Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zenon Tartakowski"

Elektroizolacyjne kompozyty poliolefinowe modyfikowane mączką drzewną

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano eksperyment, który polegał na wykonaniu kompozytów z recyklatu polietylenowego napełnionego mączką drzewną modyfikowaną woskiem poliolefinowym jako czynnikiem impregnującym i poddaniu takiego materiału procesowi starzenia w atmosferze WGS. Określono zmiany podstawowych właściwości elektrycznych, właściwości mechanicznych (wytrzymałości na rozciąganie) i nasiąkliwości oraz podano wstępną sugestię co do możliwości zastosowania takiego dielektryka w praktyce. Stosowane od ponad 60 lat - początkowo jako namiastki materiałów tradycyjnych - tworzywa sztuczne stały się pełnowartościowymi materiałami, o nowych właściwościach. Obecnie tworzywa sztuczne nie tylko dorównują szeregiem właściwości tradycyjnym materiałom, ale i przewyższają je pod wieloma względami. Do szczególnych cech i zalet tworzyw sztucznych, którym tworzywa zawdzięczają tak szerokie rozpowszechnienie, należy zaliczyć m.in. [1]: - łatwość formowania wyrobów o skomplikowanych kształtach, - stosunkowo dużą, a w wielu przypadkach bardzo dużą odporność chemiczną, - dobre właściwości fizyczne, - możliwość łatwego otrzymywania wyrobów o estetycznym wyglądzie, barwie i połysku, a także wyrobów przezroczystych, - możliwość stosowania tworzyw z tej samej grupy jako tworzywa konstrukcyjne, materiały powłokowe, spoiwa, kleje, włókna syntetyczne itp. Coraz powszechniejsze stosowanie tworzyw sztucznych powoduje dynamiczny wzrost ilości odpadów. W zależności od rodzaju odpadów, różne są możliwości ich utylizacji i zagospodarowania [2]. Najbardziej rozwiniętą na świecie metodą utylizacji jest recykling materiałowy, pozwalający na odzysk materiałów bez zmian ich właściwości. Uzyskane recyklaty mogą być materiałem na nowe wyroby lub też - po procesie modyfikacji - stają się nowymi materiałami o określonych właściwościach. Modyfikatory dla recyklatów mogą być [...]

Wysokonapełnione kompozyty z tworzyw recyklatowych do zastosowań na wyroby elektrotechniczne

Czytaj za darmo! »

Wzrasta zapotrzebowanie na materiały polimerowe do zastosowań na wyroby elektrotechniczne. Przedstawiono nowa grupę kompozytów z tworzyw recyklatowych, modyfikowanych napełniaczem nieorganicznym. Określono wybrane właściwości elektryczne oraz przetwórcze kompozytów. Stwierdzono, że kompozyty zawierające powyżej 30% napełniacza charakteryzują się wyższą odpornością na łuk elektryczny małej mocy, wytrzymałością elektryczną oraz dobrymi właściwościami przetwórczymi (skurcz po wtryskowy <0,5%). Materiały te można stosować na wyroby o skomplikowanych kształtach . Abstract. There is an increasing demand for polymeric materials for use for electrical products. New group of plastic composite based on recyclate polymers modified with inorganic fillers is presented. Selected electrical and processing properties of composites were identified It was found that composites containing more than 30% filler have a higher resistance to low-power electric arc, electric resistance and good processing properties (shrinkage after injection <0.5%). These materials can be used on products with complicated shapes. (High filled composites based lon recycled polymeric materials for electrical products) Słowa kluczowe: recyklaty,kompozyty wysokonapełnione,polipropylen,popioły lotne Keywords: recyclate materials, high-filled composites, polypropylene, fly ash Wstęp Alternatywą dla dotychczas stosowanych na wyroby elektrotechniczne tworzyw termoutwardzalnych są kompozyty z osnową z tworzyw termoplastycznych oraz z napełniaczami nieorganicznymi. Jest to podyktowane względami technologicznymi, ekonomicznymi oraz ekologicznymi. Względy technologiczne to przede wszystkim produkcja wielkonakładowa wyrobów powtarzalnych o skomplikowanych kształtach i tych samych właściwościach. Ekonomiczność sprowadza się do uzyskania taniego wyrobu przy zastosowaniu odpowiednich technologii przetwarzania oraz przy użyciu na wyrób materiału spełniającego określone właściwości. Coraz [...]

Wysokonapełnione kompozyty z tworzyw recyklatowych do zastosowań na wyroby elektrotechniczne

Czytaj za darmo! »

