Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Nowak"

Wybrane właściwości mechaniczne eksperymentalnego kompozytu stomatologicznego. Cz. I DOI:10.15199/62.2017.6.28


  Popularność kompozytów stomatologicznych na bazie światłoutwardzalnych żywic dimetakrylanowych, z których wykonuje się ponad 70% wszystkich wypełnień, wynika przede wszystkim z łatwości ich aplikacji i formowania, szybkiego utwardzania, bardzo dobrych właściwości użytkowych oraz estetyki rekonstrukcji. Charakterystyczne cechy tych materiałów wynikają ze składu kompozytów: organicznej osnowy (polimerowa matryca, w skład której wchodzą najczęściej żywice dimetakrylanowe lub dimetakrylanowo- -uretanowe) oraz nieorganicznego napełniacza (przede wszystkim związki krzemu, takie jak ditlenek (krzemionka amorficzna, kwarc), borokrzemiany, szkła litowo-, strontowo- i barowo-glinowe oraz tlenki cyrkonu i glinu)1-5). Od rodzaju i ilości składników tych faz oraz ich efektywnego połączenia zależą właściwości kompozytu. Jedną z kluczowych właściwości, decydujących o praktycznym zastosowaniu jest wytrzymałość mechaniczna. Dąży się do osiągnięcia takich parametrów wytrzymałościowych, jakie posiada szkliwo ludzkiego zęba, najtwardsza tkanka organizmu (tabela 1). Amalgamaty, stosowane wcześniej w roli wypełnienia, charakteryzują się dobrą wytrzymałością mechaniczną, znacznie wyższą niż wytrzymałość kompozytów z żywic dimetakrylanowych7-10). Jednak pod względem estetyki odbudowy zniszczonych tkanek zębów przegrywają z kompozytami. Wymogi stawiane polimerowym materiałom do wypełnień zostały opisane w normie11). Norma ta uwzględnia m.in. badania biozgodności, głębokości utwardzania, odcienia barwy, transparencji (przezierności), wrażliwości na światło i trwałości barwy po naświetlaniu, chłonności wody i rozpuszczalności w wodzie. Z właściwości mechanicznych norma ta uwzględnia jedynie wytrzymałość 96/6(2017) 1361 Dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzy SOKOŁOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 2/2017, str. 393. Lek. dent. Krzysztof SOKOŁOWSKI w roku 2008 ukończył studia na Wydziale Lekarsko- -Dentystycznym Uniwersytetu [...]

Mechanical properties of composite material modified with essential oil DOI:10.15199/28.2017.2.8


  Recurrent caries is an omnipresent problem in dental practice. More than half of all restorations need replacement in 10 years time. Upon tooth preparation, dentine is more susceptible to microorganism colonization. Hence antibacterial properties in novel composite materials are crucial issue. Such substances as essential oils may set an alternative compound for antibacterial compounds used in materials available on the market. Essential oils are concentrated hydrophobic liquids, that contain volatile aroma compounds. These compounds, especially terpenes, present antibacterial activity to caries-related microorganisms. The antibacterial effectiveness of several essential oils has been already scientifically proven. For instance, cinnamon oil thanks to its properties is often used in medicine. The essential oil derived from its bark consists of trans-cinnamaldehyde which has antimicrobial effects against plant pathogens, food poisoning, fungi and spoilage bacteria. The aim of the study was to evaluate mechanical properties of commercial composite, modified with essential oil. In the study SDR composite (Dentsply) was modified by adding cinnamon essential oil (Dr Beta, Poland). The material of 2 g was mixed with 1 μl, 2 μl and 5 μl of cinammon oil until homogenous structure was obtained (group I, II and III). Control sample group comprised specimens of SDR material without modification. Mechanical properties were tested by diametral tensile strength test, three-point bending test and Vicker’s hardness. Results showed that modified material gained lower mean values in DTS and HV1 tests for all groups in comparison to control sample group. However, mean TPF values for group I were higher when compared to control sample group. Mechanical properties of experimental material may be accepted from clinical point of view when used as temporary fillings for instance in paedodontics. Key words: essential oil, diametrial tensile streng[...]

