Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Kulesza"

Poziomy system kotwiczący DOI:


  Poziomy system kotwiczący (zestaw rurowy) został zaprojektowany w celu zapobiegania upadkom z wysokości pracowników w trakcie np. deskowania belek stropowych, bądź układania paneli na szalunkach stropowych. Pozwala na bezpieczne wykonywanie prac i przemieszczanie się w obszarze określonym przez długość linki bezpieczeństwa (z wypiętym amortyzatorem) zakotwionej i przesuwającej się wzdłuż liny asekuracji poziomej bądź poziomej taśmy kotwiczącej P[...]

B jak balustrady ochronne część 1


  Budownictwo od lat należy do działów gospodarki narodowej, gdzie występuje największa wypadkowość. W związku z tym, że znaczna część wypadków na budowach ma bezpośredni związek z pracą na wysokości, należy zwrócić szczególną uwagę na sposoby zabezpieczeń stanowisk pracy, przede wszystkim w zakresie zastosowania środków ochrony zbiorowej. Podsta‑ wową ochroną zbiorową przed upadkiem z wysokości podczas wszelkich robót na placu budowy są balustrady ochronne.S posób budowy balustrady definiuje § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra- cy podczas wykonywania robót budow- lanych (DzU nr 47, poz. 401) - powinna się ona składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m; wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężniko- wą a poręczą wypełnia się w sposób za- bezpieczający pracowników przed upad- kiem z wysokości. To jest jedynie okre- ślenie jej wymiarów geometrycznych. Po dalsze szczegóły większość branżo- wych materiałów kieruje nas do normy PN‑EN 13374 Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków. Opis techniczny wyrobu, metody badań. Jed- nakże, jeżeli jakaś osoba zdecyduje się zrobić balustrady ochronne posiłkując się PN‑EN 13374, może być zawiedziona, po- nieważ norma ta występuje tylko w ory- ginale - w języku angielskim. W grudniu 2014 r. pojawi się kolejna norma o podob- nej tematyce, zastępująca PN-EN 13374, jednakże, jak się dowiedzieliśmy w PKN, również nie przewiduje się jej tłumacze- nia na język polski. Postaramy się postanowienia nie- których norm polskich (również archi- walnych), europejskich i wspomnianej PN-EN 13374 poskładać w "pigułkę" tak, aby nasze opracowanie mogło służyć [...]

B jak balustrady ochronne część 2


  W pierwszej części artykułu (ATEST 7/2013) autorzy szczegółowo omówili wymagania stawiane przez normy tarcicy używanej do budowy balustrad ochronnych - jednego z najważniejszych środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie. Poniżej proponują proste testy pozwalające stwierdzić, czy tarcica nadaje się do budowy bezpiecznych i solidnych balustrad. Proponują, aby te ustalenia stosować jako zasadę bhp lub dobrą praktykę bhp. | Re[...]

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie Trudności z ustaleniem struktury organizacyjnej nadzoru


  Zastosowanie specyficznych i zróżnicowanych technologii oraz ciągle zmieniające się warunki powodują powstawanie poważnych i różnorakich zagrożeń zarówno dla osób uczestniczących w procesie budowlanym, jak i osób postronnych. Praktycznie zawsze prace wykonuje się przy udziale podwykonawców, którzy nierzadko przebywają na terenie budowy tylko kilka dni czy nawet godzin.Taki stan powoduje wiele problemów w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp oraz przy ustalaniu ewentualnej odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie. Przepisy budowlane i przepisy prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa, wydawane przecież na podstawie dwóch odrębnych ustaw, są w przypadku budowy praktycznie nierozłączne i konieczne jest umiejętne ich interpretowanie. Do napisania niniejszego artykułu skłoniło nas niezwykle często spotykane błędne stanowisko, przyjmowane szczególnie podczas ustalania odpowiedzialności za wypadki przy pracy na budowie, że "za wszystko odpowiada kierownik budowy", a nawet jeżeli kierownik budowy zostanie pominięty, błędnie wskazuje się osobę, która ponosi odpowiedzialność za sprawy bezpieczeństwa pracy na budowie. Często pomija się w ogóle nadzór niższego szczebla przy ustalaniu odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa na budowie, kwitując krótko: "nie ma uprawnień budowlanych". W artykule postaramy się przedstawić i uporządkować w możliwie najbardziej czytelny sposób poszczególne stanowiska nadzoru na placu budowy w szczególności w kontekście odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp. Podpowiemy, jak w naszym przekonaniu należy ustanowić prawidłowy i dobrze funkcjonujący nadzór nad bezpieczeństwem pracy na placu budowy. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy W celu zrozumienia mechanizmów organizacji prac na budowie musimy usystematyzować podstawowe definicje, podstawy prawne sprawowania nadzoru (nad bezpieczeństwem i higieną pracy), bezpośredniego nadzoru (nad bezpi[...]

