Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Burmistrz"

Usuwanie inhibitorów biodegradacyjnych ze ścieków koksowniczych w warunkach ZK "Zdzieszowice"

Czytaj za darmo! »

Stosowane metody oczyszczania koksowniczych wód poprocesowych nie zapewniają wymaganego usunięcia związków inhibitujących procesy biodegradacji. Szczególnie niekorzystnie na mikroorganizmy osadu czynnego działają obecne w ściekach koksowniczych wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, substancje olejowo-smołowe, cyjanki i siarczki. Zaproponowano technologię oczyszczania poprocesowych w[...]

Removing mercury from flue gases. A demo plant based on injecting dusty sorbents Usuwanie rtęci z gazów spalinowych. Instalacja demonstracyjna oparta na iniekcji sorbentów pylistych DOI:10.12916/przemchem.2014.2014


  A comprehensive review, with 56 refs., of passive and active methods for removal of Hg from flue gases from coal-fired industrial boilers. Construction, operational parameters and research program of a new demonstration plant for Hg removal were presented. Polska jest dużym emitorem rtęci. Roczna wielkość antropogenicznej emisji rtęci do atmosfery wynosi powyżej 10 Mg. Ponad 60% udziału w tej emisji ma spalanie węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach. W publikacji przedstawiono instalację demonstracyjną do monitorowania i obniżania emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych. Instalacja ta, będąca przykładem wykorzystania technologii chemicznych w energetyce, znajduje się na terenie należącej do grupy Tauron Wytwarzanie SA Elektrowni "Łaziska" i jest usytuowana przy bloku energetycznym o mocy 225 MWe spalającym węgiel kamienny w kotle pyłowym. Kocioł ten, oprócz "standardowych" urządzeń oczyszczania spalin, jest wyposażony w układ do katalitycznej selektywnej redukcji tlenków azotu. Instalacja składa się z elektrofiltra, układu dozowania sorbentów pylistych umożliwiających ich wprowadzenie do spalin przed i za elektrofiltrem, filtra tkaninowego oraz aparatury kontrolno-pomiarowej do monitorowania m.in.zawartości rtęci i jej specjacji w gazach spalinowych. Wyniki badań przeprowadzonych w tej instalacji, zasilanej surowymi gazami spalinowymi z kotła przemysłowego w ilości ok. 5 tys. m3/h, pozwolą na opracowanie optymalnego układu usuwania rtęci z gazów spalinowych w aspekcie spełnienia wymagań tzw. Konwencji rtęciowej i/lub innych prawnych regulacji Unii Europejskiej, które mogą zostać wdrożone. Według US EPA (United States Environmental Protection Agency) pary rtęci oraz jej połączenia chemiczne zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych zanieczyszczeń środowiska1, 2). W środowisku naturalnym rtęć występuje w ilościach śladowych, ale ze względu na toksyczność oraz zdolność włączania się w cykle ob[...]

 Strona 1