Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Dyduch"

Bariery techniczne i technologiczne przy wprowadzaniu kolei dużych prędkości (cz. I) DOI:


  Wdrażanie kolei dużych prędkości (dalej używany będzie skrót KDP), wymaga podjęcie jednoznacznej decyzji jaką realizować alternatywę; budowy nowych linii bądź modernizację istniejących. W jednej i w drugiej koncepcji istnieje problem, że należy stworzyć warunki (techniczne, technologiczne i organizacyjne), które będą inne niż w pozostałej części sieci kolejowej. Może to tworzyć barierę dla prowadzenia wspólnej eksploatacji. Będą więc występowały różnice, które stanowią pewna barierę, której zakres należy sobie uświadomić. W obydwu przypadkach należy dokonać szeregu istotnych zmian aby linie mogły być wykorzystywane tylko dla ruchu pasażerskiego, dotyczy to linii nowobudowanych. Dla linii modernizowanych należy rozważać prowadzenie ruchu pasażerskiego (o dużych prędkościach) i ruchu towarowego. Elementy tych różnic zostaną w dalszej części artykułu pokazane. Słowa kluczowe: transport kolejowy, kolej dużych prędkości, sieć kolejowa, modernizacja kolei, ruch pasażerski.TRANSPORT KOLEJOWY - STAN I PERSPEKTYWY Przedstawiony materiał będzie nawiązywał do przyjętych propozycji oceny i stanu transportu kolejowego na XIV Kongresie KTP. W materiale przedstawione będą uwagi, które wynikają z mojego stanu wiedzy. W stanowisku zawartym na XIV Kongresie pokazano szereg problemów, które wymagały podjęcia. Można stwierdzić, że do roku 2014 nie podjęto żadnych prac (znaczących dla kolei) nad modernizacją kolei. Należy podkreślić, że Uchwała Rady Ministrów dotycząca kolei dużych prędkości; 350 km/h po przygotowaniu Master Planu (wydatek ok. 80 mln PLN) została arbitralnie zawieszona nie precyzując, czy koncepcja przedstawiona w tym projekcie będzie realizowana, jedynie sygnalizując, że mogą zostać podjęte prace po roku 2020. W istniejącym projekcie modernizacji kolei do 2030 roku brak jest jakichkolwiek działań dla podjęcia tego projektu. Projekt ten był jedynym, który mógł zbliżyć polskie koleje do nowoczesnych rozwiązań istniejących w świecie, szac[...]

Bariery techniczne i technologiczne przy wprowadzaniu kolei dużych prędkości (cz. II) DOI:


  Technical and technology barriedrs for the introduction high-speed rail (p. II) Streszczenie: Wdrażanie kolei dużych prędkości (dalej używany będzie skrót KDP), wymaga podjęcie jednoznacznej decyzji jaką realizować alternatywę; budowy nowych linii bądź modernizację istniejących. W jednej i w drugiej koncepcji istnieje problem, że należy stworzyć warunki (techniczne, technologiczne i organizacyjne), które będą inne niż w pozostałej części sieci kolejowej. Może to tworzyć barierę dla prowadzenia wspólnej eksploatacji. Będą więc występowały różnice, które stanowią pewna barierę, której zakres należy sobie uświadomić. W obydwu przypadkach należy dokonać szeregu istotnych zmian aby linie mogły być wykorzystywane tylko dla ruchu pasażerskiego, dotyczy to linii nowobudowanych. Dla linii modernizowanych należy rozważać prowadzenie ruchu pasażerskiego (o dużych prędkościach) i ruchu towarowego. Elementy tych różnic zostaną w dalszej części artykułu pokazane. Słowa kluczowe: transport kolejowy, kolej dużych prędkości, sieć kolejowa, modernizacja kolei, ruch pasażerski. Abstract: Implementation of high-speed rail requires an unambiguous decision which alternative should be realized, building new railroad lines or modernization of existing ones. There is a problem in the both conceptions. Technical, technological and organizational conditions different from the rest part of railway system should be created. It can be a barrier for a joint operation. One should realize that some differences will occur which are a barrier. Many substantial changes should be made in the both cases that the railroad lines could be used only for passenger traffic. It concerns new built lines. As for modernized lines one should consider carrying high-speed passenger and freight traffic Elements of these differences will be shown in the following part of the article Keywords: rail transport, high-speed rail, railway system, railway modernization, passenger traffic Bariery te[...]

 Strona 1