Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Dorota TYPAŃSKA"

Energy Efficiency Analysis of Car Park Lighting in LED Technology

Czytaj za darmo! »

The article presents the findings of energy efficiency research performed for car par lighting provided in the form of luminaires with LED light sources according to the PN-EN 15193 standard. It characterizes the basic factors on which the energy efficiency analysis research was conducted and presents specific calculations; it also compares the results of those calculations with the ones obtained for a car park design where metal-halide lamp fittings were used. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności energetycznej oświetlenia parkingu wykonanego na oprawach ze źródłami LED w oparciu o normę PN-EN 15193. Scharakteryzowano podstawowe współczynniki na podstawie których przeprowadzono analizę wydajności energetycznej oświetlenia oraz przedstawiono konkretne obliczenia a także porównano je z projektem parkingu wykonanym na oprawach ze źródłami metalohalogenkowymi. (Analiza efektywności energetycznej oświetlenia parkingowego ze źródłami LED) Keywords:. Lighting energy efficiency, luminaires with LED light sources, luminaires with metal-halide sources Słowa kluczowe: wydajność energetyczna oświetlenia, oprawy ze źródłami typu LED, oprawy ze źródłami metalohalogenkowymi Introduction The purpose of the present article is to present the ba[...]

Analysis of the light and energy performance inside a lobby with an illumination made in LED technology DOI:10.12915/pe.2014.03.023

Czytaj za darmo! »

The article presents the results of energy efficiency tests conducted in the lobby of the JET OFFICE building located in Poznań on the basis of the PN-EN 15193 standard. The basic factors on the basis of which the energy efficiency analysis of the lighting was performed were characterized and specific calculations were presented. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań efektywności energetycznej lobby budynku biurowego JET OFFICE znajdującego się w Poznaniu, w oparciu o normę PN-EN 15193. Scharakteryzowano podstawowe współczynniki, na podstawie, których przeprowadzono analizę wydajności energetycznej oświetlenia oraz przedstawiono konkretne obliczenia. (Analiza parametrów energetycznych i świetlnych iluminacji lobby wykonanej w technologii LED). Keywords: energy efficiency of lighting, LED technology, LENI factor. Słowa kluczowe: wydajność energetyczna oświetlenia, technologia LED, współczynnik LENI. doi:10.12915/pe.2014.03.23 Introduction The concept of energy efficient lighting appeared as late as in the eighties of the 20th century. It was a response to the first global energy crisis. It was then that the Illuminating Engineering Society of North America recommended minimizing the energy consumed for lighting [1, 8]. The term “energy efficient lighting" means lighting with considerably lower power consumption without compromising the quantitative and qualitative characteristics of the lighting. The purpose of the present article is to present the basic characteristic values and the evaluation of energy efficiency of the lighting installed in the lobby of the JET OFFICE building. The lighting was based on the LED technology in such a way so as to, first of all, fulfill the esthetic requirements for the representational purposes of the building. B[...]

Improving the energy efficiency of lighting through the use of KNX system DOI:10.12915/pe.2014.07.015

Czytaj za darmo! »

The purpose of this paper is the comparison of the conventional and controlled illumination systems in an intelligent building. Studies in the past have shown that when applying conventional illumination based on incandescent and halogen light sources reduces the energy efficiency of the illuminations inside buildings below the permissible value, which is listed in the standards DIN 18599 and PN EN 15193. A solution to this problem is the application of illumination control systems. Streszczenie. Celem artykułu jest porównanie systemów oświetlenia konwencjonalnego oraz sterowanego w budynku inteligentnym. Jak dowodzą wyniki badań - stosowanie konwencjonalnego oświetlenia opartego na żarowych oraz halogenowych źródłach światła powoduje zmniejszenie wydajności energetycznej oświetlenia w budynkach poniżej wartości dopuszczalnej ujętej w normach DIN 18599 oraz PN EN 15193. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie systemów sterowania oświetleniem. (Poprawa wydajności energetycznej oświetlenia poprzez wykorzystanie systemu KNX). Keywords: KNX system, intelligent building, energy efficiency, illuminations Słowa kluczowe: system KNX, budynek inteligentny, wydajność energetyczna, oświetlenie doi:10.12915/pe.2014.07.15 Introduction The energy efficiency in the so called intelligent building is a value that consists of several components i.e.: the energy consumed for heating, ventilation, air conditioning and illumination. This paper discusses energy efficiency in terms of the energy consumption for illumination. An energy-efficient illumination is a term, which appeared not long ago i.e. in the 1980s following in response to the global energy crisis. At the time the Illuminating Engineering Society of North America recommended the minimization of the energy consumption for illumination. An energy-efficient illumination is one that consumes less energy yet keeps the quantitative and qualitative attributes of conventional lighting [1, 8]. An [...]

