Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech MAZUREK"

Intensyfikacja wymiany ciepła podczas wrzenia cieczy organicznych na gładkiej powierzchni rury w obecności pola elektrycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wrzenia czynnika R-245fa w obecności pola elektrycznego. Badano odparowanie czynnika na wewnętrznej powierzchni pionowej rury cieplnej. Abstract. The paper presents experimental results of R-245fa boiling under the electric field. The evaporation on an inner surface of the vertical heat pipe was investigated. (The heat transfer enhan[...]

Wpływ pola elektrycznego na skraplanie niskowrzących cieczy organicznych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań oddziaływania pola elektrycznego na proces skraplania czynnika R-245fa na pionowej, cylindrycznej powierzchni stanowiącej element składowy rury cieplnej. Abstract. The article presents experimental results of R-245fa condensation on the vertical cylindrical surface in the heat pipe, under the influence of electric field. (The electric field effect on the condensation of low-boiling organic fluids). Słowa kluczowe: efekt elektro-hydrodynamiczny, pole elektryczne, wymiana ciepła, skraplanie Keywords: electro-hydrodynamic effect, eclectic field, heat transfer, condensation Wstęp Pole elektryczne może intensyfikować procesy wymiany ciepła dzięki oddziaływaniu siły elektrohydrodynamicznej na cząstki płynu lub zawarte w nich ładunki elektryczne. Zjawisko to określa się mianem efektu elektrohydrodynamicznego (EHD) [1]. Efekt EHD jest wykorzystywany między innymi do zwiększenia wymiany ciepła w procesach przemiany fazowej para-ciecz wielu czynników roboczych. Wśród nich szczególne znaczenie mają czynniki organiczne o niskiej temperaturze wrzenia, które są stosowane jako substancje robocze w: obiegach cieplnych, urządzeniach do odzysku ciepła, urządzeniach chłodniczych, w rurach cieplnych. Liczne prace naukowe poświęcono badaniom wpływu pola elektrycznego na procesy parowania i skraplania, poszukując optymalnych rozwiązań związanych z rozkładem natężenia pola elektrycznego, usytuowaniem źródła pola względem powierzchni wymiany ciepła oraz kształtem powierzchni wymiany ciepła [1, 2, 3]. W zależności od rodzaju czynnika, konfiguracji powierzchni wymiany ciepła i natężenia pola elektrycznego, uzyskiwano różne wartości współczynnika przejmowania ciepła. W niniejszej pracy przedstawiono badania obrazujące wpływ pola elektrycznego na proces skraplania czynnika R- 245fa na wewnętrznej powierzchni pionowej rury. Czynnik ten stanowi zamiennik wcześniej stosowanych substancji: R-141b oraz R-365/227. Uzyska[...]

Porównanie możliwości wykorzystania małych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu DOI:10.15199/48.2016.09.63

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przeanalizowano lokalne warunki wiatrowe występujące przy ul. Na Grobli we Wrocławiu, na terenach należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Na podstawie danych o prędkości wiatru z okresu jednego roku sporządzono ocenę zasadności stosowania różnego typu małych turbin wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu. Abstract. The paper describes local wind conditions at Na Grobli in Wroclaw. Wind speed data is used to describe a potential to apply a different kind of micro wind turbines with horizontal and vertical axis. Theoretical analysis based on measurement data of a one year period is presented. (Comparison of the possible application of small horizontal and vertical axis wind turbines). Słowa kluczowe: turbiny wiatrowe, pionowa i pozioma oś obrotu, parametry wiatru. Keywords: wind turbines, horizontal and vertical axis, wind parameters. Wprowadzenie Dalszy rozpowszechnianie energetyki wiatrowej na terenie Polski wiąże się z koniecznością rozwiązania wielu problemów natury technicznej. Przyłączanie do Krajowego Systemu Energetycznego tego typu nowych źródeł energii elektrycznej wymaga zwiększenia jego elastyczności oraz zapewnienia dodatkowej rezerwy mocy do pokrycia zapotrzebowania na energię odbiorców w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych [1]. Rozwój technologii przetwarzania energii wiatru oraz intensywne badania nad metodami prognozowania mocy turbin [2], pozwalają jednak myśleć o energetyce wiatrowej w kategoriach znacznego potencjału do rozwoju również w nadchodzących latach, zarówno w skali dużych farm, jak i małych instalacji prosumenckich. Warunki wiatrowe na obszarze Polski są jednak bardzo zróżnicowane i nie wszystkie tereny są tak samo korzystne dla rozwoju energetyki wiatrowej. Energia niesiona przez strumień powietrza na wysokości 30 m nad poziomem gruntu wynosi od 500 kWh/(m2·a) w rejonach Górnego i Dolnego Śląska, do 1250-2500 kWh/(m2·a) na wy[...]

 Strona 1