Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Robert Junga"

Wpływ katalizatorów metalicznych na efektywność energetyczną i ekologiczną spalania ciężkich olejów opałowych DOI:10.15199/62.2017.8.26


  Aplikacja katalizatorów w procesach spalania paliw płynnych jest powszechnie stosowaną praktyką w energetyce zawodowej zarówno polskiej, jak i światowej. Różnego typu związki chemiczne są dodawane do paliw w celu poprawy warunków spalania poprzez ukierunkowanie na oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła, redukcji emisji NOx i SO2 oraz obniżenia ilości sadzy i emitowanego do atmosferyCO. Efektywnym rozwiązaniem w celu złagodzenia niektórych z tych problemów jest stosowanie chemicznych dodatków do paliw1). W energetyce zawodowej ważnym paliwem są oleje opałowe. Należą one do trzeciej pod względem ilości, po benzynach i olejach napędowych, grupy produktów naftowych uzyskiwanych z przerobu ropy naftowej (w Polsce ok. 3,0 mln t/r). Produkty handlowe otrzymywane są przez komponowanie ciężkich destylatów ropy i destylatów z krakingu, pozostałości podestylacyjnych ropy z frakcjami jej destylatów lub destylatów z krakingu, ciężkich pozostałości podestylacyjnych lub pozostałości z krakingu2). Użycie ciężkich olejów opałowych w operacjach spalania jest źródłem wielu problemów związanych z korozją i zanieczyszczeniem środowiska3). W światowej energetyce zawodowej znane są różne katalizatory, które umożliwiają poprawę warunków spalania paliw. Są to głównie katalizatory, które działają w kierunku czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła i ograniczenia emisji NOx, SO2 i niespalonych pozostałości organicznych. Modyfikatory spalania, podawane głównie do komory paleniskowej w postaci sypkiej lub emulsji4-6), oprócz wpływu na emisję zanieczyszczeń do atmosfery, mają także istotne znaczenie w przeciwdziałaniu gromadzeniu się nagarów węglowych na dyszach paliwowych i w komorach spalania7). Efektywne katalizatory spalania paliw stanowią np. tlenki magnezu, które występują w formie zawiesiny w oleju ciężkim lub mogą być zdyspergowane w oleju za pośrednictwem środków powierzchniowo czynnych. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie chlorków Fe, Mg i Cu[...]

The impact of a catalytic additive for coal fuel on the environmental emissions Wpływ katalitycznego dodatku do paliwa węglowego na emisję zanieczyszczeń do środowiska DOI:10.15199/62.2015.9.26


  Catalyzing cations Cu2+, Mg2+, Na+, NH4 + and their mixt. were added (300 ppm) to a coal fuel studied then for combustion ability under lab. conditions at const. fuel and air supply rate. The concns. of O2, CO, CO2, SO2 and NOx in flue gases were detd. The most effective in reducing CO emission (approx. 10%) was the Cu-contg. catalyst and in reducing NOx emission (approx. 6%) the NH4-contg. when compared to the fuel without any additives. Use the mixed catalyst resulted in decreasing the emissions of CO and NOx by 6% and 12%, resp. Przestawiono wyniki badań wpływu katalizatora na bazie soli nieorganicznych, zawierających kationy metali i kation amoniowy, na proces spalania paliwa węglowego. Próby spalania paliwa przeprowadzono w kotle laboratoryjnym o mocy 12 kW wyposażonym w palnik retortowy z ruchomym rusztem obrotowym. Stosowano katalizatory monometaliczne (zawierające kationy Cu2+, Mg2+, Na+ i NH4 +) oraz polimetaliczny zawierający mieszaninę soli. Stwierdzono synergiczny wpływ składników katalizatora polimetalicznego na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. W warunkach krajowych energia elektryczna i cieplna w dominującym stopniu są wytwarzane w blokach i instalacjach wykorzystujących paliwa stałe, głównie węgiel kamienny i brunaty. Widać powszechne dążenie do zwiększenia sprawności wytwórczej tych urządzeń, gdyż wiąże się to z oszczędnością paliwa i obniżeniem ilości emitowanych zanieczyszczeń na jednostkę wytwarzanej energii. Zastosowanie węgla jako nośnika energii jest powodem powstawania m.in. smogu, kwaśnych deszczy i opadów cząstek stałych. Dodatkowo niska zawartość tlenu w atmosferze sprzyja powstawaniu sadzy, produktów smolistych i tlenku węgla(II). W nowoczesnych urządzeniach kotłowych powszechnie stosuje się układy automatycznej regulacji oraz starannie operuje się powietrzem dostarczanym do kotła. Pozwala to utrzymywać sprawność energetyczną urządzeń na względnie wysokim poziomie. Pewną dalsz[...]

 Strona 1