Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Krasuski"

Wyznaczenie opóźnień sprzętowych IFB DOI:


  W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu dotyczącego wyznaczenia opóźnień sprzętowych IFB, przy wykorzystaniu kombinacji liniowej "Geometry Free" dla nieróżnicowych obserwacji GLONASS. W tym celu stworzono autorski program "SciTEC", którego kod źródłowy napisano w języku Scilab 5.4.1. Zaprezentowano główne biblioteki aplikacji "SciTEC" i scharakteryzowano kombinację liniową "Geometry Free". Słowa kluczowe: DCB, Geometry Free, GLONASS, IFB. Estimation instrumental biases IFBbased on GLONASS observations Abstract. This paper presents result of studies relative to estimation instrumental biases IFB using "Geometry Free" linear combination based on GLONASS undifference observations. For this purpose, author created specialist "SciTEC" software, which code source was written in Scilab 5.4.1 language. General libraries of application were presented and "Geometry Free" linear combination was characterized. Key words: DCB, Geometry Free, GLONASS, IFB.Wykorzystanie techniki satelitarnej w lotnictwie spowodowało budowę aplikacji umożliwiających nie tylko pozycjonowanie statków powietrznych [1], ale również tworzenie dodatkowych produktów wspomagających pozycjonowanie takich, jak mapy jonosfery TEC, czy informacji o opóźnieniach sprzętowych DCB/IFB dla satelitów i odbiorników, zapisanych w formacie ".DCB". Szczególnie jest to możliwe przy zastosowaniu odbiorników jedno- (GPS) lub dwusystemowych (GPS/GLONASS), mogących rejestrować obserwacje satelitarne na dwóch częstotliwościach - L1 i L2. W systemie GPS opóźnienia sprzętowe przyjęto nazywać w skrócie DCB (ang. Differential Code Biases), zaś w systemie GLONASS odpowiednio IFB (ang. Inter- Frequency Biases). Nazwę IFB w języku polskim należy tłumaczyć jako międzyczęstotliwościowe opóźnienia sprzętowe. Przyczyna takiego oznaczenia jest dość prosta - w systemie GLONASS każdy satelita nadaje sygnały na określonej częstotliwości, a zatem wyznaczane opóźnienia sprzętowe IFB są unikalne [...]

Wykorzystanie opóźnień sprzętowych DCB do poprawy pozycjonowania na obszarze powiatu ryckiego DOI:10.15199/59.2015.7.3


  Opóźnienia sprzętowe, zwane inaczej błędami instrumentalnymi, należą do grupy błędów systematycznych, które powinny zostać uwzględnione podczas wyznaczania pozycji użytkownika [15]. Standardowo wśród opóźnień sprzętowych przyjęto rozróżniać opóźnienia sprzętowe dla satelitów oraz opóźnienia sprzętowe dla odbiorników. Opóźnienia sprzętowe dla satelitów definiuje się jako różnicę czasu wysłania sygnału od oscylatora pokładowego do anteny nadawczej [11], [20] oraz wyznaczane zarówno dla obserwacji kodowych, jak i fazowych. W przypadku obserwacji kodowych opóźnienia sprzętowe dla satelitów oznacza się jako Satellite Differential Code Biases (SDCB), zaś dla obserwacji fazowych - odpowiednio Satellite Differential Phase Biases (SDPB) [13]. Za prawidłową wartość opóźnień sprzętowych dla satelitów odpowiada w głównej mierze wzorzec czasu, zamontowany w oscylatorze, o określonej stabilności opisanej za pomocą parametru dewiacji Allana. Opóźnienia sprzętowe dla satelitów należy traktować jako wartości względne, gdyż wartości absolutnej nie można do końca estymować. Zazwyczaj w takim przypadku opóźnienia sprzętowe są stałe względem przyjętego środka ciężkości układu wszystkich wartości opóźnień sprzętowych dla satelitów, tak by ich suma wynosiła 0 [22]. W praktyce opóźnienia sprzętowe mogą translować (przemieszczać się) względem przyjętego punktu geometrycznego, który nie zmienia swojego położenia. Wyznaczone w taki sposób opóźnienia sprzętowe dla satelitów odzwierciedlają tylko różnicę absolutnych wartości opóźnień sprzętowych na podstawie pary obserwacji kodowych lub fazowych. Para obserwacji w tym znaczeniu określa dwie obserwacje tego samego typu (ale dla różnych częstotliwości) lub różnego typu (dla tej samej częstotliwości). W ramach systemu GPS obecnie (rok 2015) możliwe jest wyznaczenie do obserwacji kodowych 10 typów, a do obserwacji fazowych 3 typów opóźnień sprzętowych dla satelitów. Wśród obserwacji kodowych rozróżnia się n[...]

Wyznaczenie parametrów kombinacji liniowej Geometry-Free na podstawie obserwacji GPS ze stacji referencyjnej GEOP DOI:10.15199/59.2015.11.3


  Zapoczątkowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii - GUGIK projekt budowy polskiej sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS stał się fundamentalnym stymulatorem w procesie usprawnienia i przyspieszenia pracy geodezyjnej z użyciem nowoczesnej techniki satelitarnej. Również pozostałe komponenty (głównie komercyjne), tj. sieci TPI NETPro i SmartNET (o zasięgu ogólnopolskim) oraz VRSnet i NadowskiNET (o zasięgu regionalnym) umożliwiają w swoich usługach wysoką dokładność finalnego produktu pomiarowego, jakim są wyznaczane współrzędne [5]. Wszystkie wymienione podmioty zamierzają albo już wprowadziły odpłatność za swoje usługi serwisowe, czyniąc z tego jeden z podstawowych dochodów utrzymania i konserwacji pracy systemu. Taka sytuacja spowodowała, iż pomysł czy wręcz idea budowy samodzielnie pracującej stacji referencyjnej wydaje się sensownym i rozważnym posunięciem. Do tej pory koncepcja instalacji pojedynczej stacji referencyjnej nie miała zbyt wielu zwolenników ze względu na nieodpłatność systemu ASG-EUPOS do połowy roku 2014. Dodatkowo pojedyncza stacja referencyjna umożliwia tylko stosowanie serwisu Real Time Kinematic - RTK (poprawki z pojedynczej stacji), co może stanowić pewne ograniczenie, jeśli chodzi o jakość dystrybuowanych korekt różnicowych przez operatora stacji w czasie prawie rzeczywistym oraz wprowadzać stały błąd systematyczny pomiaru wektora pomiędzy stacją bazową a odbiornikiem ruchomym. Nie wolno zapominać także o możliwości wystąpienia awarii stacji referencyjnej lub jej zniszczenia, co z kolei powoduje przesunięcie czasowe wykonywania prac geodezyjnych. Jednakże obecnie jest to optymalne rozwiązanie dla prywatnych firm geodezyjnych (o słabej rozpoznawalności na rynku geodezyjnym) lub dla zrzeszonych geodetów, prowadzących działalność gospodarczą na obszarze lokalnym (czytaj gminy, powiatu lub regionu). Ogromnym wsparciem dla koncepcji uruchomienia pojedynczej stacji referencyjnej mógłby stanowić fakt wd[...]

 Strona 1