Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Kurc"

System detekcji i śledzenia piłkarzy w transmisjach widowisk sportowych w cyfrowym sygnale wizyjnym

Czytaj za darmo! »

Analiza sekwencji wizyjnych o tre.ci sportowej sta.a si. w ostatnich latach aktywnym tematem bada.. Istnieje wiele prac o segmentacji sekwencji wizyjnych przedstawiaj.cych rozgrywki pi.ki no.nej w oparciu o ro.ne techniki. Jednymi z najbardziej interesuj.cych technik s. podej.cia oparte o analiz. kszta.tu do identyfikacji graczy i pi.ki w zgrubnie wydzielonym obszarze pierwszego planu [1, 2] lub techniki oparte o ro.ne schematy klasyfikacji segmentow przedstawiaj.cych pi.karzy i przyporz.dkowania ich do dru.yn [3.5]. Wi.kszo.. z istniej.cych podej.. zak.ada szczegolne warunki, takie jak wiele kamer o niezmiennej pozycji, jeden obiekt w ruchu, czy stosunkowo statyczne t.o. W transmisjach bezpo.rednich meczy pi.karskich te .ci.le okre.lone warunki nie s. mo.liwe do spe.nienia. Po pierwsze, kamery ktore .ledz. wydarzenia na boisku nie s. umiejscowione na sztywno pod..aj.c za akcj.. Po drugie, emitowany program jest zbiorem uj.. z wielu kamer zmienianych dynamicznie zgodnie z instrukcjami re.ysera emisji. Po trzecie, na boisku znajduje wielu graczy poruszaj.cych si. w ro.nych kierunkach. Ponadto, t.o w transmisjach rozgrywek pi.karskich mo.e zmienia. si. bardzo gwa.townie. Te warunki powoduj., .e wykrywanie i .ledzenie graczy w transmitowanym sygnale jest trudne. Dlatego przysz.e podej.cia dla zastosowa. dedykowanych do detekcji i .ledzeniu obiektow w transmitowanych programach pi.ki no.nej powinny ..czy. wiele ro.nych technik. Na podstawie zaobserwowanych charakterystyk ro.norodnych transmisji rozgrywek pi.karskich i analizie problemow istniej.cych algorytmow, proponujemy nowe podej.cie, ktore wykorzystuje segmentacj. w oparciu o kolor dominuj.cy do detekcji boiska pi.karskiego, algorytm detekcji linii w oparciu o transformacj. Hough do modelowania boiska oraz po..czenie technik opisu cech charakterystycznych segmentow za pomoc. deskryptora HOG (Histogram of Oriented Gradient) deskryptorow [15] wraz z algorytmem klasyfikacji SV[...]

Poznański kodek obrazów trójwymiarowych


  TECHNIKA OBRAZÓW TRÓJWYMIAROWYCH Obrazy stereoskopowe wykorzystuje się obecnie w wielu zastosowaniach. Przedmiotem badań naukowych są natomiast bardziej zaawansowane systemy obrazów trójwymiarowych drugiej generacji [1], które mają zapewniać widzom bardziej naturalną niż dotychczas percepcję obrazu przestrzennego. Na szczególną uwagę zasługuje obecnie szybko rozwijająca się technika monitorów autostereoskopowych, umożliwiających oglądanie obrazu stereoskopowego jednocześnie przez wielu widzów, którzy nie muszą w tym celu wykorzystywać żadnych specjalnych okularów. Monitor autostereoskopowy wyświetla jednocześnie wiele widoków tej samej sceny odpowiadających nieco innym punktom widzenia. Dla zapewnienia komfortu percepcji obrazu przestrzennego dużych rozmiarów monitor autostereoskopowy powinien wytwarzać dużą liczbę widoków. Obecnie produkowane monitory wytwarzają ich około 30, ale przewiduje się, że liczba ta zostanie zwiększona w przyszłych konstrukcjach. Dla pełnego wykorzystania swoich możliwości przyszłe monitory autostereoskopowe będą musiały otrzymywać reprezentację obrazu, która będzie bardziej bogata w stosunku do obecnie powszechnie wykorzystywanych par stereoskopowych. Dostarczania bogatszej reprezentacji obrazu przestrzennego będą wymagały także systemy, w których widz będzie mógł dostosowywać do swoich preferencji odległość bazową oglądanych obrazów stereoskopowych. Biorąc pod uwagę między innymi wspomniane zastosowania, przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości - wraz z pewną liczbą widoków sceny - będą także przesyłane mapy głębi, w których wartości próbek reprezentują odległości do poszczególnych punktów obiektów sceny. Dla obrazów ruchomych mapy głębi oczywiście też są ruchome i zazwyczaj częstotliwość map głębi odpowiada częstotliwości obrazów. Z analizy różnych możliwych zastosowań wyłonił się prawdopodobny scenariusz przesyłania obrazów trójwymiarowych, dla których często stosowanym formatem będzie fo[...]

 Strona 1