Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN RYCHLIK"

Analiza numeryczna procesu kucia matrycowego na gorąco odkuwki wydłużonej z występem na końcu DOI:10.15199/24.2017.8.9


  Wprowadzenie. Obserwowana w ostatnim okresie duża konkurencyjność w przemyśle motoryzacyjnym po woduje, że poszukuje się nowych energooszczędnych technologii wytwarzania podzespołów samochodowych, w tym odkuwek kolumn kierowniczych. Adaptery są ele mentami pośredniczącymi/łączącymi kierownicę samo chodu osobowego z przekładnią kierowniczą i stanowią ważny element bezpieczeństwa.W produkcji wielkose ryjnej tego typu elementów stosuje się kucie na gorąco w matrycach otwartych (najczęściej w trzech operacjach), po czym otrzymane odkuwki poddawane są okrawaniu wy pływki oraz dodatkowym zabiegom (chłodzenie, oczysz czanie, obróbka cieplno-chemiczna, śrutowanie, obrób ka wykańczająca skrawaniem, badania defektoskopowe i kontrola ostateczna). Proces kucia odkuwek adapterów do kolumn stanowi nie do końca rozwiązany problem, gdyż w procesach kucia matrycowego ogromną rolę odgrywa dobór odpowiednich parametrów procesu. Do najważniej szych parametrów kucia, istotnie wpływających na trwałość narzędzi oraz jakość odkuwek należy zaliczyć: ustawienia prasy (cykl kucia, prędkość), kształt i jakość wykonania na rzędzi, ich odpowiednia obróbka cieplna, geometria wstęp niaka i przedkuwki, a także parametry termiczne związane z temperaturą wstępniaka i narzędzi oraz warunki tribolo giczne [2, 5]. Do projektowania, analizy i optymalizacji całego pro cesu kucia wykorzystuje się szereg narzędzi CAD/CAM/ CAE oraz opartych najczęściej o modelowanie numeryczne [1, 3, 4, 6].Celem pracy jest zbudowanie poprawnego mo delu numerycznego procesu kucia na gorąco odkuwki ada ptera, który posłuży do lepszej analizy procesu, a następnie poprawę i wprowadzenie usprawnień w przemysłowym procesie kucia. Przedmiot i metodyka badań. W pracy analizie pod dano odkuwkę wydłużoną - adapter, przestawioną na rys.1a oraz [...]

Analiza procesu kucia odkuwki typu rozwidlonego stosowanej w układzie napędowym koparki przy użyciu wyników symulacji numerycznej DOI:10.15199/24.2018.8.4


  Wprowadzenie. W ostatnim okresie pojawiło się duże zapotrzebowanie na elementy dla przemysłu rolniczego i ciężkiego. Powoduje to, że wciąż poszukuje się nowych technologii wytwarzania części i podzespołów, w tym odkuwek typu rozwidlonego stosowanych na odpowiedzialne części maszyn, m.in. dla koparek, np.: sprzęgła, czy przeguby Cardana. Odkuwki tego typu (często o masie ponad 20kg) są stosowane w układach napędowych koparek i stanowią kluczowe elementy przegubów. Obecnie w produkcji wielkoseryjnej stosuje się metodę wielozabiegowego kucia na gorąco pod młotami poprzez operacje kucia półswobodnego oraz kucie matrycowe i dodatkowe operacje "zamykające" (okrawanie, kalibrowanie, śrutowanie, itp.). Odkuwki te często stanowią także ważny element bezpieczeństwa, dlatego wymaga się od nich wysokich właściwości wytrzymałościowych, dokładności wymiarowych, braku odwęglania i poprawnego przebiegu włókien. Proces kucia odkuwek, które są elementami przegubów (typu widły) stanowi nadal nie do końca rozwiązany problem, gdyż w procesach kucia matrycowego na młotach ogromną rolę odgrywa nie tylko dobór odpowiednich parametrów technologicznych procesu, ale także prawidłowe układanie formowanego materiału odkuwki w kolejnych wykrojach matryc. Do najważniejszych parametrów kucia, wpływających na jakość odkuwek należy zaliczyć: ustawienia maszyny (cykl [...]

