Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Bąkowski"

SYMULACJA SYSTEMÓW RADIOKOMUNIKACYJNYCH 4G/5G DOI:10.15199/59.2015.8-9.25


  W artykule opisano sposoby implementacji wybranych aspektów komunikacji bezprzewodowej w symulacji systemowej. Przedstawiono rozważane modele propagacyjne, metody opisu warstwy fizycznej i oceny jakości łącza. Opisano implementację mechanizmów poruszania się użytkowników, a także zastosowaną metodę rozdziału zasobów i retransmisji. Przedstawione wybrane wyniki symulacji pokazują, że zastosowanie opisanych rozwiązań pozwala na otrzymanie wiarygodnych wyników oceny działania systemu bezprzewodowego 4G/5G. 1. WPROWADZENIE Rozwój społeczny i powszechne wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej sprawia, że przyszłe systemy telekomunikacyjne będą musiały podołać nowym wyzwaniom i oczekiwaniom stawianym przez użytkowników. Przewiduje się dynamiczny wzrost ruchu w sieciach bezprzewodowych ze względu na wykorzystanie np. komunikacji bezpośredniej typu D2D (ang. Device-to-Device) czy wymiany informacji między maszynami (ang. Machine-to-Machine - M2M). Ze względu na pojawienie się nowych rodzajów usług konieczne będzie spełnienie bardzo różnorodnych wymagań stawianych systemom komórkowym, takich jak bardzo małe opóźnienia, wysoka niezawodność, elastyczność i rekonfigurowalność, czy też bardzo duże oferowane przepływności danych. Obecna czwarta generacja systemów komórkowych nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej jakości usług, w związku z czym konieczne jest opracowanie nowych rozwiązań komunikacji bezprzewodowej [1]. W celu analizy i oceny technik radiowych proponowanych dla systemów bezprzewodowych nowej generacji należy zbadać różne aspekty ich działania, takie jak: osiągana efektywność widmowa (rozumiana jako przepływność systemu przypadająca na jednostkę pasma), skalowalność widma transmisyjnego, przepływność użytkowników na brzegach komórek, wprowadzane opóźnienia transmisji czy zapewnienie mobilności użytkowników [1]. Jednym z najpopularniejszy i skutecznych rozwiązań pozwalających zrealizować taką analizę jest[...]

Bezprzewodowy dostęp do Internetu przyszłości w świetle projektu POIG Inżynieria Internetu przyszłości


  W latach 2010-2012 zespół badawczy z Katedry Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej, pracujący pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Krzysztofa Wesołowskiego, wraz z innymi zespołami z 10 polskich instytucji naukowo-badawczych, brał udział w realizacji projektu pod nazwą Inżynieria Internetu przyszłości (IIP). Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski z Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, a środki na realizację prac pochodziły z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu IIP było zaprojektowanie, implementacja i przetestowanie nowej architektury sieciowej dla Internetu następnej generacji [1]. W architekturze tej założono wirtualizację zasobów sieciowych w celu ustanowienia wielu tzw. internetów równoległych (RI). Wśród nich wyróżniono Internet IPv6 QoS, będący siecią opartą na protokole IP, zapewniającą jednak określoną jakość przesyłania pakietów (RI IPv6_QoS), Internet realizujący sieć świadomą przesyłanej treści (RI CAN) oraz Internet oparty na emulacji komutacji kanałów (RI DSS). Istotnym elementem systemu IIP, dającym użytkownikom możliwość korzystania z jego zasobów, są sieci dostępowe, zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe. Oprócz podstawowego dostępu bezprzewodowego, zbudowanego z wykorzystaniem powszechnie użytkowanego standardu IEEE 802.11 (WiFi), w ramach projektu zaproponowano również opracowanie i implementację zaawansowanego systemu dostępowego, wykorzystującego sieć bezprzewodową o architekturze kratowej (mesh). Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia łatwą rozbudowę sieci dostępowej, np. w celu zwiększenia obsługiwanego obszaru, przez instalowanie nowych węzłów wymagających jedynie doprowadzenia zasilania, bez konieczności inwestowania w kosztowną infrastrukturę, a także czyni sieć dostępową odporną na uszkodzenia węzłów, dzięki istnien[...]

