Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Halicki"

Zastosowanie oczyszczalni roślinno-stawowych jako technologii umożliwiającej zero zrzutu zanieczyszczeń DOI:


  N owym wyzwaniem, jakie pojawiło się przed światem pod koniec XX wieku, stało się zapewnienie zrównoważonego rozwoju. W wypadku gospodarki wodno- -ściekowej oznacza to oszczędność najlepszej jakości wody oraz ponowne jej wykorzystanie czy też zamykanie obiegu wody. Powodami takiego podejścia są zarówno kurczące się zapasy najlepszej jakości wody, rosnące ich zanieczyszczenie, jak i zmiany klimatyczne. Polska należy do ubogich krajów europejskich pod względem przypadających zasobów wodnych na jednego mieszkańca, wynoszących średnio 1600 m3/rok, co klasyfikuje nas na 25 miejscu w Europie [2]. Również wielkość opadów atmosferycznych jest na tle warunków klimatycznych Europy stosunkowo mała. Średnia roczna wartość opadów wynosi 600 mm, a w najuboższych rejonach centralnej Polski ilość ta wynosi średnio 450 mm [12]. Strukturę zużycia wody w Polsce oraz jej źródła przedstawiono na rys. 1. Z uwagi na ograniczoną ilość zasobów wodnych najlepsze z nich, czyli wody pod-ziemne, zostały w polskim prawie wodnym zarezerwowane jedynie na cele zaopatrzenia ludności w wodę oraz na produkcję artykułów spożywczych i farmaceutycznych [1]. Polska jest krajem zdecydowanie rolniczym, gdzie obszary rolne stanowią aż 60% powierzchni kraju, a z rolnictwem związane jest aż 15% społeczeństwa [5]. Intensywny rozwój rolnictwa sprawia, że jest ono największym i stale rosnącym źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. Drugim czynnikiem wywierającym negatywny wpływ na jakość zasobów wodnych jest gospodarka wodno- -ściekowa. Polska jest krajem gdzie średnia gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby/km2, co klasyfikuje ją na 90 pozycji w świecie, ze stosunkowo dużym udziałem ludności zamieszkującej tereny wiejskie 43% [3]. W tab. I przedstawiono stopień skanalizowania Polski w 2009 r. na tle wybranych krajów europejskich. Ostatnie lata charakteryzowały się dużym zaangażowaniem państwa w poprawę tej sytuacji - na rys. 2 przedstawion[...]

 Strona 1