Bezpieczeństwo na budowie Odpowiedź autorów


  Na wstępie chcemy zaznaczyć, że celem naszego artykułu nie było wprowadzenie zamieszania, jak to Pan sugeruje, a jedynie logiczne ujęcie istniejącego stanu prawnego w zakresie organizacji budowy. W Pańskim liście ukazuje się niestety znane nam ze spraw sądowych rozumowanie biegłych powoływanych po wypadkach na budowach, którzy pochopnie za wszystko winią kierownika budowy, nawet gdy wypadkowi uległ pracownik u któregoś z rzędu podwykonawcy. Po kierowniku budowy w strukturze organizacyjnej są przecież inne osoby funkcyjne, jak kierownicy robót, mistrzowie mający w zakresie obowiązków sprawowanie nadzoru nad pracownikami w rozumieniu k.p., posiadający bądź nie uprawnienia budowlane. Co jest możliwe, gdyż mają np. nad sobą w strukturze budowy osoby posiadające wymagane uprawnienia w rozumieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - jest to spotykane na większości placów budów. Często taki któryś z rzędu podwykonawca nie jest nawet ujawniany jako odrębny podmiot gospodarczy na placu budowy. Zdrowy rozsądek podpowiada, że jest niewykonalne kierowanie wszystkimi pracownikami/osobami przez kierownika budowy/robót, co niestety w opiniach biegli wskazują często jako uchybienie. Wyjaśnienie tego problemu znajdziemy w art. 22.3 p.b., który m.in. określa obowiązek kierowania przez kierownika budowy/robót budową/ robotami. Celowo pominęliśmy ten przepis, ponieważ chcieliśmy podkreślić subtelne połączenia przepisów p.b. i przepisów k.p., jakie mogą, ale wcale nie muszą wystąpić podczas realizacji budowy, a do art. 22.3 p.b. chcieliśmy wrócić w następnym artykule. Gdy już to zostało poruszone, warto dodać, że "kierowanie budową", gdzie p[...]

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych


  Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (IBWRB) to dokument, który - wg rozporządzenia w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych - określa sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń.Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz. 401) wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Obowiązek sporządzenia takiej instrukcji dotyczy wyłącznie rodzajów prac przywołanych w ustawie - Prawo budowlane (t.j.: DzU z 2013 r., poz. 1409), wymienionych w art. 21a ust. 2, stwarzających niewątpliwie istotne zagrożenia (w znacznej mierze zbieżnych z pracami uznanymi jako szczególnie niebezpieczne w przepisach prawa pracy). Są to prace: - których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; - przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; - stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym; - prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; - stwarzają[...]

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na budowie? Wracamy do tematu DOI:


  W ATEŚCIE 1/2014 opublikowaliśmy artykuł "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie. Trudności z ustaleniem struktury organizacyjnej nadzoru" autorów specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Zaproponowali oni koncepcję dwuwariantowego podejścia do pełnienia funkcji kierownika robót i mistrza budowlanego w kontekście sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kierowania pracownikami. Ponieważ koncepcja ta wzbudziła wątpliwości czytelników*, autorzy wracają do tematu, przywołując wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. | Redakcja.Zaczniemy od przytoczenia dwóch ważnych stwierdzeń zawartych w uzasadnieniu do wyroku Sądu Najwyższego z 19 lutego 2013 r. (IV KK 216/12): 1. Sam fakt pełnienia przez osoby kierujące pracownikami funkcji kierowniczych wobec pracowników czyni te osoby podmiotami obowiązków wymienionych w art. 212 kodeksu pracy (k.p.). Stąd też pracownik, któremu powierzono kierowanie pracą innych, z samej istoty sprawowanej funkcji jest zobowiązany do stałego czuwania nad tym, aby praca podległych mu pracowników przebiegała zgodnie z przepisami lub zasadami bhp. 2. Podmiotem przestępstwa z art. 220 § 1 kodeksu karnego (k.k.) jest jedynie osoba odpowiedzialna za przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy, a więc może być nim nie tylko kierownik zakładu pracy, ale również każda inna osoba kierująca pracownikami (art. 212 k.p.), a nawet osoby pełniące funkcje kontrolne i nadzorcze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, nawet jeżeli nie są w strukturze organizacyjnej zakładu pracy. Istotne przy tym jest, że każda z odpowiedzialnych osób odpowiada za własne zachowania, niezależnie od odpowiedzialności innych osób, gdyżprawu karnemu obca jest konstrukcja ponoszenia odpowiedzialności za kogoś. Dwa warianty W opublikowanym ponad rok temu artykule "Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie…" rozważaliśmy m.in. odpowiedzialność osó[...]

