Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rita Rakowska"

Kolorymetryczna metoda oceny aktywności syntetycznej lipaz DOI:10.15199/62.2019.3.21


  Lipazy to grupa enzymów z klasy hydrolaz (E.C. 3.1.1.3) katalizująca w warunkach fizjologicznych reakcje hydrolizy triacylogliceroli do diacylogliceroli, monoacylogliceroli, wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu. W środowisku o niskiej aktywności wody enzymy te są również efektywnymi biokatalizatorami estryfikacji, transestryfikacji, acydolizy i alkoholizy. Lipazy cechuje szeroka specyficzność substratowa i wysoka stabilność w warunkach rozpuszczalników organicznych. Ponadto ich regio- i stereoselektywność przyczyniają się do powstawania mniejszej ilości produktów ubocznych reakcji w porównaniu z klasyczną syntezą chemiczną. Powyższe cechy sprawiają, że enzymy te znajdują powszechne zastosowanie w licznych gałęziach przemysłu, m.in. w biotechnologicznej syntezie biodiesla1-3), w produkcji substancji zapachowych i surfaktantów4-11), biodegradowalnych poliestrów12) i leków13, 14). Wybór odpowiedniego biokatalizatora dla określonego procesu biotechnologicznego uwarunkowany jest m.in. stopniem jego aktywności. Bardzo ważne jest właściwe dobranie metody oceny aktywności enzymów, w zależności od typu katalizowanej reakcji. Ocenę aktywności lipaz wykorzystywanych w reakcjach syntezy, należy prowadzić w środowisku bezwodnym, a w przypadku reakcji hydrolitycznych w wodnym. Dotychczas opracowanych i powszechnie dostępnych jest kilka wysokowydajnych testów przesiewowych (high throughput screening) drobnoustrojów pod kątem ich aktywności lipolitycznej, opartych głównie na działalności hydrolitycznej mikroorganizmów. Wyniki Com. Candida antarctica lipase and lyophilized cells of Yarrowia lipolytica KKP379 yeast were tested as catalysts of transesterification of vinyl stearate with pentanol. The reaction was used as test method to det. the synthetic activity of lipase. The results were compared with conventional spectrophotometric method by using p-nitrophenyl laurate as raw material. Similar results of synthetic activity of lipases were [...]

 Strona 1