Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Plebankiewicz"

Rozmyta ocena ryzyka w cyklu życia obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.06.25


  Wartykule scharakteryzowano pojęcia ryzyka i zarządzania ryzykiem, zwracając uwagę na konieczność uwzględniania oddziaływania ryzyka na wartość szacowanych kosztów cyku życia. Głównym celem proponowanego podejścia do oceny ryzyka jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy powinno się uwzględniać wpływ zidentyfikowanego czynnika ryzyka na dany składnik kosztów cyklu życia obiektu budowlanego. Prezentowany model mechanizmu wnioskującego zbudowano na podstawie rozmytej interpretacji dwóch charakterystycznych dla ryzyka zmiennych wejściowych, tj. prawdopodobieństwa i skutku zaistnienia zdarzenia niepożądanego. Z uwagi na niewielką liczbę zmiennych wejściowych, do budowy modelu wykorzystano rozmyty model wnioskowania Mamdaniego. Słowa kluczowe: obiekt budowlany, ryzyko, ocena ryzyka, cykl życia, koszty cyklu życia.Jednymz coraz częściej poruszanych w literaturze zagadnień są koszty cyklu życia obiektów budowlanych (ang. Life Cycle Cost), które przeanalizowano m.in. w [3, 4, 6, 8]. Zgodnie z definicją zawartą w [2], koszty cyklu życia to wyrażone w jednostkach walutowych wartości wszystkich istotnych kosztów, związanych z nakładami początkowymi inwestycji budowlanej, jej eksploatacją oraz likwidacją np. przez wyburzenie obiektu budowlanego. Szacowanie kosztów cyklu życia ma charakter kalkulacji, przez co w wyznaczonej wartości powinien zostać uwzględniony wpływ zaistniałego ryzyka. Na ten aspekt zwraca uwagę norma ISO 15686-5:2008 Buildings and constructed assets. Service life planning: Life cycle costing [12], która podkreśla brak metody obliczania kosztów cyklu życia z uwzględnieniem oddziaływania ryzyka. Celem artykułu jest prezentacja autorskiego podejścia do eksperckiej oceny czynników ryzyka w kontekście ich ewentualnego wpływu na wartość kosztów cyklu życia. Proponowanymodel mechanizmu wnioskującego zbudowano wg rozmytej interpretacji dwóch zmiennych wejściowych charakterystycznych dla ryzyka, tj. prawdopodobie[...]

Koncepcja modelu predykcji rzeczywistych kosztów realizacji obiektów budowlanych DOI:10.15199/33.2016.08.36


  W fazie realizacji obiektu budowlanego często pojawiają się znaczne różnice pomiędzy kosztorysem ofertowym a rzeczywistymi kosztami robót.Wartykule przedstawiono koncepcję modelu predykcji wzrostu kosztów realizacji obiektu budowlanego w stosunku do zaplanowanych w ofercie przetargowej. Założeniem modelu jest wyznaczenie prawdopodobieństwa wzrostu kosztów elementów obiektu, w przypadku których jest ono największe. Do wyselekcjonowania elementów podlegających ocenie zaproponowano rozmytą metodę wnioskowania Mamdaniego. W modelu predykcji rzeczywistych kosztów wykorzystano relacje rozmyte oraz złożenie relacji max - min. Słowa kluczowe: rzeczywiste koszty robót budowlanych, wnioskowanie Mamdaniego, relacje rozmyte.Realizacja przedsięwzięcia budowlanego najczęściej poprzedzona jest przygotowaniem kosztorysu ofertowego, który stanowi podstawę rozliczeń [5]. Niestety często na etapie realizacji pojawiają się różnice pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi kosztami prac, których przyczyną są m.in. [6]: ● niedoszacowanie wartości robót na etapie ofertowania, wynikające z przyjęcia zbyt niskich cen nakładów lub cen jednostkowych robót; ● zbyt mała liczba danych w dokumentach przetargowych, błędy w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót; ● wprowadzenie robót zamiennych spowodowanych zmianami w projekcie (korekta błędów, zmiana rozwiązań); ● konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowanych wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności lub decyzją inwestora; ● przedłużanie się czasu realizacji inwestycji w stosunku do zakładanego harmonogramu na etapie ofertowania. W literaturze można znaleźć modele, których celem jest precyzyjne oszacowanie kosztów na różnych etapach procesu inwestycyjnego czy predykcji cen w budownictwie [1, 3, 8]. Dotychczas podjęto niewiele prób określenia wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanej w stosunku do planowanych[...]

Odbiór robót budowlanych zgodnie z polskim i niemieckim systemem prawnym DOI:10.15199/33.2016.06.69


  Polskiwykonawca zamierzający realizować roboty budowlanewNiemczech powinien liczyć się, że umowa z niemieckim inwestorembędzie zawierana na podstawie niemieckich unormowań, którewpewnymzakresie różnią się od regulacji polskich.Wartykule zwrócono uwagę głównie na regulacje ustawowe (kodeks cywilny, BGB) oraz VOB/B, w celu lepszego wyjaśnienia istoty odbioru robót budowlanych stronomumowy i powstałewzwiązku z tymskutki. Wśród analogii w obu systemach prawnych można wymienić przede wszystkim skutki odbioru, do których należą: wymagalność wynagrodzeniawykonawcy; odwrócenie regułwzakresie przejścia ryzyka czy ciężaru dowodowego oraz naliczania terminu przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności zawady.Wniemieckim systemie prawnymproblematyka odbioru robót budowlanych unormowana jest bardziej szczegółowo (w polskim systemie prawnym nie ma unormowania dotyczącego tzw. odbioru fikcyjnego). Słowa kluczowe: odbiór robót budowlanych, kodeks cywilny, BGB, VOB/B.Problematyka odbioru robót budowlanych została częściowo ujęta w przepisach prawnych, które są odmienne w Polsce i w Niemczech oraz w dokumentach umownych. Zgodnie z obowiązującą w obu systemach prawnych zasadą swobody umów mogą one również się różnić. W artykule podjęto próbę analizy zasad odbioru robót budowlanych w świetle prawa polskiego i niemieckiego, przy czym przedmiotem rozważań będzie jedynie tzw. cywilnoprawny odbiór robót. Nie przeanalizowano zagadnień dotyczących odbioru robót częściowych, odbioru robót ulegających zakryciu (robót zanikających) czy też postanowień umów regulujących szczegóły odbioru pomiędzy wykonawcą i inwestorem, a jedynie uwarunkowania prawne. Polskie przepisy prawne W Polsce problematyka odbioru robót budowlanych została uregulowana przede wszystkim w Kodeksie cywilnym [8] oraz Prawie budowlanym [2, 13]. Zgodnie z art. 647 k.c. przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonaneg[...]