Koordynacja prac na placu budowy DOI:


  Niniejszy artykuł pragniemy poświęcić szeroko rozumianej koordynacji prac na placu budowy. Temat jest pozornie znany i opisywany w licznych artykułach prasowych i komentarzach, jednakże niniejszy tekst ma za zadanie w praktyczny sposób zwrócić uwagę, że koordynatorów można powołać, opierając się na różnych podstawach prawnych. Osoby pełniące zadania koordynacyjne często będą miały podobne i nawet zbieżne uprawnienia, ale mogą działać z upoważnienia różnych podmiotów na placu budowy. Zawsze jednak powinny współpracować ze sobą.Dość często na większych budowach spotykamy kilku koordynatorów - wyznaczonych przez inwestora, generalnego wykonawcę czy innych wykonawców. Na jakiej podstawie zostali wprowadzeni? Jakie są podstawy prawne ich kompetencji i zakresu działań? Współczesny plac budowy to obszar, gdzie roboty wykonują różne podmioty gospodarcze/wykonawcy (pracodawcy), zatem koordynatorzy są powoływani na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz niewątpliwie - prawa pracy. Rola kierownika budowy Zacznijmy od inwestora. Zapis art. 18 ustawy Prawo budowlane (p.b.) stanowi, że "Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (…)". Jest on wystarczającą delegacją do wprowadzenia osoby koordynatora, która ma pomóc inwestorowi w wypełnianiu zadań w tym zakresie. Należy również przypomnieć o nie w pełni implementowanym art. 3 p. 1 Dyrektywy Rady z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa wyznadyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG): "Inwestor lub inwestor zastępczy jest zobowiązany do wyznaczenia co najmniej jednego koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (…)". Ten zapis dyrektywy jednoznacznie nakazuje, aby na etapie planowania inwestycji inwestor wyznaczył koordynator[...]

Koordynacja prac na placu budowy DOI:


  Niniejszy artykuł pragniemy poświęcić szeroko rozumianej koordynacji prac na placu budowy. Temat jest pozornie znany i opisywany w licznych artykułach prasowych i komentarzach, jednakże niniejszy tekst ma za zadanie w praktyczny sposób zwrócić uwagę, że koordynatorów można powołać, opierając się na różnych podstawach prawnych. Osoby pełniące zadania koordynacyjne często będą miały podobne i nawet zbieżne uprawnienia, ale mogą działać z upoważnienia różnych podmiotów na placu budowy. Zawsze jednak powinny współpracować ze sobą.Dość często na większych budowach spotykamy kilku koordynatorów - wyznaczonych przez inwestora, generalnego wykonawcę czy innych wykonawców. Na jakiej podstawie zostali wprowadzeni? Jakie są podstawy prawne ich kompetencji i zakresu działań? Współczesny plac budowy to obszar, gdzie roboty wykonują różne podmioty gospodarcze/wykonawcy (pracodawcy), zatem koordynatorzy są powoływani na podstawie przepisów prawa budowlanego oraz niewątpliwie - prawa pracy. Rola kierownika budowy Zacznijmy od inwestora. Zapis art. 18 ustawy Prawo budowlane (p.b.) stanowi, że "Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (…)". Jest on wystarczającą delegacją do wprowadzenia osoby koordynatora, która ma pomóc inwestorowi w wypełnianiu zadań w tym zakresie. Należy również przypomnieć o nie w pełni implementowanym art. 3 p. 1 Dyrektywy Rady z 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa wyznadyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG): "Inwestor lub inwestor zastępczy jest zobowiązany do wyznaczenia co najmniej jednego koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (…)". Ten zapis dyrektywy jednoznacznie nakazuje, aby na etapie planowania inwestycji inwestor wyznaczył koordynator[...]

Odpowiedzialność kierownika projektu na budowie za aspekty bhp DOI:


  Na dużym placu budowy w strukturze organizacyjnej inwestycji często znajduje się osoba zarządzająca całym projektem, czyli kierownik projektu (PM - project manager, nazywany też dyrektorem projektu). Projektowy styl pracy stał się normą, dobrzy kierownicy projektów, którzy potrafią zarządzać zespołem oraz mają doświadczenie w realizacji projektów budowlanych są ciągle poszukiwani.Łatwo znaleźć opracowania na temat zakresu obowiązków PM jako osoby odpowiedzialnej za komunikację w zespole i koordynację działań na budowie, jednak brakuje pełnej informacji na temat roli kierownika projektu w strukturze organizacyjnej na placu budowy, charakteryzującym się wyjątkową wielością podmiotów realizujących inwestycję i jednoczesnym stosowaniem przepisów prawa pracy i prawa budowlanego, co nigdzie indziej w takiej formie nie jest spotykane.Poniższy artykuł jest próbą wskazania pewnych problemów w funkcjonowaniu PM, które są istotne z uwagi na bezpieczeństwo pracy na budowie. Pozycja kierownika projektu Kierownik projektu to jedna z najważniejszych funkcji w strukturze organizacyjnej budowy (patrz ryc.). Na placu buinwestycję i jednoczesnym stosowaniem przepisów prawa pracy i prawa budowlanego, co nigdzie indziej w takiej formie nie jest spotykane. Na dużym placu budowy w strukturze organizacyjnej inwestycji często znajduje się osoba zarządzająca całym projektem, czyli kierownik projektu (PM - project manager, nazywany też dyrektorem projektu). Projektowy styl pracy stał się normą, dobrzy kierownicy projektów, którzy potrafią zarządzać zespołem oraz mają do[...]

 Strona 1  Następna strona »