Naprężenia skurczowe generowane podczas fotoutwardzania eksperymentalnego kompozytu stomatologicznego. Cz. II DOI:10.15199/62.2017.7.8


  Wykorzystanie żywicznych, kompozytowych materiałów stomatologicznych pozwala wiernie i estetycznie odtworzyć zniszczone twarde tkanki zęba. Jednak ich stosowanie wiąże się z kilkoma, jeszcze nierozwiązanymi problemami, z których najważniejsze są skurcz polimeryzacyjny oraz efekty termiczne generowane podczas naświetlania polimerowych materiałów wypełniających.Skurcz polimeryzacyjny kompozytów stomatologicznych jest wynikiem przekształcania (podczas fotopolimeryzacji) oligomerów dimetakrylanowych w makrocząsteczki. W czasie tego procesu wraz z wytworzeniem krótkich wiązań kowalencyjnych pomiędzy makrocząsteczkami zanikają relatywnie słabe, pierwotne oddziaływania van der Waalsa. Prowadzi to do zmniejszenia początkowej odległości między cząsteczkami monomeru (0,3-0,4 nm) do odległości pojedynczego wiązania kowalencyjnego pomiędzy merami2-4) (ok. 0,15 nm). Większość kompozytów komercyjnych zmniejsza swoją objętość o 2-3%5-7). Skutkiem tego zjawiska są naprężenia skurczowe powstające w materiale zamkniętym w ubytku i połączonym z jego ścianami. Naprężenia generowane są na granicy tkanek i materiału rekonstruującego. Mogą one prowadzić do powstania defektów pobrzeży, nadwrażliwości pozabiegowej, stanów zapalnych, następnie do utraty szczelności oraz mikroprzecieku, a w konsekwencji również do wtórnej próchnicy8). Naprężenia skurczowe materiałów kompozytowych wynoszą 6-17 MPa. Wartość graniczna, która może uszkodzić połączenie z zębiną wynosi 17-20 MPa9). Próby zmniejszenia lub eliminacji naprężeń skurczowych koncentrują się na modyfikacji składu kompozytów poprzez wprowadzanie nowych komonomerów o mniejszym skurczu polimeryzacyjnym1, 10-13) i niższym współczynniku sprężystości, oraz dodatek nowych napełniaczy i inhibitorów polimeryzacji1, 14, 15). Przedstawiono wyniki badań naprężeń skurczowych generowanych podczas naświetlania eksperymentalnego kompozytu stomatologi[...]

Wpływ powłoki nanokompozytowej na uwalnianie jonów fluoru z cementu szkłojonomerowego DOI:10.15199/62.2017.12.29


  Najbardziej popularne materiały stosowane we współczesnej praktyce stomatologicznej to kompozyty, amalgamaty oraz cementy szkłojonomerowe1). Ostatnie z tych materiałów zostały wynalezione w 1969 r. przez Wilsona i Kenta2). Tradycyjne cementy szkłojonomerowe występują w postaci proszku i płynu. Głównymi składnikami proszku są szkła wapniowo-glinowo-krzemowe, do których dodawane są inne związki, np. Na2O, Na3AlF6, AlPO4, AlF3 lub P2O5. Ostatnio wykorzystywane są również szkła z dodatkiem strontu, cynku i lantanu. Płynem jest wodny roztwór kopolimerów kwasu poliakrylowego i itakonowego w proporcji 2:1. Aby wydłużyć czas wiązania oraz poprawić plastyczność cementu, wprowadza się również kwas winowy3,4). W trakcie mieszania proszku i płynu następuje rozpoczęcie reakcji kwasowo-zasadowej. Kwas zaczyna reagować z występującymi w proszku solami, uwalniając jony glinu i wapnia. Następnie zaczynają się tworzyć i wytrącać sole polialkenowe. W tym czasie następuje etap żelowania, po którym materiał ulega utwardzeniu5). Cementy te są szeroko stosowane do wypełnień ubytków, osadzania koron i mostów, jako szybkowiążące cementy podkładowe pod wypełnienia w ubytkach oraz materiały do lakowania bruzd zębowych. Cementy szkłojonomerowe to jedne z nielicznych stosowanych w stomatologii materiałów wytwarzających trwałe, chemiczne połączenia ze szkliwem i zębiną. Materiały te wykazują największą biotolerancję, małą cytotoksyczność, a spośród wszystkich materiałów do wypełnień ich rozszerzalność termiczna jest w największym stopniu zbliżona do rozszerzalności tkanek zęba. Ponadto cementy szkłojonomerowe posiadają zdolność magazynowania i uwalniania działających przeciwpróchnicowo jonów fluoru6, 7). Wszystkie te właściwości mogłyby sugerować, że jest to idealny materiał odtwórczy do odbudowy zębów. Niestety, charakteryzuje go też duża porowatość, kruchość oraz przedłużony czas reakcji wiązania, a ponadto duża wrażliwość na wilgoć w początkowej fazie wią[...]

 Strona 1