Źródła marnotrawstwa na budowie DOI:10.15199/33.2016.06.81


  Jedną z metod usprawniających realizację inwestycji budowlanej jest wykorzystanie metody Lean Construction.Wartykule omówiono w skrócie ideę Lean oraz czynniki/rodzaje marnotrawstwa na budowie. Przedstawionowyniki aktualnie prowadzonych badań sondażowych dotyczących źródeł marnotrawstwa, w których respondentami byli wykonawcy robót budowlanych. Ankietowani najwyżej ocenili: błędy i niezgodnościwdokumentacji projektowej; opóźnienia w realizacji inwestycji; błędy i wady jakościowe realizowanych robót; niezgodność z przeznaczeniem.Wartykule przedstawiono także ocenę czynników marnotrawstwa zaproponowanych (na podstawie literatury zagranicznej), tj. making-do, task diminishment (zmniejszenie jakości robót), buffering (buforowanie). Słowa kluczowe: Lean Construction, Lean Manufacturing, Lean Thinking, marnotrawstwo na budowie.Naukowcy i praktycy zaproponowaliwiele narzędzi imetod usprawniających realizację inwestycji budowlanej oraz zapobiegającychmarnotrawstwomna budowie. Jedną z nich jestLeanConstruction - nowość na polskimrynku budowlanym. Wskali światowej także jestmniej upowszechniona niż Lean Manufacturing stosowany w zakładach produkcyjnych. Podwaliny "szczupłego myślenia" powstały w Japonii. Taiichi Ohno stworzył SystemProdukcyjnyToyoty polegającywskrócie na eliminacjimarnotrawstwa, technice Just-in-Time (JIT), kartachKanban i autonomizacji (jidoka) [8]. Sukces zainspirował amerykańskich naukowców do napisania książek o Lean [15, 16], czyli tzw. szczupłympodejściu do zarządzania przez maksymalizację wartości i eliminację marnotrawstwa (działania nietworzącego wartości dodanej). Zgodnie z L. Koskela [5] wartość dodana (value-adding VA), to czynność, która przekształcamateriał i/lub informacjewjakość oczekiwaną przez zamawiającego. Działanie nietworzącewartości dodanej towymagające czasu, zasobów lub przestrzeni, ale nieprzynoszące wartości. Nowy sposób zarządzania i zastosowanie narzędzi LeanManufacturing przyniosło w zakła[...]

Analiza statystyczna usterek w budynkach mieszkalnych DOI:10.15199/33.2018.10.12


  Usterki są powszechnymzjawiskiem w budownictwie. Zignorowane lub naprawione w nieodpowiedni sposób mogą prowadzić do poważnych problemów w przyszłości. Usterki są źródłem wielu konfliktów pomiędzy stronami - każdy inwestor oczekuje od wykonawcy budynku całkowicie wolnego od wad. Nie jest to jednakmożliwe. Liczba i typ usterek zależy od wielu czynników, m.in. przygotowania pracowników[9], jakości materiałów, niewłaściwej technologii wykonywania robót itp. Próbę opracowania definicji wady budowlanej podjęli Chrabczyński i Heine [1]. Wesołowski M. [13] omówił usterki w nowych budynkach mieszkalnych na przykładzie gdańskiego osiedla, a Dubas S., Nowotarski P. iMilwicz R. [3] przeanalizowali najczęstsze usterki budowlane wykrywane podczas odbioru robót w Poznaniu. Równie ważnym aspektem są rodzaj, przyczyny oraz metody naprawy znalezionych defektów [2, 8]. Przy analizie usterek mieszkaniowych warto zapoznać się z procesem odbioru robót budowlanych [7, 10, 14]. Temat usterek mieszkaniowych był przedmiotem wielu analiz również za granicą. W [11] przeanalizowano usterki i ich przyczyny podczas odbiorów nowo wybudowanych budynków w Nowej Zelandii. Autorzy pracy [3] opisali defekty w budownictwie mieszkaniowym w Hiszpanii, a [12] w projektach konstrukcyjnych w Norwegii. Koszt naprawy wykrytych usterek w budynkach został przeanalizowany w [5, 6]. Celem artykułu jest analiza kosztu usterek w inwestycjach deweloperskich. Analiza statystyczna usterek w mieszkaniach w Krakowie W celu dokładnej analizy usterek mieszkaniowych wykonaliśmy badania sondażowe. Podstawą analizy były przeprowadzone w 2017 r. odbiory robót budowlanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w jednym z budynków na terenie Krakowa. Był to nowo wybudowany przez dewelopera budynek mieszkalny, składający się ze 172mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8000 m2. Dwa mieszkania nie zostały odebrane przez inspektora nadzoru, dlatego w dalszyc[...]

 Strona 1