Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Gabriela Berkowicz"

Termiczna degradacja materiałów polimerowych w ultralekkim złożu fluidalnym DOI:10.15199/62.2019.1.14


  Wzrost poziomu życia napędzany postępem technologicznym powoduje rosnące zapotrzebowanie na energię i dobra materialne, ponadto generuje powstawanie znacznych ilości odpadów. Przykładowo, Malinauskaite i współpr.1) oszacowali, że roczna ilość produkowanych w Unii Europejskiej odpadów komunalnych może przykryć całą Maltę warstwą śmieci o grubości 2 m. Przez wzgląd na niepokojące zmiany środowiskowe Unia Europejska wprowadza nowe i zaostrza obecne regulacje dotyczące gospodarki odpadami2-4), a także energią5). Aby sprostać nowym wymaganiom państwa UE wprowadzają zmiany w zarządzaniu odpadami i pozyskiwaniu energii. Stosowanie technologii waste-to-energy jest rozwiązaniem obu problemów. Są kraje Europy, które od dawna spalając śmieci zapewniają energię elektryczną i ciepło dla wielu domostw. Przykładowo we Francji oraz w Niemczech jest odpowiednio 126 i 121 zakładów stosujących technologię waste-to-energy (dane na 2015 r.)6). W Polsce jeszcze do 2015 r. pracowała tylko jedna spalarnia odpadów o wydajności 60 tys. t/r1). Aby sprostać wymaganiom UE, od tego czasu w Polsce powstało 6 Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Koninie i Białymstoku, o łącznej wydajności ok. 1 mln t/r. Dzięki powstaniu tych spalarni z zebranych w 2016 r. 11,6 mln t odpadów komunalnych 2,1 mln t (18,1% mas.) poddano termicznej utylizacji7). Jest to 1,6 razy więcej niż w roku poprzedzającym, w którym termicznie przekształcono 1,3 mln t odpadów. Ze względu na zaostrzające się unijne przepisy dotyczące cyrkulacyjnej gospodarki odpadami, obecnie skorzystanie ze znanych Cenospheres (300 g, 25-300 μm grain size) and air (30 L/min) were used in a fluidized bed reactor (96 mm diam., 500 mm length) for sep. utilization of 3 polyethylene and 2 polypropylene types at temp. 450-650°C. IR spectroscopy with Fourier transformation was used to det. the content of CO, CO2 and the sum of org. compds. in t[...]

A method for continuous studying the reaction mixture composition during synthesis of 2,6-dimethylphenol. Metoda ciągłego pomiaru składu mieszaniny poreakcyjnej podczas syntezy 2,6-dimetylofenolu


  Products of catalytic alkylation of PhOH with MeOH were analyzed by IR spectrometry and gas chromatog. to check the applicability of the methods for the process control. The mono, di and trimethylphenols as well as CO, CO2, CH4 and H2O were found in the products. No formation of PhOMe and p-MeC6H4OH was obsd. The IR spectrometry was recommended for monitoring the industrial process. Przedstawiono sposób prowadzenia syntezy 2,6-dimetylofenolu w laboratoryjnym reaktorze fluidyzacyjnym z ciągłym monitorowaniem procesu C-metylowania fenolu oraz równolegle zachodzącego rozkładu metanolu. Przedstawione rozwiązanie pozwoliło na śledzenie zmian stężenia zarówno organicznych, jak i nieorganicznych produktów procesu, co daje szybki wgląd w stopień postępu reakcji następczych alkilowania fenolu oraz pozwala, mimo znacznej złożoności procesu, równocześnie ocenić stopień zaawansowania reakcji ubocznych, w tym rozkładu alkoholu metylowego na składniki gazowe. W zastosowanej metodzie spektrofotometrycznej, poprzez odpowiedni dobór trzech niezależnych podzakresów widma IR dla każdego z aromatycznych składników procesu, uzyskano wysoką selektywność oznaczenia poszczególnych składników. Na poprawność wyników uzyskiwanych on-line wskazują niskie widma resztkowe analizy IR oraz zgodność jej wyników z równolegle przeprowadzanymi kontrolnymi analizami GC-MS. 2,6-Dimetylofenol (2,6-DMP) jest jednym z ważniejszych surowców dla wielu gałęzi przemysłu (m.in. dla przemysłu samochodowego) 1-3), a jego synteza jest przedmiotem licznych patentów4-8). Związek ten powstaje głównie w wyniku alkilowania fenolu alkoholem metylowym, prowadzonego w fazie gazowej przy użyciu katalizatorów zeolitowych9-12) lub tlenkowych13-16). Ze względu na egzotermiczny charakter procesu i konieczność utrzymania równomiernych warunków syntezy w całej objętości złoża, proces można prowadzić w reaktorze fluidyzacyjnym. [...]

