Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN KUCHARSK"

TERMODYNAMICZNA ANALIZA CIEKŁYCH ROZTWORÓW Cu-S-O DOI:10.15199/67.2019.6.2


  W pracy dokonano analizy właściwości termodynamicznych stopów Cu-S-O w oparciu o dane literaturowe. Większość dostępnych danych literaturowych może być obarczone błędami spowodowanymi tym, że próbki stopów były pobierane przez zasysanie do rurek kwarcowych, a następnie chłodzone w wodzie lub w strumieniu azotu. Podczas krzepnięcia tych stopów może wydzielać się SO2: W wyniku zachodzenia tej reakcji oznaczane stężenia siarki i tlenu będą zaniżone. Obliczone w tej pracy prężności równowagowe SO2 nad stopami Cu-S-O pokazały, że zachodzenie powyższej reakcji jest prawdopodobne. Dla roztworów Cu-S-O bogatych w miedź i zawierających do 1,5% tlenu oraz do ok. 1% siarki (ciecz I) oznaczono współczynniki aktywności tlenu i siarki: Pierwsze człony powyższych równań odnoszą się do temperatur z przedziału 1373-1573 K [9, 10], natomiast te drugie oznaczono dla temperatury 1423 K. Współczynnik aktywności miedzi oszacowano za pomocą zależności: Dla roztworów Cu-S-O bogatych w siarkę, które charakteryzują się małą zawartością tlenu - znacząco poniżej 1,0 %, a stężenie siarki zawiera się w przedziale 32-34 % (ciecz II) stwierdzono, że współczynnik aktywności tlenu zależy od temperatury (rys. 3 i rys. 8). Natomiast współczynnik aktywności siarki nie zależy od temperatury (rys. 4). Słowa kluczowe: roztwór miedź-siarka-tlen, właściwości termodynamiczne A THERMODYNAMIC ANALYSIS OF Cu-S-O SOLUTIONS The paper analyzes thermodynamic properties of Cu-S-O alloys based on the literature data. Most of available literature data may be affected by errors due to the fact that alloy samples were taken by sucking into silica tubes and then cooled in water or under a stream of nitrogen. During the solidification of these alloys, SO2 may be formed: As a result of this reaction, determined concentrations of sulphur and oxygen would be underestimated. Calculated equilibrium SO2 pressures aver Cu-S-O alloys in this paper showed that this reaction is likely to occur. For Cu-S-[...]

 Strona 1