Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ CZEREPAK"

IDENTYFIKACJA WAD ODLEWNICZYCH TŁOKÓW SILNIKOWYCH METODAMI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOI:10.15199/67.2018.12.2


  WPROWADZENIE Różnorodność wad występujących w odlewach wynika z technologii ich wytwarzania, jakości materiałów, kwalifikacji pracowników, charakteru produkcji, wyposażenia odlewni itp. Analizując przyczyny powstałych nieprawidłowości należy uwzględnić tzw. stałą wiedzę o powodach ich wystąpienia, sposoby zapobiegania wadom i bieżące informacje z przebiegu procesu. W literaturze rozpatruje się kilka metod analizy wad, tj. gdy [1, 5, 7, 8, 11, 15]: ?? określono miejsce, powód i typ stwierdzonej wady, ?? dokładne stwierdzenie przyczyny wady wymaga dodatkowych informacji, ?? stwierdzono nieprawidłowość w trakcie trwania procesu technologicznego. Złożony sposób identyfikacji przyczyn występowania wad w odlewach wynika z licznych powiązań między wybranymi nieprawidłowościami i przyczynami ich powstania [2, 3, 4, 6, 13]. Opisowy sposób charakteryzowania potencjalnych powodów powstawania wad nie ułatwia ich identyfikacji i oddzielenia głównych przyczyn od drugo- oraz trzeciorzędnych. W takich przypadkach pomocna staje się współczesna teoria i praktyka zarządzania jakością, która pozwala na zastosowanie bardziej efektywnych narzędzi do analizy nieprawidłowości [9, 12]. ANALIZA PARETO-LORENZA, DIAGRAM ISHIKAWY I 5WHY W IDENTYFIKACJI WAD ODLEWÓW Wśród głównych metod zarządzania jakością na uwagę zasługują: wykres Pareto-Lorenza oparty na empirycznie stwierdzonej prawidłowości, że 20-30% przyczyn decyduje o 70-60% skutków i diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy, przedstawiający graficzne powiązanie między czynnikami wpływającymi na proces a skutkami, które je powodują. Układ diagramu Ishikawy ma tzw. strukturę hierarchiczną "od ogółu do szczegółu", czyli przyczyny główne znajdują się najbliżej rdzenia (osi), a pośrednie, powiązane z przyczynami głównymi, stanowią ich rozwinięcie. W celu określenia przyczyn głównych stosuje się tzw. podejście 5M lub 6M+E, wskazujące grupy czynników mających wpływ na proces. Są to: czynnik ludzki (ma[...]

WPŁYW MANGANU NA OGRANICZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ŻELAZA W STOPACH Al-Si DOI:10.15199/67.2019.1.4


  WPROWADZENIE Chcąc uzyskać stopy odlewnicze o określonych właściwościach użytkowych, należy, obok szeregu wymagań technologicznych i organizacyjnych, zadbać także o standardy materiałowe. Chodzi głównie o dopuszczalne zawartości wtrąceń metalicznych i zanieczyszczeń gazowych. W odlewniczych stopach Al, pierwiastkiem, który znacząco obniża właściwości mechaniczne, głównie wydłużenie i udarność oraz utrudnia obróbkę skrawaniem odlewów jest żelazo [1, 4, 8, 9, 10, 17]. Obecność tego zanieczyszczenia wynika z wielu czynników, z których najważniejszymi są: ?? nadmierne zanieczyszczenie żelazem materiałów wsadowych (jakość wsadu), ?? przestarzałe piece topialne, ?? brak nadzoru parametrów technologicznych, np. czasu przetrzymywania stopu w piecu oraz temperatury jego przegrzania podczas topienia i odlewania, ?? niestaranne czyszczenie kadzi przelewowych, zwłaszcza podczas wymiany stopu, ?? brak dotrzymania zasad "higieny technologicznej" podczas wytwarzania odlewów bimetalicznych, np. zatapiania pierścieni żeliwnych w aluminiowych tłokach silnikowych. Niepożądane wprowadzenie żelaza do stopu Al następuje także poprzez dodanie krzemu metalicznego, który ze względu na swoją technologię otrzymywania zawiera domieszkę Fe [2]. Odpowiedzialnymi za nadmierną kruchość stopów Al oraz ograniczoną ich podatność na przeróbkę plastyczną są zwłaszcza wydzielenia kruchych faz międzymetalicznych β-Al- 5FeSi (o morfologii igieł) i αH-Al8Fe2Si (kształtem przypominające "chińskie pismo") [19, 20, 22]. Fazy te w stanie lanym krystalizują w postaci płytek o ostrych krawędziach i "szpiczastych" narożach, powodując propagację mikropęknięć, koncentrację naprężeń oraz inicjację ognisk korozyjnych. W stopach Al-Si z dodatkiem Mg istnieje prawdopodobieństwo powstania fazy międzymetalicznej β-Al9Fe2Si o strukturze jednoskośnej oraz trójskładnikowych faz metastabilnych β-Al4FeSi (25,4%Fe i 25,5%Si) i β-Al3FeSi (33,9% Fe i 16,9% Si[...]

Analiza wymagań normy ISO 9001: 2015 w odniesieniu do przedsiębiorstwa hutniczego DOI:10.15199/24.2019.1.6


  Wprowadzenie. Jakość najczęściej utożsamiana jest z produktem materialnym lub usługą. Jednakże w przypad- ku rozpatrywania jakości w przedsiębiorstwach będzie ona związana z procesem powstawania produktu lub realizacji usługi. Jest to związane z tym, że jakość procesu wytwarza- nia ma bezpośredni wpływ na jakość finalną produktu/usłu- gi. Dlatego w celu doskonalenia produktu/usługi należy doskonalić procesy produkcyjne. Ogólnie ujmując polegać to będzie na dokładnym zaplanowaniu całości procesów za- chodzących w przedsiębiorstwie, a następnie prowadzeniu ich nadzoru tak, aby były realizowane zgodnie z przyjętymi wymaganiami. W przedsiębiorstwie jakość można podzielić na jakość zależną od wykonawców oraz od kadry zarządza- jącej (menadżerów). Wpływ wykonawców na jakość pro- duktu/usługi jest niewielka i wynosi wg. Deminga ok. 20%. Pozostałe 80% w zakresie utrzymania jakości zależne jest od menadżerów. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że to od menadżerów zależy jak dane procesy w przedsiębiorstwach są zaplanowane, jakie zadania postawiono pracownikom oraz jak charakteryzowane będą wymagania dotyczące pro duktu, bądź jak ma być zrealizowana usługa. Wykonawca powinien otrzymać pełne informacje, co ma wykonać, za pomocą jakich narzędzi oraz w jakiej kolejności. Pokazuje to, że wykonawca ma w rzeczywistości niewielki wpływ na jakość produktu/usługi. Dlatego kadra zarządzająca jest tak istotna oraz tak ważne jest, aby całość procesów w firmie była starannie zaplanowana i sprawdzana dając możliwość zapew[...]

 Strona 1