Testing of an electronically controlled engine with a gasoline direct injection system DOI:10.12915/pe.2014.08.031

Czytaj za darmo! »

The article presents a detailed analysis of the TSI (Turbo Straight Injection) gasoline direct injection system used in the vehicles manufactured by Volkswagen Group. The work presents the characteristic construction elements of this type of engine together with the descriptions of their influence on its operation. Next, it presents the results of engine power, torque, pollution emission levels, and fuel consumption tests conducted for the Skoda Superb 1.8 TSI and a comparison of the results with the results obtained for an equivalent engine with indirect fuel injection - Skoda Superb 1.8 T. Streszczenie. W artykule zaprezentowano szczegółową analizę systemu bezpośredniego wtrysku benzyny TSI (Turbo Straight Injection) stosowanego w samochodach koncernu Volkswagen Group. W pracy przedstawiono charakterystyczne elementy budowy z opisem ich wpływu na działanie tego typu silnika. Następnie przedstawiono wyniki badań mocy silnika, momentu obrotowego, emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa, przeprowadzonych na modelu Skoda Superb 1.8 TSI oraz porównano z wynikami badań odpowiednika o wtrysku pośrednim - Skoda Superb 1.8 T. Badania sterowanego elektronicznie silnika z bezpośrednim wtryskiem benzyny Keywords: direct fuel injection, electronic engine control, TSI, uniform mixture, petrol engine. Słowa kluczowe: bezpośredni wtrysk paliwa, elektroniczne sterowanie silnikiem, TSI, mieszanka jednorodna, silnik benzynowy. doi:10.12915/pe.2014.08.31 Introduction The TSI engine is the next generation of engines with direct fuel injection developed in the Volkswagen Group concern. The first representative of this type of engines is the engine with the capacity of 1.8 dm3 with turbo injection used successfully in Skoda Superb manufactured in the Czech Republic. The constructors placed the main focus on achieving the highest performance possible with optimal fuel consumption. During the engine design phase, the following assumptions were followed: [...]

Jakość i bilans energii w sieci zasilającej obiektu biurowo-magazynowego DOI:10.15199/48.2017.12.16

Czytaj za darmo! »