Wzrasta zapotrzebowanie na materiały polimerowe do zastosowań na wyroby elektrotechniczne. W artykule przedstawiono nową grupę kompozytów z tworzyw recyklatowych, modyfikowanych napełniaczem nieorganicznym. Określono wybrane właściwości elektryczne oraz przetwórcze kompozytów. Stwierdzono, że kompozyty zawierające powyżej 30% napełniacza charakteryzują się wyższą odpornością na łuk elektryczny małej mocy, większą wytrzymałością elektryczną oraz dobrymi właściwościami przetwórczymi. Materiały te można stosować na wyroby o skomplikowanych kształtach. Alternatywą dla dotychczas stosowanych na wyroby elektrotechniczne tworzyw termoutwardzalnych są kompozyty z osnową z tworzyw termoplastycznych oraz z napełniaczami nieorganicznymi. Jest to podyktowane względami technologicznymi, ekonomicznymi oraz ekologicznymi. Względy technologiczne to przede wszystkim wielkonakładowa produkcja wyrobów powtarzalnych, o skomplikowanych kształtach i tych samych właściwościach. Ekonomiczność sprowadza się do uzyskania taniego wyrobu przy zastosowaniu odpowiednich technologii przetwarzania oraz przy użyciu na wyrób materiału spełniającego określone właściwości. Coraz częściej jednak zarówno o wyborze materiału, jak i technologii jego wykonania decydują względy ekologiczne, w tym możliwości późniejszego recyklingu wyrobu i urządzenia, w którym jest on umieszczony. Obowiązujące dyrektywy UE w zakresie recyklingu wyrobów elektrotechnicznych i elektronicznych (WEEE) oraz użycia materiałów na te wyroby (RoHS) wymuszają przyjęcie określonych sposobów działania, zapewniających realizację tych dyrektyw [1, 2]. Warunki te spełniają kompozyty z osnową termoplastyczną. Są one tematem prac prowadzonych w wielu ośrodkach naukowych na świecie. W wyniku modyfikacji znanych tworzyw sztucznych uzyskuje się nowe materiały, o specjalnych właściwościach. Prz[...]

Badania topografii powierzchni przy uzyciu mikroskopii konfokalnej DOI:


  Istotnym czynnikiem wpływajacym na eksploatacje czesci maszyn jest stan ich warstwy wierzchniej uzyskany z procesów obróbczych i przetwórczych. W praktyce przemysłowej do badan stanu powierzchni powszechnie uzywane sa profilometry stykowe. Dla dokładniejszego opisu powierzchni coraz czesciej stosowana jest technika pomiarowa 3D przy uzyciu chromatycznej mikroskopii konfokalnej. W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie mikroskopii konfokalnej do analizy warstwy wierzchniej gniazda formy wtryskowej.Poprzez dobór odpowiednich parametrów technologicznych podczas obróbki ubytkowej przedmiotu nastepuje zmiana geometrii jego powierzchni (SGP) do stanu zgodnego z warunkami technicznymi zapewniajacymi najkorzystniejsze warunki eksploatacyjne. Wytworzona powierzchnia wpływa nie tylko na zuzycie współpracujacych czesci, lecz takze na procesy cieplne w trakcie eksploatacji. Równiez w przypadku wytwarzania elementów formowanych w procesach wtryskowych na stan powierzchni wyrobu istotny wpływ ma warstwa wierzchnia gniazda formujacego formy do wtrysku tworzyw polimerowych. Badania warstwy wierzchniej w praktyce przemysłowej najczesciej prowadzone sa przy uzyciu profilometrów stykowych. Pozwala to okreslic topografie w układzie 2D, przy czym podstawowe wielkosci charakteryzujace stan powierzchni to: Ra, Rz, Rp, Rv, Rc, Rq. Parametry te odnosza sie jedynie do zmierzonego profilu. Budowa i działanie przyrzadów stykowych sa opisane w literaturze1. Pomiary stykowe opieraja sie na zasadzie odwzorowywania powierzchni przez ostrze odwzorowujace, które przesuwane jest po badanej powierzchni z okreslona predkoscia. Zebrane przez układ wartosci wysokosci sa przetwarzane przez specjalny przetwornik2. Pomiary te moga byc obarczone błedem wynikajacym z narzedzia pomiarowego, zewnetrznych warunków srodowiskowych, a takze niewłasciwego zamocowania przedmiotu2. Pełniejszy opis stereometrii powierzchni warstwy wierzchniej narzedzia lub wyrobu mo[...]

Biodegradowalne kompozyty PLA do zastosowań na wyroby elektrotechniczne

Czytaj za darmo! »

Tworzywa polimerowe są najbardziej rozpowszechnionymi materiałami stosowanymi na wyroby elektrotechniczne. Wzrastające wymagania w zakresie ochrony środowiska jak i późniejszy obowiązek utylizacji wyrobów stwarzają konieczność doboru materiałów z uwzględnieniem ich recyklingu. Od dłuższego czasu zarówno dla przemysłu i nauki priorytetem stały się prace w zakresie nowych materiałów o korzystnych właściwościach, których produkcja i utylizacja minimalizuje zagrożenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Prezentowana praca dotyczy oceny wybranych właściwości fizycznych, mechanicznych i elektrycznych PLA i kompozytów na osnowie PLA. Abstract. Polymeric materials are the basic materials used in electrotechnical products. Increasing demands on the environment and the existing EU directive on recycling of electrotechnical products make it necessary to their rational utilization. Therefore more and more problematic materials from disposal are replaced with others, where the process of recycling is easier. Such materials are biodegradable plastics such as PLA (polylactide). The presented research work concerns the evaluation of selected physical, mechanical and electrical materials made of PLA and polymer composites with PLA matrix. (Biodegradable PLA composites for application on electrical products) Słowa kluczowe: Polilaktyd, wyroby elektrotechniczne, recykling, biodegradowalność. Keywords: PLA, electrotechnical product, recycling, biodegradable. Wstęp Tworzywa polimerowe są najbardziej rozpowszechnionymi materiałami stosowanymi na wyroby elektrotechniczne. Szacuje się, że ich zużycie w elektrotechnice i elektronice stanowi ok. 8% całej światowej produkcji tworzyw sztucznych i wykazuje tendencję wzrostową [1]. Jest to podyktowane ich korzystnymi właściwościami technologicznymi, eksploatacyjnymi jak również względami ekonomicznymi i ekologicznymi. Przy wzrastającej produkcji różnorodnych elementów z tworzyw polimerowych stosowanych w prze[...]

 Strona 1