adsorpcji pary wodnej DOI:10.15199/62.2016.4.31


  Wheat, maize and potato starches were converted to thermoplastic starch (TPS) with glycerol by extrusion, pelletized at changing the speed of extruder screw and studied for apparent d., true d., total porosity, and sp. pore vol. The TPS pellets were studied for water adsorption from air at 20°C and relative humidity 75.3% for 72 h to det. the adsorption kinetics. The lowest hydrophilicity of TPS was found for the pellets extruded at highest speed of extrusion screw (120 rpm). Dokonano oceny wpływu struktury powierzchni granulatu skrobi termoplastycznej (TPS) wytworzonej na bazie skrobi pszennej, kukurydzianej i ziemniaczanej na kinetykę adsorpcji pary wodnej. Strukturę tę modyfikowano poprzez zmianę prędkości obrotowej ślimaka ekstrudera, zmieniając gęstość pozorną (objętościową), gęstość rzeczywistą, porowatość całkowitą i względną objętość porów. Badanie prowadzono przez 72 h w środowisku o wilgotności względnej 75,3% w temp. 20°C, wyznaczając przebieg kinetyki adsorpcji pary wodnej w funkcji czasu oraz zmian szybkości adsorpcji pary wodnej w funkcji zawartości wody. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano wpływ rodzaju użytej skrobi oraz parametrów technologicznych procesu ekstruzji na adsorpcję pary wodnej przez granulat TPS. Skrobia stanowi jeden z najszerzej spotykanych polimerów pochodzenia roślinnego. Charakteryzuje się dużą zdolnością do zagęszczania i suspendowania, dzięki czemu umożliwia tworzenie żeli, filmów lub błon. Możliwość przetwarzania natywnej skrobi do postaci termoplastycznej TPS (thermoplastic starch) pozwala rozszerzyć obszar wykorzystania polimerów skrobiowych o nowe gałęzie przemysłu, takie jak przemysł opakowaniowy (sztywne lub plastyczne bioopakowania i pojemniki) lub przemysł spożywczy (filmy)1-3). W celu przetworzenia natywnej skrobi do postaci TPS niezbędne jest dodanie plastyfikatora. Jego obecność gwarantuje, że podczas podgrzewania skrobia nie ulegnie degradacji, a żelatynizacji. [...]

 Strona 1