Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Alicja Balcerak"

Sole N-alkoksonionowe jako koinicjatory w procesie polimeryzacji rodnikowej sensybilizowanej przez barwnik skwarynowy w zakresie światła UV-Vis DOI:10.15199/62.2017.7.11


  Proces polimeryzacji rodnikowej inicjowany promieniowaniem UV-Vis jest powszechnie stosowany do sieciowania monomerów, takich jak akrylany i metakrylany1). Ze względu na wiele zalet fotopolimeryzację wykorzystuje się w różnych gałęziach przemysłu. Proces ten umożliwia m.in. utwardzanie wypełnień stomatologicznych, produkcję powłok ochronnych i dekoracyjnych, farb drukarskich oraz klejów2, 3). Warunkiem inicjowania polimeryzacji rodnikowej jest obecność w mieszaninie polimeryzującej fotoinicjatorów stanowiących źródło rodników4). W wyniku działania promieniowania nadfioletowego związki te ulegają fotodysocjacji, tworząc cząstki reaktywne. Powszechnie wiadomo, że promieniowanie UV przy Six N-alkoxypyridinium salts were synthesized, identified and used together with 1,3-bis(4-bromophenylamino) squarine as coinitiators in 2-component photoinitiating systems for radical polymerization of HOCH2CHEt(CH2OH)2 triacrylate at 25°C and light intensity 30 mW/cm2 (wave length 300-500 nm) to det. the kinetics of photopolymerization. The 2-component systems squarine dye/N-alkoxypyridnium salts were found very efficient for initiation of the radical polymerization. Sole N-alkoksoniowe zastosowano jako koinicjatory w dwuskładnikowych układach inicjujących polimeryzację rodnikową triakrylanu 2-etylo-2-hydroksymetylo-1,3-propanodiolu (TMPTA). Zbadano wpływ składu układów fotoinicjujących zawierających barwnik skwarynowy na kinetykę procesu fotopolimeryzacji triakrylanu trimetylolopropanu. Opisano syntezy koinicjatorów oraz spektroskopowe Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Katarzyna Kostrzewska*, Alicja Balcerak, Robert Dobosz, Janina Kabatc N-Alkoxonium salts as coinitiators in radical polymerization sensitized with squarine dye after irradiation with UV-visible light Sole N-alkoksonionowe jako koinicjatory w procesie polimeryzacji rodnikowej sensybilizowanej przez barwnik skwarynowy w zak[...]

 Strona 1