We współczesnej elektrotechnice oraz powiązanych z nią działalnościach gospodarczych i społecznych jakość energii elektrycznej oraz efektywność energetyczna spełniają niezwykle istotną rolę. Różnorodność i złożoność urządzeń (poziom zaawansowania technicznego, impulsowy pobór energii, wykorzystywanie elementów nieliniowych) stosowanych w sektorach gospodarki związanych z produkcją, magazynowaniem, działalnością handlowo-usługową czy przetwarzaniem informacji może negatywnie wpływać na jakość energii w instalacjach elektrycznych oraz prawidłowość funkcjonowania obiektów załączonych do sieci. Głównym powodem tego może być coraz częstsze stosowanie skomplikowanego osprzętu elektronicznego - układów bardzo wrażliwych na różnego rodzaju zaburzenia elektromagnetyczne, jak również generujących zburzenia i jednocześnie degradujących jakość energii w obwodach zasilania. Dodatkowo układy te powodują często wzrost obciążeń mocą bierną, co zakłóca prawidłowy bilans energetyczny, a dla użytkowników sprowadza się do wzrostu opłat za energię elektryczną związaną z funkcjonowaniem tych obiektów. Istnieje zatem potrzeba wykrywania i likwidacji zaburzeń, mogących negatywnie wpływać na urządzenia w danym środowisku elektromagnetycznym oraz wprowadzania racjonalnego gospodarowania energią [1-7]. W pracy zajęto się zagadnieniami jakości energii oraz efektywności energetycznej w obiekcie biurowomagazynowym. Wykonano pomiary wartości prądu, napięcia, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy, całkowitego współczynnika odkształceń (THD), a także przebiegów czasowych oraz zawartości harmonicznych prądu i napięcia w różnych punktach obiektu. Wykonane badania mają na celu wskazanie nieprawidłowości występujących w sieciach zasilających oraz metod ograniczania oddziaływań zaburzeń elektromagnetycznych, a w konsekwencji poprawy pracy zainstalowanych urządzeń odbiorczych oraz zmniejszenie kosztów użytkowania obiektu, czyli uzyskanie dla f[...]

Radiated electromagnetic emission up to 1 GHz of the KNX fixed installation DOI:10.15199/48.2015.07.11

Czytaj za darmo! »

The article presents the results of the electromagnetic emission of a fixed installation model. The tested model was implemented on the basis of intelligent building KNX automation manufactured by Hager. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań emisyjności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej. Badany model został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager (Emisyjność elektromagnetyczna modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej). Keywords: Electromagnetic compatibility, electromagnetic emission, fixed installations, intelligent building. Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, emisyjność elektromagnetyczna, instalacje stacjonarne, inteligentny budynek. Introduction All products placed on the European Union market must be CE marked. In case of electronic equipment is necessary to fulfil specific requirements of the electromagnetic compatibility (EMC) Directive [1]. Among other things it defines essential requirements related to radiated disturbances emission [8]. The necessity to fulfil the requirements of the EMC does not mean, however, that the product must be tested in an accredited laboratory. The manufacturer (or importer) takes responsibility for compliance with the standards, exposing the relevant declaration of conformity. It is assumed that products with a declaration of conformity fulfil the requireme[...]

The Immunity of the KNX Model to Electromagnetic Pulse Disturbances DOI:10.15199/48.2016.04.10

Czytaj za darmo! »

The article presents the test results of the electromagnetic resistance of an intelligent, stationary installation model to pulse interference. The installation model tested was based on the automatic devices of an intelligent building, manufactured by Hager . Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej na zaburzenia impulsowe. Badany model instalacji został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager. (Odporność modelu KNX na elektromagnetyczne zaburzenia impulsowe). Keywords: Intelligent building, KNX, electromagnetic compatibility, fixed installations. Słowa kluczowe: budynek inteligentny, KNX, kompatybilność elektromagnetyczna, instalacje stacjonarne Introduction Varied electromagnetic disturbances, including pulse disturbances, occurs in low voltage power networks(<1000 V). This disturbance basically comprises voltage and current pulses which overlap with the sinusoidal waveform of voltage or a mains current. It can have the form of single pulses or a beam thereof, appearing accidentally or periodically. A single interfering pulse is generally characterized by a relatively short time of rising and a relatively long time of subsiding. Such signals have a broadband spectrum. They are different in shape, though most often being close to a exponential waveform or a damped oscillatory waveform [6]. Pulse disturbance results from natural phenomena occurring in nature (atmospheric and cosmic) and the technological activities of people. The atmospheric phenomena that give rise to such disturbance mainly include lightning discharges. Not only when lightning directly strikes the devices of a power network or an industrial line does it cause interference in the circuits of the network, but also it does so when there has been a discharge near such facilities. People’s technological activities involve the[...]

