Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł PIEKIELNY"

Calculation models of the electrodynamic accelerator (railgun) DOI:10.15199/48.2016.09.60

Czytaj za darmo! »

The analysis of phenomena occurring in the railway accelerator (railgun) has been presented in the paper. The analytical and numerical models have been used. The formulas describing the forces acting on the accelerated element (bullet) for different models of the accelerator have been derived. The dimensions of rails and bullet for each model have been assumed to be the same. In case of numerical calculations the finite element method has been used. For a chosen accelerator type the field-circuit model has been made with using MATLAB-Simulink software. The selected model has been verified experimentally. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę zjawisk zachodzących w akceleratorze szynowym. Wykorzystano zarówno modele analityczne, jak i numeryczne. Otrzymano wzory opisujące siły działające na element przyspieszany (pocisk) dla różnych modeli akceleratora. Przyjęto identyczne wymiary szyn i pocisku dla każdego modelu. W przypadku obliczeń numerycznych wykorzystano metodę elementów skończonych. Dla wybranego typu akceleratora wykonano model polowo-obwodowy z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB-Simulink. Model ten został zweryfikowany pomiarowo. (Modele obliczeniowe akceleratora elektrodynamicznego (działo szynowe)). Keywords: electrodynamic accelerators, analytical models, numerical models, field-circuit method. Słowa kluczowe: akceleratory elektrodynamiczne, modele analityczne, modele numeryczne, metoda polowo-obwodowa. Introduction Currently, magnetic launchers are analysed in many experiments and research works [1, 2, 3, 4,]. They could be used not only in military applications [5, 6], but also covers different areas of industry [7]. However, their functioning very often causes various problems that need to be solved and eliminated in order to ensure proper operation of the device. Problems are mainly related to the necessity to deliver large currents (kA or MA) in a very short period of time of a few milliseconds. In order to[...]

Transient Analysis of a Railgun with Iron Core DOI:10.15199/48.2017.02.33

Czytaj za darmo! »

A calculation and measurement results of transients for an iron-core electrodynamic launcher have been presented in the paper. The magnetostatic field calculations have been made with using the Maxwell-ANSYS software, while the circuit part of the mathematical model has been implemented in MATLAB/Simulink package. The measurement verification has been carried out with using the original laboratory stand. The transients of excitation current, capacitor voltage and projectile velocity have been compared. A good conformity between calculation and measurement results has been obtained. Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń i pomiarów sygnałów zmiennych w czasie dla wyrzutni elektrodynamicznej z rdzeniem ferromagnetycznym. Do obliczeń pola magnetostatycznego wykorzystano program Maxwell-ANSYS, natomiast część obwodową modelu matematycznego zaimplementowano w pakiecie MATLAB/Simulink. Porównano ze sobą przebiegi prądu wzbudzenia, napięcia na kondensatorach oraz prędkości wylotowej elementu ruchomego (pocisku). W obliczeniach dodatkowo wyznaczono siłę działającą na pocisk oraz jego przyspieszenie. (Analiza dynamiki akceleratora szynowego z rdzeniem ferromagnetycznym). Keywords: electrodynamic accelerator, field - circuit model, transient calculation, measurement verification. Słowa kluczowe: akcelerator elektrodynamiczny, model polowo - obwodowy, obliczenia czasowe, weryfikacja pomiarowa. Introduction Electrodynamic accelerators (EA), commonly called railguns, are investigated for many years [1, 2]. The first applications were a military ones [3, 4]. However, in some publication, the railguns are considered as the acceleration system for space launchers [5, 6]. In recent years, there are some research, which deals with the implementation of electrodynamic accelerators in fatigue testing of materials [7, 8]. The construction presented in the paper, should be in future used in this kind of application. The main advantage of the r[...]

 Strona 1