Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARIA KOWAL"

Problematyka bezpieczeństwa pracy w zakładach papierniczych


  Scharakteryzowano warunki pracy w zakładach oraz wykonywane czynności na wybranych stanowiskach według podziału grup pracowniczych. Przedstawiono wyniki badań zaistniałych wypadków przy pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat. Zastosowanym narzędziem badawczym były ankiety wypełnione przez pracowników działu nadzoru technicznego, grupę pracowników produkcyjnych oraz techniczno-inżynieryjnych. Dzięki przeprowadzonym badaniom ustalono liczby zaistniałych wypadków oraz przyczyny ich występowania.Znaczenie problematyki bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo pracy jest szerokim pojęciem odnoszącym się do ochrony pracy, obejmującej normy prawne dotyczące szeroko rozumianej ochrony życia i zdrowia ludzkiego w zakładzie pracy. Realizowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przewyższa niejednokrotnie zdolności organizacyjne i finansowe poszczególnych pracodawców, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Nie zawsze jednak realizacja tych zadań wymaga dużych nakładów finansowych, gdyż często zależy to tylko od poprawnej organizacji pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów, zarówno przez pracodawców, osoby kierujące grupami pracowników, jak i samych pracowników. Lekceważenie w procesach pracy podstawowych przepisów i zasad bezpiecznej pracy jest często przyczyną wypadków przy pracy oraz powstawania chorób zawodowych i innych schorzeń związanych z pracą. W dalszym etapie prowadzi to do wykluczenia z pracy zawodowej i problemów życia codziennego. W przypadkach, gdy praca ze swej istoty musi być świadczona w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu (np. w górnictwie, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, prace na wysokości, prace przy chemikaliach i pyłach), wówczas powinny być podejmowane działania mające na celu maksymalne ograniczenie występujących zagrożeń. W wielu przypadkach nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka, pomimo stałego postępu naukowo-techniczneg[...]

Rodzaje i przyczyny urazów występujących podczas wypadków przy pracy w przemyśle papierniczym


  Sprawy bezpieczeństwa pracy, niezależnie od branży, powinny być zawsze ważne dla każdego z pracodawców, bez względu na ich status prawny. Maksymalizacja zysków, bez względu na stosowane środki, nie może być jedynym celem działalności przedsiębiorstwa. Każda z gałęzi przemysłowych posiada zróżnicowane problemy związane z bezpieczeństwem pracy. Celem prezentowanej publikacji jest przedstawienie i analiza wyników badań dotyczących rodzajów urazów występujących podczas wypadków przy pracy na wybranych stanowiskach pracy w zakładach papierniczych. Badaniami objęto grupy pracowników produkcyjnych oraz działu techniczno-inżynieryjnego.Podstawowe warunki bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych. Ocena stanu i analiza zagrożeń na stanowiskach pracy umożliwiają podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych i prowadzenie skutecznej polityki w zakresie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Dział bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym zakładzie powinien prowadzić systematyczną ocenę stanu bezpieczeństwa w oparciu o dostępną dokumentację technologiczną, dokumentację techniczną maszyn oraz innych urządzeń technicznych, protokoły pomiarów czynników sz[...]

Nowatorski system zabezpieczeń urządzeń przemysłowych w zakładzie przemysłu papierniczego


  Strefy zabronione w miejscach pracy. Analiza badań przeprowadzonych na grupie pracowników jednego z zakładów przetwórczych przemysłu papierniczego wykazała, że duża liczba wypadków miała miejsce w tzw. strefach zabronionych. Pojęcie "strefa zabroniona" rozumiane jest jako obszar, w którym pracownik produkcyjny lub pracownik działu inżynieryjno- technicznego nie powinien przebywać podczas pracy maszyny lub urządzenia. Zakaz przebywania w tej strefie powodowany jest wysokim narażeniem człowieka na niebezpieczeństwo powstania wypadku w wyniku wciągnięcia przez elementy ruchome maszyn. Mimo regularnych szkoleń oraz dostępu do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń występują sytuacje, w których pracownicy ryzykują zdrowie, wkraczając [...]

Systemy zabezpieczeń w urządzeniach przemysłu papierniczego DOI:


  Podstawy b ezpieczeństwa w środowisku p racy Wymagania dotyczące zabezpieczenia maszyn zmieniały się coraz bardziej wraz z postępującą techniką automatyzacji. Wprowadzane dawniej zabezpieczenia raczej przeszkadzały w realizowaniu procesów i zadań produkcyjnych, w związku z tym bardzo często całkowicie z nich rezygnowano. Dzięki rozwojowi i wdrażaniu innowacyjnych technik możliwe jest zintegrowanie osłon i urządzeń ochronnych w taki sposób, by nie stanowiły przeszkód w pracy człowieka. Z powodu coraz bardziej rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa maszyn nie da się obecnie zrezygnować ze zintegrowanych w procesie pracy osłon i urządzeń ochronnych. Z badań wynika, że osoby stale wystawione na działanie sytuacji stresowych są bardziej podatne na schorzenia psychosomatyczne (1, 6). Człowiek jest w stanie przez długi czas działać w sytuacjach ekstremalnych, jednak powoduje to duże obciążenie indywidualne, które zwiększa ryzyko wypadku. W efekcie wynika z tego, że personel zajmujący się obsługą i konserwacją musi mieć pewność, że maszyna jest bezpieczna. Często panuje jednak pogląd, że większe "bezpieczeństwo" prowadzi do obniżenia produktywności. Osoby podejmujące decyzje organizacyjne, technologiczne i finansowe w rozwiązywaniu problemów przemysłowych ponoszą odpowiedzialność m.in. za bezpieczeństwo swoich pracowników, a także za ekonomiczną i bezzakłóceniową produkcję. W celu utrwalenia tego problemu stworzono określenie szeroko pojętej "kultury bezpieczeństwa" w przedsiębiorstwie (2, 3, 5). Szacuje się, że na każde 10 wypadków aż 9 zdarza się w wyniku nieprawidłowego zachowania się ludzi (4). W operacji planowania koncepcyjnego bezpiecznych warunków pracy konieczne jest uwzględnianie potrzeb personelu zajmującego się obsługą i konserwacją maszyn. Tylko inteligentna, zorientowana na proces pracy i personel koncepcja bezpieczeństwa prowadzi do jej niezbędnej akceptacji. Bezpieczeństwo ludzi[...]

 Strona 1