Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Michał Bembenek"

Badania i perspektywy nowych obszarów stosowania pras walcowych DOI:10.15199/62.2017.9.3


  Brykietowanie w prasach walcowych zostało spopularyzowane w drugiej połowie XIX w. w celu zagospodarowania drobnoziarnistej frakcji węgla kamiennego jako paliwa do stosowania w paleniskach przydomowych oraz do zastosowań przemysłowych. Po II Wojnie Światowej, kiedy znaczenie węgla zmniejszyło się na rzecz paliw na bazie ropy naftowej i gazu ziemnego, zaczęto poszukiwać innego zastosowania pras walcowych. Okazało się to stosunkowo łatwe dzięki temu, że urządzenia te (rys. 1) odznaczają się m.in. ciągłym charakterem pracy przy relatywnie małym zapotrzebowaniu energii oraz dłuższą żywotnością elementów formujących w porównaniu z innymi brykieciarkami, np. ślimakowymi czy stemplowymi. Obecnie brykietowanie w tego typu maszynach wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu i jest ono jednym z kluczowych dla gospodarki procesów technologicznych. Dotyczy to przede wszystkim sektora ciężkiego, chemicznego, farmaceutycznego oraz energetyki. Pomimo pozornej prostoty budowy prasy walcowe ulegają ciągłemu unowocześnianiu. Wynika to zarówno z udoskonalenia elementów typowych wchodzących w skład tych urządzeń, takich jak silniki i sprzęgła, jak również elementów specjalnie wykonywanych do tego typu maszyn. Celem jest przede wszystkim uczynienie maszyny jak najbardziej konkurencyjną na rynku nie tylko pod względem cenowym w chwili zakupu i podczas eksploatacji, lecz także pod kątem uniwersalnościzastosowania. Poszukuje się również coraz bardziej wyspecjalizowanych układów zgęszczania, m.in. nowych rozwiązań pierścieni formujących oraz szeroko rozumianych działań mających na celu zmniejszenie kosztów utrzymania. Prowadzone obecnie badania skierowane są na znalezienie odpowiednich warunków procesu do scalania materiałów trudnych do brykietowania oraz opracowywanie warunków scalania materiałów dotychczas nie brykietowanych w prasach walcowych. Nowością jest komponowanie mieszanek z różnych surowców lub odpadów o odpowiednim składzie i walorach [...]

Wpływ rodzaju kruszarki oraz parametrów jej pracy na suchą granulację proszków DOI:10.15199/62.2019.2.25


  Od kilkunastu lat obserwuje się znaczne zainteresowanie specyficznym rodzajem aglomeracji ciśnieniowej, który polega na nadawaniu materiałom pylistym lub drobnoziarnistym postaci kawałkowej bez konieczności zachowania powtarzalności kształtu. Jest to związane z rozwojem granulacji dwustopniowej (dry granulation), w której materiał sypki w pierwszej kolejności po odpowiednim przygotowaniu poddaje się scalaniu, a uzyskane aglomeraty rozdrabnia się i przesiewa w celu otrzymania materiału o określonej frakcji ziarnowej (rys. 1). Zaletą dwustopniowej granulacji w porównaniu z klasycznym grudkowaniem jest możliwość scalania w ten sposób pyłów, proszków, materiałów drobnoziarnistych oraz ich mieszanek1-5) przy znacznie ograniczonej ilości dozowanego środka nawilżająco-wiążącego, a nawet przy zupełnym jego wyeliminowaniu. Powoduje to, że produkt dwustopniowej granulacji odznacza się mniejszą wilgotnością i większą wytrzymałością mechaniczną w porównaniu z klasycznymi grudkami. Niewątpliwą zaletą tego procesu jest bezodpadowość, gdyż ziarna o rozmiarach mniejszych niż wymagane poddaje się ponownemu scalaniu i rozdrobnieniu, a ziarna ponadwymiarowe zawraca się do kruszenia lub dodaje do scalanej mieszanki. Rozwój procesu dwustopniowej granulacji przyczynił się do powstania zintegrowanych zespołów scalająco-kruszących. Zaletą tych maszyn jest przede wszystkim ich kompaktowość oraz realizacja procesów scalania i rozdrabniania w jednym urządzeniu. Ich wadą jest jednak mała wydajność. Granulat wytworzony metodą granulacji dwustopniowej często stosuje się w przemyśle farmaceutycznym jako półprodukt, z którego wytwarza się leki6, 7). Duży stopień rozdrobnienia materiałów służących jako napełniacze 98/2(2019) 311 lub nośniki leków, ich mała gęstość usypowa i związana z tym konieczność uzyskania dużych stopni zagęszczenia decydują o tym, że materiały te w stanie wyjściowym nie nadają się do tabletkowania8). Poddaje się je więc dwustopniowej gra[...]

