Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech ŚLESZYŃSKI"

Przegląd metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy DOI:10.12915/pe.2014.06.027

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kilka metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy, które są lub mogą być wbudowane w układy przekształtnikowe. Celem artykułu jest określenie aktualnego stanu badań na ten temat. Prezentowane metody przeznaczone są do monitorowania istotnych objawów starzenia modułów mocy: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczenia stopu lutowniczego, uszkodzeń połączeń drutowych wewnątrz modułu oraz degradacji izolacji bramkowej. Abstract. This paper presents several methods for condition monitoring of power transistors that are or can be embedded in power converters. The aim of this article is to determine the current state of research on that subject. The presented methods are designed to monitor important ageing effects encountered in power modules: structure delamination as a result of thermomechanical solder fatigue, wire-bond lift-off and gate insulation degradation. (Overview of methods for condition monitoring of the power transistors) Słowa kluczowe: diagnostyka, monitorowanie, tranzystory mocy, konserwacja prognozowana. Keywords: diagnostics, monitoring, power transistors, predictive maintenance. doi:10.12915/pe.2014.06.27 Wstęp Monitorowanie stanu technicznego obiektu jest rozumiane jako przeprowadzane w czasie rzeczywistym zadanie mierzenia, przetwarzania, analizy i oceny dowolnych wielkości, będących nośnikami informacji o stanie technicznym oraz sygnalizacji sytuacji, w których stan techniczny obiektu zaczyna odbiegać od stanu normalnego [1], [2]. W wielu zastosowaniach, szczególnie komunikacyjnych, niezawodność tranzystorów stanowi kluczowy parametr podczas projektowania i eksploatacji przekształtników. Uszkodzenie układu może prowadzić do groźnych wypadków lub kosztownych przerw w pracy. Analiza uszkodzeń i ocena niezawodności tranzystorów mocy jest przedmiotem badań już od wielu lat [2] - [6]. Wraz z rozwojem wiedzy na temat mechanizmów uszkodzeń elementów półprzew[...]

Zastosowanie funkcji kształtu elementu skończonego w modulacji szerokości impulsów na przykładzie modulacji dwufazowej z kompensacją napięcia niezrównoważenia w trójpoziomowym falowniku napięcia 3L-NPC

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problem modulacji napięcia jako problem wyznaczania współrzędnych punktu figury lub bryły geometrycznej. Do wyznaczenia współczynników wypełnień w modulacji szerokości impulsów zastosowano funkcje kształtu elementu skończonego. Wskazano zalety takiego podejścia i możliwości uogólnienia algorytmu modulacji. Opisano algorytm modulacji dwufazowej SVPWM z kompensacją oscylacji napięcia niezrównoważenia z jednoczesną stabilizacją rozkładu napięć. Przedstawiono algorytm stabilizacji rozkładu napięć na kondensatorach obwodu pośredniczącego bazujący na kryterium energetycznym. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych. Abstract. The modulation problem is discussed as a problem of geometric figure coordinates calculating. The shape functions based on feedforward modulation is presented. The proposed algorithm eliminates the influence of unbalance voltage on output currents in 3L-NPC. DC Voltage balancing method is based on minimum energy criteria is described also. The nodes’ coordinates calculating algorithm is also explained. The example simulation results were presented. (A new approach of feedforward modulation based on finite element’ shape functions for three level NPC converter). Słowa kluczowe: 3L-NPC, modulacja SVPWM, kompensacja, balansowanie napięć Keywords: 3L-NPC, SVPWM modulation, compensation, voltage balancing Wstęp Metoda elementów skończonych znajduje zastosowanie w rozwiązywaniu wielu zadań z różnych dziedzin nauki i techniki. MES (Metoda Elementów Skończonych) jest przybliżoną metodą numeryczną dla rozwiązań zagadnień, które można opisać poprzez równania różniczkowe z odpowiednimi warunkami brzegowymi. Badaną przestrzeń na przykład tarczę lub bryłę dzieli się na elementy skończone, które posiadają proste kształty, takie jak trójkąt, prostokąt, czworościan czy sześcian. Rys.1. Przykładowe elementy skończone: (a) element trójkątny (b) element prostokątny dwuwymiarowy czterowęzłowy (c) element trójwym[...]

Formowanie napięć wyjściowych trójfazowego przekształtnika sieciowego DOI:10.12915/pe.2014.06.06

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono kompensację dwu zasadniczych zjawisk powodujących zniekształcenia prądów fazowych przekształtnika sieciowego. Pierwszym z nich są zniekształcenia napięcia sieci. W celu ich eliminacji zaproponowano uśrednianie za okres podstawowej harmonicznej uchybu regulatora napięcia obwodu pośredniczącego oraz predykcję napięcia sieci. Drugim natomiast są zniekształcenia napięć wyjściowych przekształtnika sieciowego. Zaproponowano w tym przypadku adaptacyjną metodę ich kompensacji. Abstract. These paper presents compensation of the two main phenomena causing the distortion of the phase currents of the three-phase gridconnected inverter. The first phenomena are the grid voltage distortion. In order to eliminate them grid voltage prediction and averaging of the control error in the dc-link voltage are proposed. The second phenomena is the distortion of the inverter output voltage. In this case an adaptive compensation method is proposed. (Shaping of the output voltages of the three-phase grid-connected inverter). Słowa kluczowe: czas martwy, pojemności pasożytnicze, trójfazowy przekształtnik sieciowy Keywords: dead time compensation, parasitic capacitance, three-phase grid-connected inverter doi:10.12915/pe.2014.06.06 Wstęp W artykule przedstawiono dwa główne zjawiska mające wpływ na kształtowanie napięć wyjściowych przekształtnika sieciowego (rys. 1). W celu zapewnienia sinusoidalnych przebiegów prądów fazowych konieczna jest kompensacja zarówno wpływu zniekształceń napięcia sieci, jak i zniekształceń napięć wyjściowych przekształtnika. W celu eliminacji wpływu zniekształceń napięcia sieci zastosowano jednocześnie trzy algorytmy. Pierwszy z nich eliminował zniekształcenia harmoniczne ze składowych ortogonalnych w stacjonarnym układzie odniesienia [1-3]. Algorytm ten znacząco poprawia jakość działania pętli synchronizacji fazowej, zarówno w stanie statycznym jak i dynamicznym. Drugi wyeliminował wpływ zniekształceń napięc[...]

Wyznaczanie wartości wskaźników diagnostycznych w celu monitorowania zużycia tranzystorów IGBT dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową metodę monitorowania zużycia tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką (IGBT) bezpośrednio w układzie napędowym. Proponowana metoda przeznaczona jest do śledzenia dwóch istotnych objawów starzenia modułów IGBT: rozwarstwiania struktury modułu na skutek termomechanicznego zmęczenia stopu lutowniczego oraz uszkodzeń połączeń drutowych wewnątrz modułu. Monitorowana jest rezystancja cieplna między półprzewodnikiem a podstawą modułu oraz napięcie nasycenia kolektor-emiter IGBT. Abstract. A novel on-drive method of monitoring the ageing effects in IGBT packs is presented. The presented solution is for monitoring of the two important ageing effects encountered in IGBT packs: structure delamination as a result of thermomechanical solder fatigue and wire-bond lift-off. Th[...]

 Strona 1