The immunity of the KNX model to continuous electromagnetic disturbances DOI:10.15199/48.2016.09.59

Czytaj za darmo! »

The article presents the test results of the electromagnetic immunity of an intelligent fixed installation model to electromagnetic continuous disturbances in relation to the standards and regulations in force. The model tested was based on intelligent building automatic devices by Hager. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności elektromagnetycznej modelu inteligentnej instalacji stacjonarnej na zaburzenia ciągłe w świetle obowiązujących norm i przepisów. Badany model został wykonany w oparciu o automatykę inteligentnego budynku wyprodukowaną przez firmę Hager. (Odporność modelu KNX na elektromagnetyczne zaburzenia ciągłe). Keywords: Electromagnetic compatibility, fixed installations, electromagnetic continuous disturbances, KNX installations, immunity tests. Słowa kluczowe: Kompatybilność elektromagnetyczna, instalacje stacjonarne, elektromagnetyczne zaburzenia ciągłe, instalacje KNX, testy odporności. Introduction The electromagnetic compatibility (EMC) falls within a discipline that deals with the issues of controlling the emission of electromagnetic disturbances and the immunity to such disturbances with regard to all kinds of electric and electronic devices. Electromagnetic disturbance is a side effect of the operation of any device using electric energy (power supply, signal processing) and can have different characteristics (continuous disturbances, pulse disturbances, etc). It spreads in various ways including radiation and conduction within the common supply network and signalling system. Additionally, natural phenomena can also be sources of electromagnetic disturbances, for example lightnings [2]. All devices processing electric energy cause radioelectric disturbances - with modern electronic devices becoming unfavourably more susceptible to such disturbances [...]

Dostosowanie emisji zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez oprawę oświetleniową ze źródłami LED do wymagań norm EMC DOI:10.15199/48.2018.12.48

Czytaj za darmo! »

W obecnych czasach człowiek silnie uzależnił swoją egzystencję i działalność od osiągnięć cywilizacyjnych, a szczególnie od technosfery. Na świecie zużywa się coraz więcej energii oraz zasobów naturalnych, co nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Aby to zrekompensować, dąży się do jak najbardziej efektywnego wytwarzania energii z ekologicznych źródeł [1-4], racjonalnego gospodarowania energią oraz przetwarzania surowców pierwotnych i wtórnych, a także wykorzystywania osiągnięć badań naukowych w takich dziedzinach jak mechatronika, nanotechnika, tekstronika, nadprzewodnictwo, inżynieria materiałowa czy bioelektronika w celu poprawy jakości eksploatowanego osprzętu i zminimalizowania jego negatywnych oddziaływań na otoczenie [5-9]. Nowoczesne systemy elektryczne i elektroniczne są coraz bardziej zaawansowane technicznie. W procesach projektowania dąży się do osiągania jak najkorzystniejszych ich parametrów eksploatacyjnych. Często wykorzystuje się w tym celu zaawansowane techniki optymalizacyjne. W rozbudowanych kryteriach optymalizacji uwzględnia się coraz więcej czynników, które mają sprawić, że wytwarzane produkty będą bardziej energooszczędne, ekonomiczne i ekologiczne, przy zachowaniu wymaganych parametrów związanych z celem ich zastosowania. Wykorzystywane metody optymalizacyjne są ciągle modyfikowane, adaptowane z innych dziedzin i rozwijane, aby osiągać poszukiwane ekstrema w sensie globalnym, z odpowiednią dokładnością, w możliwie najkrótszym czasie [10,11]. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój dziedziny, jaką jest technika świetlna. W technice oświetleniowej również zmierza się do optymalizacji wytwarzanego osprzętu [12]. Dąży się do wytwarzania jak najsilniejszego strumienia świetlnego, przy minimalizacji poboru energii, powstających strat mocy oraz generowanego ciepła. Z tych względów w systemach oświetleniowych aktualnie odchodzi się od tradycyjnych lamp żarowych czy wyładowczych na rzecz [...]

 Strona 1