Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Dobosz"

Wprowadzanie do obrotu cementów, dodatków typu II i domieszek do betonu

Czytaj za darmo! »

Z godnie z art. 9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. (Dz.U. nr 92/2004, poz. 881), aprobaty techniczne mogą być udzielane w przypadku wyrobów budowlanych objętych mandatami Komisji Europejskiej na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych lub wy- tycznych do Europejskich Aprobat Technicznych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobów budowla- nych, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wyma- gań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określo- nych w Polskiej Normie wyrobu. Wykaz mandatów zamieszczo- ny jest w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z 5 lipca 2004 r. (Monitor Polski nr 32/2004, poz. 571). Na podstawie mandatu M/114 Cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne zostały opracowane m.in. następujące normy: ● PN-EN 197-1 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kry- teria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku; ● PN-EN 197-4 Cement - Część 4: Skład, wymagania i kry- teria zgodności dotyczące cementów hutniczych o niskiej wy- trzymałości wczesnej; ● PN-EN 413-1 Cement murarski - Część 1: Skład, wyma- gania i kryteria zgodności; ● PN-EN 14216 Cement - Skład, wymagania i kryteria zgod- ności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji; ● PN-EN 14647 Cement glinowo-wapniowy - Skład, wyma- gania i kryteria zgodności; ● PN-EN 15743 Cement supersiarczanowy - Skład, wyma- gania i kryteria zgodności. W normie PN-EN 197-1 zdefiniowano i podano wymagania dotyczące 27 odrębnych wyrobów - cementów pow- szechnego użytku i ich składników. Definicja każdego cemen- tu obejmuje proporcje, w jakich poszczególne składniki są ze- stawiane w celu wytworzenia odrębnych wyrobów w sześciu klasach wytrzymałości. Definicja obejmuje zarówno wymaga- nia, jakie powinny spełniać składniki, jak również wymagania mechaniczne, fizyczne i chemiczne dotyczące cementów oraz klasy wytr[...]

 Strona 1