Zagospodarowanie pyłów stalowniczych z uwzględnieniem odzysku cynku


  Racjonalne zagospodarowanie pyłów stalowniczych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów w przemyśle hutniczym. W Polsce generowanych jest rocznie ponad 60 tys. Mg pyłów stalowniczych. Zważywszy na bardzo dużą zawartość cynku, ołowiu i żelaza w przed- miotowych odpadach, istotnym wydaje się być opracowanie ekonomicznego procesu pozwalającego na odzysk cennych pierwiastków i wykorzystanie wsadu żelazonośnego z odpadów. Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza technologiczna pierwszego etapu wykorzystania odpadów, a mianowicie dobranie optymalnego składu brykietów oraz analiza termiczna procesu suszenia uzyskanych brykietów i granuli. Rational development of steel dust is nowadays one of the most important problems in the steel industry. In Poland are generated each year more than 60 thousand. tons of steel dust. Given the very high content of zinc, lead and iron in these waste appears to be important to develop a process for the economic recovery of valuable elements and use of waste iron-bearing feed. The object of this work is the analysis of the first stage of technological use of waste namely the selection of the optimal composition of briquettes and thermal analysis of the drying process resulting briquettes and pellets. Słowa kluczowe: odzysk cynku, pyły stalownicze, analiza termiczna, odpady hutnicze Key words: zinc recovery, EAF dust, thermal analysis, metallurgical wastes.1. Wprowadzenie. Obecnie coraz więcej stali wy- tapia się w elektrycznych piecach łukowych. Procesy te generują duże ilości odpadów. Należą do nich przede wszystkim żużle, zużyte materiały ogniotrwałe i pyły stalownicze. Największym problemem, jeżeli chodzi o odpady hutnicze, jest ekonomiczne wykorzystanie pyłów stalowniczych. Pył z procesów prowadzonych w elektrycznych piecach łukowych zawiera m.in. ok. 30÷40% cynku oraz ok. 20% żelaza. Do stalowni tra- fiają zużyte wyroby stalowe (złom), w dużej mierze powlekane cynkiem. Około 50% światowej produkcji c[...]

Agglomeration of fine-grained materials in roll presses with asymmetrical compaction unit Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczania DOI:10.15199/62.2015.12.27


  Przedstawiono syntezę wyników badań własnych procesu brykietowania wybranych materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z różnymi konfiguracjami niesymetrycznego układu zagęszczania. Stwierdzono, że tego typu układ umożliwia brykietowanie w sposób ciągły materiałów trudnych do aglomeracji ciśnieniowej. Zaprezentowano także nowe rozwiązania konstrukcji brykieciarek wyposażonych w niesymetryczny układ zagęszczania. Do brykietowania materiałów drobnoziarnistych używa się pras stemplowych, ślimakowych i walcowych oraz granulatorów ciśnieniowych. Z przyczyn technicznych i ekonomicznych dużym zainteresowaniem cieszą się prasy walcowe1, 2). Decydują o tym ich zalety, takie jak ciągły charakter pracy, możliwość uzyskania dużej wydajności, mniejsze zapotrzebowanie na energię oraz dłuższa żywotność elementów formujących w porównaniu z innymi brykieciarkami. Pierwszych pras walcowych używano do brykietowania miałów węglowych. Obecnie brykietuje się za ich pomocą różne materiały pyliste oraz drobnoziarniste m.in. w górnictwie, hutnictwie, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym. Coraz częściej stosuje się je też w celu przygotowania do utylizacji drobnoziarnistych odpadów poprodukcyjnych. Podstawowym zespołem roboczym prasy walcowej jest układ zagęszczania. Ma on istotny wpływ na efekty procesu ciśnieniowej aglomeracji materiału. Układ ten składa się z podajnika oraz walców formujących. W zależności od właściwości materiału poddawanego brykietowaniu używa się zasilacza grawitacyjnego lub ślimakowego. Prasy z reguły mają 2 walce robocze, usytuowane poziomo, na które nałożone są pierścienie z odpowiednio wyprofilowanymi wgłębieniami. Mogą one być gładkie i wtedy służą do zagęszczania materiału. W brykieciarkach o małej wydajności stosuje się także pionowy układ walców. Istotne znaczenie ma kształt powierzchni formującej pierścieni. Wpływa on na przebieg i efekty procesu aglomeracji materiału sypkiego. W większości przypadk[...]

