Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA LUBLIŃSKA"

Wpływ wodoru na adhezję plateru do podłoża w złączach wytworzonych metodą walcowania na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wodoru na adhezję plateru do podłoża w złączach wytworzonych metodą walcowania na gorąco. Badano próbki blachy stalowej C20Y (podłoże) platerowanej odporną na korozję stalą ferrytyczną X20Cr13 lub stalą X6Cr13 (z przekładką niklową). Wykonano próby ścinania oraz badania fraktografi czne powierzchni przełomów stosując technikę elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM). Wykazano, że w badanych złączach, wodór powoduje spadek wytrzymałości na ścinanie (osłabienie adhezji) połączenia między stalą niestopową a platerem wykonanym z odpornej na korozję stali ferrytycznej, podobnie jak w przypadku złączy wytwarzanych metodą wybuchową. Słowa kluczowe: blachy platerowane, degradacja wodorowa, wytrzymałość na ścinanie Effect of hydrogen on the adhesion of plated coating to substrate in hot rolled clad plates In this work the results of the infl uence of hydrogen on adhesion of plated coating in joints zone produced by hot rolling are presented. The samples of carbon steel C20Y (base) plated ferritic stainless steel X20Cr13 or X6Cr13 (with nickel interlayer) were investigated. Specimens were destructively tested in bond shear test. Scanning electron microscopy (SEM) was used for a through examination of the shear fracture surface. It was shown that hydroge[...]

Zastosowanie badań mikrostrukturalnych i mikroanalitycznych do oceny niszczenia korozyjnego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie przyczyny korozji przy spoinie obwodowej łączącej wycinki rurociągu technologicznego instalacji przemysłowej wykonanego z różnych materiałów. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne i mikroanalityczne stosując techniki mikroskopii świetlnej (LM), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), a także pomiary składu chemicznego techniką mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) i fl uoroscencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Wykonano także test podatności na korozję międzykrystaliczną. Wykazano, że przyczyną niszczenia korozyjnego rurociągu jest uwrażliwienie granic ziaren w strefi e wpływu ciepła po stronie elementu ze stali kwasoodpornej 321. Uzyskane wyniki mikroanalizy wskazują, że skłonność do korozji międzykrystalicznej w b[...]

 Strona 1