MODELOWANIE NUMERYCZNE PROCESU KUCIA MATRYCOWEGO NA GORĄCO ODKUWKI ADAPTERA DOI:10.15199/67.2019.1.2


  WPROWADZENIE Adaptery są elementami pośredniczącymi/łączącymi kierownicę samochodu osobowego z przekładnią kierowniczą i stanowią ważny element bezpieczeństwa. W produkcji wielkoseryjnej odkuwki typu adapter stosuje się kucie na gorąco w matrycach otwartych, po czym otrzymane odkuwki poddawane są okrawaniu wypływki oraz dodatkowym zabiegom (chłodzenie, oczyszczanie, obróbka cieplno-chemiczna, śrutowanie, obróbka wykańczająca skrawaniem, badania defektoskopowe i kontrola ostateczna). Proces wytwarzania odkuwek adapterów do kolumn kierowniczych stanowi nie do końca rozwiązany problem, gdyż w procesach kucia matrycowego ogromną rolę odgrywa dobór odpowiednich parametrów procesu. Ma to istotne znaczenie w przypadku, kiedy od odkuwek wymagana jest dodatkowo określona struktura oraz twardość, które uzyskuje się w wyniku samego procesu kucia oraz odpowiedniej obróbki cieplnej. Najważniejszymi parametrami, istotnie wpływającymi na jakość i dokładność odkuwek są: parametry technologiczne, kształt i jakość wykonania narzędzi, ich odpowiednia obróbka cieplna, geometria wstępniaka i przedkuwki, a także parametry termiczne związane z temperaturą wstępniaka i narzędzi oraz warunki tribologiczne [3, 7]. Do projektowania, analizy oraz optymalizacji całego procesu kucia wykorzystuje się szereg narzędzi CAD/CAM/CAE oraz opartych najczęściej o modelowanie numeryczne [1, 2, 5, 6]. Celem pracy jest zbudowanie poprawnego modelu numerycznego procesu kucia na gorąco odkuwki adaptera, który posłuży do lepszej analizy procesu, a w szczególności analizy zmian mikrostruktury odkuwki w poszczególnych operacjach kucia. Może to być przydatne, w przypadku wykorzystania ciepła z procesu kucia, a tym samym konieczności ponownego nagrzewania odkuwek do obróbki cieplnej. PRZEDMIOT I METODYKA BADAŃ W pracy analizie poddano odkuwkę wydłużoną - adapter, przestawioną na rysunku 1 a oraz model CAD (rys. 1 d). Proces wytwarzania odkuwki adaptera realizowany w Kuźn[...]

Modelowanie numeryczne procesu kucia na gorąco odkuwki piasty DOI:10.15199/24.2018.1.6


  Wprowadzenie. W ostatnich latach można zaobserwować stały, bardzo dynamiczny wzrost produkcji elementów do samochodów osobowych. Duża konkurencyjność w przemyśle motoryzacyjnym powoduje, że poszukuje się wciąż nowych i przyjaznych środowisku oraz zapewniających wysokie własności mechaniczne i jakościowe technologii wytwarzania podzespołów samochodowych, m.in.: korbowodów, kół zębatych, przekładni ślimakowych, turbin, obudów przegubów homokinetycznych (rys. 1). Te ostatnie są niezastąpionym, elementem samochodów osobowych, przenoszą one bowiem moment obrotowy ze skrzyni biegów na koła. W produkcji wielkoseryjnej obudów przegubów stosuje się najczęściej wielooperacyjne kucie na ciepło w matrycach zamkniętych, a następnie kucie kalibrujące na zimno. Natomiast, w przypadku kiedy kształt obudowy jest mniej skomplikowany i nie wymaga wyciskania przeciwbieżnego czaszy odkuwki, wówczas proces jest realizowany na gorąco w matrycach otwartych. Po procesie kucia na gorąco odkuwki poddawane są okrawaniu wypływki oraz dodatkowym zabiegom (chłodzenie, oczyszczanie, obróbka cieplna - normalizowanie, śrutowanie, badania defektoskopowe i kontrola ostateczna). Proces wytwarzania takich odkuwek stanowi nie do końca rozwiązany problem oraz duże wyzwanie dla technologów i konstruktorów. W procesach kucia matrycowego na gorąco ogromną rolę odgrywa dobór odpowiednich parametrów technologicznych procesu. Do najważniejszych, istotnie wpływających na trwałość narzędzi oraz jakość odkuwek należy zaliczyć: ustawienia agregatu kuźniczego (cykl kucia, prędkość), kształt i jakość wykonania narzędzi, geometria wstępniaka i przedkuwki, a także parametry termiczne związane z temperaturą wstępniaka i narzędzi oraz warunki tribologiczne [1-3]. Dodatkowo, ze względu na specyfikę takich wyrobów (szczególnie fakt, że stanowią istotny element bezpieczeństa), od obudowy przegubów wymaga się dobrych właściwości wytrzymałościowych, dokładności wymiarowych, odpow[...]

 Strona 1