Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław CHUDZIK"

System bezstykowego przesyłu energii zasilany z prostownika aktywnego

Czytaj za darmo! »

Systemy zasilania bezstykowego znajdują zastosowanie w coraz bardziej licznych dziedzinach techniki. Bezstykowo zasilane są drobne urządzenia mobilne jak również systemy dużej mocy takie jak ładowarki pojazdów elektrycznych. Przedstawiony system zasilania bezstykowego, zasilany jest przez prostownik aktywny, zapewniając jednostkowy współczynnik mocy oraz sinusoidalny pobór prądu, dla zmniejszenia negatywnego oddziaływania na sieć zasilającą. Opracowany system umożliwia pod względem konstrukcyjnym separację galwaniczną pomiędzy odbiornikiem a energoelektryczną siecią zasilającą, hermetyczność podzespołów zasilających oraz brak odsłoniętych wysoko prądowych elementów stykowych narażonych na uszkodzenia i ciężkie warunki środowiskowe Abstract. Contactless power systems are increasingly used in many fields of technology. Contactless supplied is used in small mobile devices and high power systems such as chargers for electric vehicles. Presented contactless power supply system is powered by an active rectifier, providing a unity power factor and sinusoidal current, to reduce the negative impact on the supply network. The developed system allows its construction galvanic isolation between the receiver and power grid, components supply tightness and lack of uncovered high-current contact elements exposed to damage and severe environmental conditions. (Contactless system of transmission of energy supplied by active rectifier) Słowa kluczowe: przekształtnik rezonansowy, bezstykowy przesył energii, sterowanie integracyjne, prostownik aktywny. Keywords: resonant converter, contactless energy transfer, active rectifier. Wstęp Zainteresowanie Indukcyjnymi Systemami Bezstykowego Zasilania (ISBZ), jest coraz większe. Bezstykowo zasilane są już małe urządzenia mobilne takie jak telefony i notebooki, jak również systemy większej mocy takie jak ładowarki pojazdów elektrycznych. Obecnie w wielu krajach tj. USA [1] [2], Niemcy [3] prowadzone są intensywne [...]

Sterowanie predykcyjne z modelem silnika indukcyjnego zasilanego z falownika napięcia DOI:10.12915/pe.2014.11.27

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę starowania predykcyjnego z modelem o skończonej ilości wektorów napięcia (ang. FCS-MPC) pozwalającą na bezpośrednie sterowanie strumienia stojana i momentu elektromagnetycznego. Zaproponowano również funkcję kosztu, która poza momentem i strumieniem dodatkowo uwzględnia ograniczenie prądowe oraz ograniczenie częstotliwości łączeń. Dla przedstawionego algorytmu sterowania przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem silnika trakcyjnego o mocy 50 kW. Zaprezentowano wybrane wyniki badań. Abstract. This paper presents a finite control set - model predictive control (FCS-MPC) method which enables direct control of flux and electromagnetic torque. In addition, a cost function which - apart of flux and torque - includes also additional constrains like overcurrent and switching frequency, has been presented. The control method was investigated in simulations for a 50 kW traction motor. Selected results of studies were presented and discussed. (Predictive control of inverter fed induction machine). Słowa kluczowe: napędy pojazdów elektrycznych, sterowanie wektorowe, sterowanie predykcyjne, napędy regulowane. Keywords: drives for electrical vehicles, vector control, predictive control, controlled drives. doi:10.12915/pe.2014.11.27 Wstęp Pierwsze algorytmy sterowania predykcyjnego zostały opracowane w połowie lat 70 dwudziestego wieku głównie dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Cechą wspólną wszystkich metod sterowania predykcyjnego jest to, że na podstawie modelu obiektu regulator oblicza przyszłe wartości kontrolowanych zmiennych i na tej podstawnie generuje odpowiednie sygnały sterujące, które minimalizują on-line określone kryterium jakości. Algorytmy predykcyjne stosowane w energoelektronice stanowią szeroką klasę metod sterowania [1][2](rys. 1). Rys.1. Podział metod sterowanie predykcyjnego Sterowanie deadbeat (ang. Deadbeat Control) wykorzystuje model obiektu do obliczenia, raz w każdym [...]

DSP - FPGA Based Computing Platform for Control of Power Electronic Converters DOI:10.15199/48.2015.12.01

Czytaj za darmo! »

Modern power electronic converters (PECs) require electronic controllers with high capabilities of implementing new and more complex algorithms combined with internal high-speed communications interfaces. This paper presents the design and implementation of a research/industrial multiprocessor controller based on a floating-point digital signal processor (DSP) and field programmable gate array (FPGA) developed in the Laboratory of the Electrotechnical Institute, Warsaw, Poland. The DSP-FPGA platform configuration, and also current and voltage sensors used in PECs are discussed. Although, the developed digital platform can be used in a variety of PECs, this paper focuses on an example of a 15kVA DC-AC high frequency AC link converter for auxiliary power supply used in DC traction. The novelty of the presented converter topology lies in passive components elimination by offering an all silicon solution for AC-AC power conversion part. Selected experimental oscillograms illustrating operation of the developed converter with DSP-FPGA control are added. Streszczenie. Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne wymagają wydajnych platform obliczeniowych pozwalających na implementacje złożonych algorytmów i szybkich wewnętrznych interfejsów komunikacyjnych. Artykuł ten prezentuje projekt i implementację płyty sterującej zawierającej procesor sygnałowy i układ programowalny, którą opracowano w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Powstała platforma może być wykorzystywana do sterowania różnego rodzaju urządzeń energoelektronicznych, w tym artykule przedstawiono jej implementację w przetwornicy 15 kW AC-DC z wysokoczęstotliwościowym przekształtnikiem sprzęgającym AC do zasilania elektronarzędzi w trakcji elektrycznej. Innowacyjność prezentowanej przetwornicy polega na eliminacji elementów pasywnych poprzez zastosowanie bezpośredniego sprzęgu AC-AC. Przedstawione zostały również wybrane oscylogramy eksperymentalne prezentujące pracę powstałego ur[...]

 Strona 1