Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kasznia"

Parametry sygnałów synchronizacji i metody ich wyznaczania

Czytaj za darmo! »

Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia eksploatacji sieci telekomunikacyjnej jest ocena jakości sygnału synchronizacji w określonym punkcie sieci. Podstawowymi parametrami stosowanymi do badania sygnałów synchronizacji sieci telekomunikacyjnej są dewiacja Allana i dewiacja czasu, parametry zaproponowane wcześniej do oceny jakości atomowych wzorców czasu i częstotliwości [1-4]. Za pomocą tyc[...]

Wielokanałowa ocena sygnałów synchronizacji w czasie rzeczywistym


  Prawidłowe funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnej jest uwarunkowane właściwą jakością zastosowanych sygnałów jej synchronizacji. Sygnały synchronizacji taktujące procesy zachodzące w sieci, zwane też sygnałami taktowania, muszą spełniać wymagania sprecyzowane przez międzynarodowe instytucje standaryzacyjne [1, 2, 3]. W celu oceny jakości sygnałów taktowania niezbędne jest przeprowadzenie stosownych pomiarów oraz obliczeń parametrów tych sygnałów w określonym interfejsie sieci. Istotnym zagadnieniem z punktu widzenia eksploatacji sieci są pomiary parametrów związanych z wolnozmiennymi fluktuacjami fazy sygnałów taktowania. Fluktuacje te, inaczej określane jako wędrowanie fazy (wander), są długookresowymi wahaniami chwil znamiennych sygnału taktowania wokół ich nominalnego usytuowania w czasie. Według standardów wahania długookresowe maja częstotliwość mniejszą niż 10 Hz. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi wolne zmiany fazy sygnału taktowania są błąd przedziału czasu (TIE - Time Interval Terror), maksymalny błąd przedziału czasu (MTIE - Maximum Time Interval Error), dewiacja Allana (ADEV - Allan Deviation) i dewiacja czasu (TDEV - Time Deviation). Wyznaczanie wartości estymat tych parametrów odbywa się na podstawie ciągów próbek błędu czasu (TE - time Error,) uzyskanych w wyniku długotrwałych pomiarów sygnałów taktowania w interfejsie sieci telekomunikacyjnej. 62 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY . ROCZNIK LXXXVI . WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE . ROCZNIK LXXxII . nr 2-3/2013 Dewiacja Allana i dewiacja czasu są miarami niestałości częstotliwości generowanej przez sygnał taktowania [1, 2, 3]. Parametry te opisują nierównomierność "chodu" badanego zegara. Obydwa parametry umożliwiają zidentyfikowanie dominującego typu szumu fazy sygnału taktowania (przy czym dewiacja Allana nie zapewnia możliwości rozróżnienia białego szumu fazy i szumu migotania fazy) oraz wykrycie wahań fazy sygnału o charakterze okresowym. Maksymalny błąd prz[...]

Analiza sygnałów synchronizacji w czasie rzeczywistym


  Ocena jako.ci sygna.ow synchronizacji sieci telekomunikacyjnej jest istotnym elementem procesu utrzymania sieci. Prawid.owe funkcjonowanie sieci jest bowiem uwarunkowane w.a.ciw. jako.ci. sygna.ow synchronizacji taktuj.cych procesy zachodz.ce w sieci. Sygna.y synchronizacji, zwane te. sygna.ami taktowania, w okre.lonym punkcie sieci musz. spe.nia. wymagania (normy) sformu.owane przez mi.dzynarodowe instytucje standaryzacyjne [1.3]. Podstawowymi parametrami opisuj.cymi jako.. sygna.ow synchronizacji s. dewiacja Allana (ADEV . Allan Deviation), dewiacja czasu (TDEV . Time Deviation) oraz maksymalny b..d przedzia.u czasu (MTIE . Maximum Time Interval Error). Warto.ci estymat tych parametrow wyznacza si. na podstawie warto.ci probek b..du czasu (TE . Time Error) b.d.cych rezultatem d.ugotrwa.ego pomiaru ro.nic faz badanego sygna.u oraz sygna.u odniesienia. Efektywne wyznaczenie warto.ci parametrow sygna.ow synchronizacji w istotny sposob wp.ywa na u.atwienie procesu nadzoru i utrzymania sieci telekomunikacyjnej. Do tego celu niezb.dny jest system pomiarowy wyposa.ony w modu.y sprz.towe umo.liwiaj.ce pomiar warto.ci b..du czasu oraz oprogramowanie umo.liwiaj.ce rejestracj. wynikow pomiaru i obliczenia parametrow. Autorzy artyku.u uczestniczyli w opracowaniu i wdra.aniu do eksploatacji elementow systemu wspomagania synchronizacji sieci telekomunikacyjnej, w tym kolejnych generacji systemow pomiarowych do badania jako.ci sygna.ow synchronizacji [4, 5]. Systemy te umo.liwiaj. wykonanie pomiaru b..du czasu oraz nast.puj.ce po pomiarze obliczanie warto.ci parametrow na podstawie wynikow przeprowadzonego wcze.niej pomiaru. Istotnym u.atwieniem procesu oceny jako.ci sygna.ow synchronizacji jest mo.liwo.. realizacji oblicze. warto.ci parametrow badanych sygna.ow w czasie rzeczywistym, a wi.c podczas (a nie po zako.czeniu) pomiaru ci.gu b..du czasu. Takie podej.cie do analizy sygna.ow synchronizacji pozwala na .ledzenie bie..cej warto.c[...]

 Strona 1