Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Żebrowski"

Zmiana parametrów fizycznych i wytrzymałości na ściskanie betonu lotniskowego pod wpływem hydraulicznego oleju mineralnego DOI:10.15199/33.2016.11.62


  Wartykule przedstawiono wpływ oleju mineralnego na zmianę cech fizycznych oraz parametrów mechanicznych betonu przeznaczonego na nawierzchnie lotniskowe. Analizowano wpływoleju hydraulicznego stosowanegowstatkach powietrznych na gęstość stwardniałego betonu, podciąganie kapilarne iwytrzymałość na ściskanie.Ocenie poddano również zmianywmikrostrukturzewewnętrznej stwardniałych betonów.Betony zróżnicowano składem materiałowym, wykorzystując w stosie okruchowym kruszywo granitowe i kwarcytowe, w celu oceny wpływu rodzaju kruszywa na odporność stwardniałego betonu. Analizowano również wpływdługości przechowywania betonówwmediach na zmianę ich parametrów. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono spadek wytrzymałości na ściskanie oraz wzrost gęstości betonów przechowywanych w oleju w stosunku do próbek betonu porównawczego. Słowa kluczowe: beton cementowy, olej mineralny, nawierzchnie lotniskowe.Na nawierzchnie lotniskowe działają obciążenia o charakterze statycznym, dynamicznym i termicznym. Obciążenia statyczne utożsamiane są z maksymalnym pionowym oddziaływaniem kół goleni głównej samolotu obliczeniowego, czyli generującego powstanie największych naprężeń [5]. Obciążenia dynamiczne powodowane są pracującymi na nawierzchniach statkami powietrznymi, które oddziałują w zróżnicowany sposób w zależności od przeprowadzanych operacji. Nawierzchnie lotniskowe narażone są na ciągłe i szkodliwe obciążenia termiczne środowiska zewnętrznego, szczególnie w cyklach dobowych i rocznych oraz wysoką temperaturę z dysz współcześnie eksploatowanych statków powietrznych. Pojawia się więc konieczność zwiększenia odporności betonu nawierzchniowego na wymuszone oddziaływanie temperatury przy jednoczesnym zachowaniuwysokich parametrów użytkowych i eksploatacyjnych betonu. Dodatkową przyczyną zmniejszającą trwałość betonumoże być szkodliwywpływ produktów ropopochodnych, używanych podczas eksploatacji i obsługi statków powietrznych, takich j[...]

Zastosowanie zeolitu naturalnego w posadzkowym betonie nawierzchniowym DOI:10.15199/33.2018.09.04


  Sposób eksploatacji posadzki jest głównymczynnikiemdoboru odpowiednich materiałów i technologii jej wykonania. Istotne jest, aby okres użytkowania spełniał założenia projektowe, a posadzka spełniała zaplanowane funkcje oraz miała estetyczny wygląd w całym cyklu życia [4]. Ważnym aspektem w projektowaniu posadzki przemysłowej są względy ekonomiczne i trwałość. Z tego powodu znaczna część posadzek wykonywana jest w technologii betonu cementowego. Doświadczenia pokazują jednak, że zły dobór materiałów i słaba jakość wykonania posadzek betonowych powodują powstanie defektów w postaci zarysowań, złuszczeń powierzchni oraz spękań [3, 6], dlatego też ważne jest poszukiwanie nowych materiałów mogących przyczynić się do poprawy jakości betonu w przyszłych inwestycjach posadzkowych. Wartykule podjęto próbę ocenywpływu modyfikatora w postaci zeolitu naturalnego na posadzkowy beton nawierzchniowy. Zeolit naturalny to glinokrzemian powstały w wyniku działalności wulkanicznej [1]. Przy coraz większymzainteresowaniu minerałem przeprowadzono wiele badań pozwalających na częściową ocenę przydatności minerału do posadzek betonowych. Dotychczas z zastosowaniemzeolitu naturalnego wykonano m.in. parking Galerii Metropolia w Gdańsku, posadzkę w hali produkcyjno- magazynowej firmy Cerrad w Starachowicach, posadzkę w magazynie soli GZNF Fosfory w Gdańsku. Materiały i metoda badań Materiały i metoda badawcza były zgodne z normą NO-17-A204 [7], ale również uwzględniono wymagania normy PN-EN 206-1 [21] dotyczące klasy ekspozycji XF4 z uwagi na oddziaływanie zmiennych cykli zamrażania i odmrażania. Stosunek wodno-cementowy (w/c) betonu wzorcowego wynosił 0,4, konsystencja mierzona opadem stożka 10 - 40 mm (S1), a zawartość powietrza w mieszance 4,5 - 5,5%. Jako składniki wzorcowej mieszanki betonowej zastosowano: kruszywo granitowe dwóch frakcji; piasek naturalny; cement portlandzki CEM I 42,5 N [20]; domieszkę redukującą ilość w[...]

Nowoczesne betonowe posadzki przemysłowe z dodatkiem naturalnej pucolany DOI:10.15199/33.2018.10.06


  Najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym do budowy nawierzchni przemysłowych jest beton cementowy, ze względu na niski koszt i dużą dostępność na rynku. Dobrze zaprojektowana posadzka z betonu cementowego powinna charakteryzować się dużą odpornością na ścieranie i uderzenia (udarność) oraz odpowiednią szczelnością i odpornością na działanie środków chemicznych i czynników atmosferycznych [1, 4]. Konstrukcja posadzki przemysłowej składa się z trzech podstawowychwarstw, tj. podkładu, podbudowy oraz podłoża gruntowego. Warstwą nośną oraz zabezpieczającą przed działaniem większości czynnikówagresywnych jest podkład (płyta nośna). Wykonywany jest najczęściej z betonu klasy C20/25-C35/45, zbrojonego stalowymi lub syntetycznymi włóknami rozproszonymi (fibrobeton). Ze względu na odkształcenia termiczne i skurczowe,wpodkładziewykonuje się szczeliny przeciwskurczowe, robocze i dylatacyjne.Dodatkowowcelu lepszej ochrony podkładu stosuje się warstwę nawierzchniową z utwardzonego betonu lub powłokę na bazie żywic syntetycznych [2, 18]. Wcelu wydłużenia okresu eksploatacji oraz poprawy parametrów betonu w posadzkach przemysłowych poszukuje się nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych. Jednym z rozwiązań na przyszłość mogą okazać się zeolity naturalne, które w Polsce są coraz powszechniej stosowane w konstrukcjach nawierzchni z betonu cementowego (parking Galerii Metropolia Gdańsk, posadzka produkcyjno-magazynowa w Cerrad Starachowice, posadzka w magazynie soli GZNF Fosfory Gdańsk) [20].Wcelu oceny przydatności zeolitu naturalnego przeprowadzono badania z wykorzystaniemklinoptilolitu o różnym uziarnieniu. Materiały Wcelu opracowania odpowiedniego składu mieszanek betonowych wykorzystano następujące materiały: cement portlandzki mostowo-lotniskowy niskoalkaliczny CEM I 42,5 N- -MSR/NA, zgodny z wytycznymi [16]; piasek naturalny frakcji 0/2 mm; grys granitowy frakcji 2/8 mm i 8/16 mm; wodę wodociągową oraz domieszkę uplastyczni[...]

 Strona 1