Metody zwiększenia szybkości transmisji danych w systemie HS UPA/WCDMA


  Bezprzewodowy dostęp do Internetu stał się w ostatnich latach głównym motorem postępu w dziedzinie systemów i sieci telekomunikacji bezprzewodowej, szczególnie sieci komórkowych. Stosowane w skali masowej nowe rodzaje terminali, takie jak smartfony i tablety, spowodowały wielokrotny wzrost wielkości ruchu telekomunikacyjnego w sieciach komórkowych. Ośrodki badawczo-rozwojowe czołowych firm dostarczających sprzęt do instalacji sieci komórkowych i opracowujących nowe modele terminali mobilnych pracują więc nad nowymi systemami i standardami systemów komórkowych cechujących się wysoką efektywnością wykorzystania pasma elektromagnetycznego i zapewniających możliwie dużą szybkość transmisji danych w obszarze całej komórki. Obecnie prace naukowo-badawcze i standaryzacyjne koncentrują się na systemach czwartej generacji (4G), takich jak LTE-Advanced [1], jednak systemy, które dominują obecnie w skali światowej są oparte w głównej mierze na technice WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) [2]. Pomimo wprowadzania już do działania systemów LTE, a w przyszłości również LTE-Advanced, operatorzy sieci komórkowych są żywotnie zainteresowani możliwie pełnym wykorzystaniem eksploatowanych obecnie systemów, w które zainwestowali poważne środki finansowe. Istnieje więc zapotrzebowanie na dalsze zwiększanie szybkości transmisji i efektywności wykorzystania systemów 3G. Jak wiadomo, standardowy system UMTS, stanowiący obecnie podstawę działania nowoczesnych systemów komórkowych, został uzupełniony o podsystemy szybkiej, pakietowej transmisji danych w łączu w dół (HS DPA - High Speed Downlink Packet Access) oraz w łączu w górę (HS UPA - High Speed Uplink Packet Access). W zależności od wersji standardów 3GPP, według których działają stacje bazowe i terminale mobilne, maksymalne szybkości danych mogą się znacznie różnić. W rozwiązaniach standardowych, gdy transmisja odbywa się w trybie SISO (Single Input Single Output) i zastosowana jest[...]

Systemy WCDMA 3G - ich dalsze perspektywy


  Bezprzewodowy dostęp do Internetu stał się w ostatnich latach zasadniczym źródłem postępu w dziedzinie rozwoju sieci telekomunikacyjnych i bezprzewodowych, w tym szczególnie komórkowych. Stosowane w skali masowej smartfony, tablety oraz notebooki, wyposażone w modemy 2G/3G, spowodowały wielokrotny wzrost wielkości ruchu telekomunikacyjnego w sieciach komórkowych. Ośrodki badawczo-rozwojowe czołowych firm dostarczających sprzęt do instalacji tych sieci i opracowujących nowe modele terminali mobilnych intensywnie pracują więc nad nowymi standardami systemów komórkowych. Mają one charakteryzować się wysoką efektywnością wykorzystania pasma elektromagnetycznego i zapewniać jak największą szybkość transmisji danych w obszarze komórki obsługiwanej przez stację bazową. Obecnie prace naukowo-badawcze i standaryzacyjne koncentrują się na systemach czwartej generacji (4G), takich jak LTE-Advanced [1], jak również na systemach, które po nich będą stosowane. Czołowe ośrodki naukowe i firmowe przygotowują więc już rozwiązania dla systemów radiokomunikacyjnych działających po roku 2020 [2], jednak te, które dominują obecnie w skali światowej, w głównej mierze są oparte na technologii WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) [3]. Pomimo wprowadzania już systemów LTE, a nawet pierwszych instalacji systemów LTE-Advanced, operatorzy sieci komórkowych są zainteresowani możliwie pełnym wykorzystaniem eksploatowanych dotychczas systemów, w które zainwestowano w przeszłości poważne środki. Istnieje więc potrzeba dalszego zwiększenia szybkości transmisji i efektywności wykorzystania systemów 3G. Przewiduje się, że systemy oparte na technologii CDMA będą jeszcze przez około 10 lat dominować, dopóki rozpowszechnienie systemu LTE i jego ulepszeń nie zdominuje rynku usług radiokomunikacyjnych. Jak wiadomo, podstawowy system UMTS [4], stanowiący obecnie podstawę działania nowoczesnych systemów komórkowych, został unormowany w standardach 3GPP ser[...]

 Strona 1