Synthesis of 2,6-dimethylphenol in a catalytic fluidized bed of industrial iron-chromium catalyst. Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC-3/1


  PhOH was alkylated with MeOH to 2,6-dimethylphenol (I) on a com. Fe-Cr catalyst in fluidized bed reactor. o-MeC6H4OH by-product was recycled to the reaction to increase the I yield up to 82% and the PhOH conversion to 92%. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania 2,6-dimetylofenolu z fenolu i alkoholu metylowego we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC-3/1. Proces monitorowano on-line za pomocą spektrometru FTIR. W trakcie syntezy zaobserwowano tworzenie się znaczących ilości o-krezolu. Wykazano, że zwykłymi zabiegami wynikającymi z reguły przekory nie da się zwiększyć ilości docelowego 2,6-dimetylofenolu. W mieszaninie opuszczającej reaktor należy się spodziewać o-krezolu jako zawsze obecnego produktu, który nie jest produktem docelowym, i powinien być zawracany do reaktora. Obieg o-krezolu uwzględniono, stosując fenol:o-krezol:metanol:woda (1:0,5:8:1). Takie rozwiązanie pozwoliło na otrzymanie wydajności 2,6-dimetylofenolu 82% przy konwersji fenolu 92%.Reakcja alkilowania fenolu za pomocą alkoholu metylowego prowadzi do wielu ważnych, zarówno C- jak i O-alkilowanych półproduktów i produktów, znajdujących szerokie zastosowanie w przemyśle1-14). Mono-, di- oraz trimetylopodstawione fenole powstające w wyniku ataku alkoholu na pierścień aromatyczny są dzięki silnym właściwościom bakteriostatycznym15), bakteriobójczym16) oraz grzybobójczym17) stosowane m.in. do produkcji środków ochrony roślin18) oraz środków do odkażania i dezynfekcji (lizol, kreolina)19). Pochodne te znalazły również zastosowanie jako środki konserwujące w przemyśle spożywczym20) oraz przeciwdrobnoustrojowe w przemyśle farmaceutycznym21). Wśród metylopodstawionych fenoli na szczególną uwagę zasługuje 2,6-dimetylofenol (2,6-DMP). Jest on ważnym substratem w przemyśle tworzyw sztucznych. Zablokowanie pozycji orto w cząsteczce fenolu powoduje, że podczas utleniającej polimeryzacji kondensacja cząsteczek następuje [...]

Analysis of possibilities of 2,6-dimethylphenol synthesis with recirculation of o-cresol and management of gaseous by-products Analiza możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu i zagospodarowaniem gazowych produktów ubocznych DOI:10.12916/przemchem.2014.938


  2,6-Dimethylphenol was synthesized in a fluidized bed of Fe-Cr catalyst with o-cresol recirculation. Thermodynamics and equil. of the reaction were considered. Thermal effects on the catalyst (including evapn. of the liq. reactants and heating) were detd. Incineration of gaseous products was recommended to recovery energy. Przedstawiono analizę możliwości syntezy 2,6-dimetylofenolu z obiegiem o-krezolu we fluidalnym złożu katalizatora TZC-3/1. Rozważono zagadnienia równowagowe i termodynamiczne procesu syntezy. Określono efekt cieplny procesów zachodzących na katalizatorze z uwzględnieniem odparowania ciekłych reagentów oraz ich ogrzania do temperatury określonej na wlocie do reaktora. Zaproponowano również sposób zagospodarowania gazowych produktów poprzez ich utlenienie w celu uzyskania recyklingu energetycznego podczas syntezy 2,6-DMP. 2,6-Dimetylofenol (2,6-DMP) jest ważnym materiałem wyjściowym do syntezy polimeru znajdującego szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym i elektronicznym1-5). W skali małotonażowej 2,6-DMP jest wykorzystywany do produkcji barwników, leków i przeciwutleniaczy6-9). Alkilowanie fenolu do 2,6-DMP można efektywnie prowadzić na komercyjnym katalizatorze żelazowo-chromowym TZC-3/110, 11), stosowanym głównie do wysokotemperaturowej konwersji tlenku węgla(II) z parą wodną12). Wysoki stopień przereagowania fenolu oraz brak produktów O-alkilowania fenolu stanowią dużą zaletę tak prowadzonego procesu. Ze względu na wysoką egzotermiczność metylowania fenolu proces korzystnie jest prowadzić w złożu fluidalnym, pozwalającym na dobre wyrównanie temperatury układu reakcyjnego. Ze względu na następczy charakter reakcji alkilowania fenolu w produktach procesu obserwuje się znaczną ilość o-metylofenolu (o-krezolu), a ponadto zachodzi częściowy rozkład alkoholu metylowego na składniki gazowe. W toku wcześniejszych badań znaleziono optymalne warunki (temperatura, ciśnienie, skład mieszaniny surowcó[...]

 Strona 1