Wytwarzanie brykietów z drobnoziarnistych odpadów żelazonośnych przeznaczonych na komponent wsadowy do procesów metalurgicznych


  Powtórne wykorzystanie w procesach metalurgicznych odpadów zawierających tlenki żelaza z produkcji surówki i stali uzależnione jest od ich składu chemicznego oraz postaci fizycznej. Znaczna część tych odpadów ma postać drobnoziarnistą i wymaga przed ich zastosowaniem przetwarzania na postać kawałkową poprzez procesy grudkowania i brykietowania. W pracy opisano proces brykietowania mieszanek su- rowców odpadowych na bazie szlamów konwertorowych. Otrzymane w laboratorium brykiety poddano analizie, która stwierdza ich techno- logiczną przydatność do zastosowania w procesach metalurgicznych. Re-use of wastes, from pig iron and steel production, containing iron oxides in metallurgical processes is dependent on their chemical composition and physical form. A significant part of this waste is a fine-grained and requires processing before their use to form of lump through pelletising and briquetting. This paper describes the process of briquetting mixtures of waste materials on the basis of sludge converter. The resulting pellets were subjected to laboratory analysis, which finds the technological suitability for use in metallurgical processes. Słowa kluczowe: odpady hutnicze, szlamy konwertorowe , brykiety, prasa walcowa Key words: metallurgical wastes, converter sludges, briquettes, roller press.1. Wprowadzenie. Powstające z produkcji surów- ki i stali odpady zawierające tlenki żelaza powinny być powtórnie wykorzystane w procesach metalurgicznych [1÷5]. Przy wykorzystywaniu odpadów należy pamię- tać, że nie są one jakościowo porównywalne z surow- cami naturalnymi. Odpady zawierające duży udział tlenków żelaza można z powodzeniem przerabiać w spiekalni rud lub w wielkim piecu, jednak należy uwzględnić czynniki mogące obniżać jakość produktu, lub utrudniać przebieg procesów technologicznych [6]. Wsad żelazodajny do procesów redukcji tlenków żelaza powinien spełniać szereg kryteriów związanych z jego składem chemicznym, między innymi zawarto- [...]

Compacting of gypsum from flue gas desulphurisation plants in roll presses Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych DOI:10.15199/62.2016.8.12


  Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5-15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm3 and 6.5 cm3) in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h. Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie "siodła" o objętości 4 cm3 i 6,5 cm3. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by- -passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek. Z powodu coraz bardziej zaostrzonych, określonych w Dyrektywie1), norm ochrony środowiska elektrownie i elektrociepłownie są zmuszone do zmniejszenia emisji ditlenku siarki. W polskim przemyśle nastąpił spadek tej emisji z 1040 Gg w 2000 r. do 401 Gg w 2014 r.2) Jedną z technik usuwania SOx ze spalin jest metoda mokra stosowana w energetyce konwencjonalnej w ok. 78% wszystkich instalacji na świecie3). Polega ona na absorpcji ditlenku siarki i jego reakcji w zawiesinie kamienia wapiennego. Produktem jest gips syntetyczny w postaci krystalicznego dwuwodnego siarczanu wapnia. Jego techniczne i handlowe zagospodarowanie jest obecnie trudne ze względu na dużą nadwyżkę podaży nad popytem. Równocześnie, ze względu na trudności z jego transportem, pojawiła się koncepcja scalania gipsu. O jakości brykietów i kształtek decyduje m.in. stopień wstępnego zagęszczenia materiału ziarnistego będący pochodną czasu konsolidacji, dlatego też w celu doboru konkretnego r[...]

 Strona 1