Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Chmielowskia"

Krystalizacja struwitu i hydroksyapatytu w procesie usuwania związków biogennych na złożu filtracyjnym DOI:10.15199/62.2017.8.27


  W opracowaniach z dziedziny urologii wielu autorów donosi, że w powstawaniu kamieni moczowych biorą udział drobnoustroje patogenne oraz wytrącające się kryształy apatytu i struwitu1, 2). Aby wytworzył się taki kamień, konieczny jest wzrost pH moczu do powyżej 7,2, obecność bakterii ureazododatnich w układzie moczowym oraz jego przesycenie jonami wapnia. Przebieg reakcji chemicznych zaczyna się od hydrolizy zawartego w moczu mocznika pod wpływem ureazy. W procesie tym zgodnie z reakcją (1) powstaje ditlenek węgla i grupy amonowe2):(NH2)2CO + H2O (ureaza) → 2NH3 + CO2 (1) Równocześnie tworzą się jony węglanowe zgodnie z reakcjami (2) i (3)1, 3): CO2 + H2O → H2CO3 (2) H2CO3 → HCO3 - + H+ oraz HCO3 - → CO3 2- + H+ (3) W środowisku zasadowym moczu (pH 7,2-8,0) amoniak łączy się z wodą, tworząc jon amonowy i powodując wzrost pH2), a alkalizacja moczu sprzyja reakcjom, prowadzącym do powstania jonów fosforanowych2, 3): NH3 + H2O → NH4 + + OH- (4) H2 PO4 - → H+ + HPO4 2- oraz HPO4 2- → H+ + PO4 3- (5) W środowisku o pH 8 następuje wiązanie jonów ortofosforanowych przez jony wapnia i powstają kryształy hydroksyapatytu3), które są często spotykanymi przedstawicielami trifosforanów wapnia: 6HPO4 2- + 10Ca2+ + 8OH- → Ca10(PO4)6(OH)2 + 6H2O (6) Hydroksyapatyt to związek chemiczny, do którego syntezy można stosować metodę mokrą4) strącania z octanem wapnia oraz wodorofosforanem disodowym5), a także metody kalcynacji6). W obecności jonów Ca2+, Mg2+ i CO3 2- w środowisku wysokiego pH moczu zachodzi proces wytrącania fosforanu wapnia. Konsekwencją jest także tworzenie kryształów apatytu węglanowego2) i fosforanu magnezowo-amonowego3): 6PO4 3- + 10Ca2+ + CO3 2- → Ca10(PO4)6CO3 (7) NH4 + + Mg2+ + PO4 3- + 6H2O → MgNH4PO4·6H2O (8) Ariyanto i współpr.7) stwierdzili, że intensywność krystalizacji fosforanu magnezowo-amonowego wzrasta wraz ze wzrostem pH. Prywer i To[...]

 Strona 1