Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR NOGA"

BADANIA WARUNKÓW HOMOGENIZACJI JUBILERSKIEGO STOPU SREBRA PRÓBY 925


  W artykule badano wpływ szybkości chłodzenia podczas krystalizacji na strukturę i twardość stopu AgCu próby 925 oraz porównano dwa sposoby homogenizacji tego stopu: homogenizację w płomieniu palnika oraz homogenizację w piecu. Stop odlano do wlewnicy stalowej nagrzanej do temperatury 250 °C oraz wlewnicy o temperaturze pokojowej. Następnie materiał homogenizowano w płomieniu palnika przez 5 i 15 min oraz w piecu przez 1 i 2 godz. We wszystkich przypadkach temperatura homogenizacji wynosiła 750 °C, a po zakończeniu wygrzewania chłodzono stop w wodzie. Wykonano badania struktury i twardości materiału przed i po homogenizacji. Badania struktury, oprócz obserwacji z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego, obejmowały również analizę ilościową — określenie udziału drugiej fazy w stopie po odlaniu i homogenizacji. W strukturze stopu AgCu próby 925 przed homogenizacją stwierdzono obecność nierównowagowej eutektyki (mieszaniny roztworów na osnowach Ag i Cu). Jej udział jest wyższy (4,4 %) po odlewaniu do zimnej wlewnicy niż po odlewaniu do wlewnicy nagrzanej (3 %). Średnia twardość stopu po odlaniu do zimnej i nagrzanej wlewnicy jest porównywalna i wynosi ok. 80 HV. Po homogenizacji w płomieniu palnika przez 5 i 15 min, zaobserwowano znacznie niższy, niż w przypadku odlewu, udział drugiej fazy w strukturze stopu wynoszący ok. 1,8 %. Twardość stopu poddanego homogenizacji jubilerskiej, dla obu badanych czasów wyżarzania wynosiła ok. 55 HV. Homogenizacja w piecu spowodowała największy spadek udziału drugiej fazy, do ok. 0,4 % po dwóch godzinach wyżarzania. Zanotowano jednak wyższą twardość materiału niż w przypadku homogenizacji jubilerskiej, wynoszącą ok. 70 HV. Słowa kluczowe: stop AgCu, homogenizacja, ilościowa analiza mikrostruktury INVESTIGATIONS OF THE HOMOGENIZATION CODITIONS OF THE JEWELLERY SILVER ALLOY 925 FINENESS In the paper the influence of cooling rate during crystallization and the subsequent homogenization mode o[...]

WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW Al-SiC OTRZYMANYCH TECHNOLOGIĄ KONWENCJONALNEJ METALURGII PROSZKÓW DOI:10.15199/67.2017.2.1


  artykule przedstawiono wyniki badań materiałów kompozytowych otrzymanych metodą konwencjonalnej metalurgii proszków. W celu zwiększenia właściwości mechanicznych, do aluminiowej osnowy wprowadzono fazę umacniającą w postaci cząstek węglika krzemu w ilości 2,5; 5; 7,5 oraz 10% wag. Zbadano wpływ udziału cząstek SiC oraz wpływ parametrów procesu wytwarzania na gęstość, twardość, wytrzymałość na zginanie oraz wytrzymałość na ściskanie otrzymanych materiałów. Aby wykazać korelację pomiędzy mikrostrukturą, a otrzymanymi właściwościami mechanicznymi badanych kompozytów, dokonano analizy mikrostruktury przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Na podstawie przeprowadzonych badań, stwierdzono znaczny wpływ rodzaju zastosowanej atmosfery spiekania na końcowe właściwości mechaniczne kompozytów. Wyroby otrzymane w procesie spiekania w atmosferze azotu, odznaczały się wyższą gęstością, a przez to lepszymi właściwościami mechanicznymi niż wyroby spiekane w próżni. Zaletą spiekania aluminium i jego stopów w atmosferze azotu jest tworzenie azotków aluminium, pełniących funkcję dodatkowego czynnika umacniającego. Słowa kluczowe: kompozyty Al-SiC, metalurgia proszków, właściwości mechaniczne, atmosfera spiekania SELECTED MECHANICAL PROPERTIES OF Al-SiC COMPOSITES PRODUCED IN CONVENTIONAL POWDER METALLURGY PROCESS In the article the results for composite materials produced by conventional powder metallurgy methods are presented. To improve the poor mechanical properties of aluminium, its soft matrix was reinforced with silicon carbide in form of particulate in quantities equal to 2.5; 5; 7.5 and 10 wt%. In this research the influence of weight fraction of SiC particles and process production parameters on density, hardness, bending strength and compressive strength of fabricated composites were determined. To check the relationship between microstructure and mechanical properties of investigated materials, the microstructure was examined by me[...]

BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZŁOMÓW PRZEWODÓW JEZDNYCH ORAZ LIN NOŚNYCH PRZED I PO PROCESIE ICH SYNTEZY METALURGICZNEJ DOI:10.15199/67.2019.4.5


  WSTĘP W wysoko rozwiniętych gospodarkach państw świata, a w tym w Polsce, system transportu kolejowego stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych o charakterze publicznym oraz towarowym. Związana z tym wysoka eksploatacja oraz stała potrzeba zwiększania wydajności szlaków kolejowych, generuje ciągłą potrzebę rozwijania tego sektora transportu, co następuje poprzez modernizację istniejących linii oraz tworzenie nowych magistrali kolejowych.Trend ten przekłada się bezpośrednio na konieczność dostarczenia nowych materiałów do produkcji różnego typu elementów górnej sieci trakcyjnej, a także zagospodarowanie wyeksploatowanego osprzętu wchodzącego w skład sieci kolejowych tj. m.in. lin nośnych i przewodów jezdnych. Ponadto obecne systemy kolejowe na terenie Polski zostały opracowane i wdrożone do użytku kilkadziesiąt lat temu, a ich przewidywany okres eksploatacyjny określa się na minimum 30 lat pracy, co także generuje konieczność ich modernizacji [3, 4, 8] BADANIA ZANIECZYSZCZEŃ ZŁOMÓW PRZEWODÓW JEZDNYCH ORAZ LIN NOŚNYCH PRZED I PO PROCESIE ICH SYNTEZY METALURGICZNEJ WSTĘP W wysoko rozwiniętych gospodarkach państw świata, a w tym w Polsce, system transportu kolejowego stanowi jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych o charakterze publicznym oraz towarowym. Związana z tym wysoka eksploatacja oraz stała potrzeba zwiększania wydajności szlaków kolejowych, generuje ciągłą potrzebę rozwijania tego sektora transportu, co następuje poprzez modernizację istniejących linii oraz tworzenie nowych magistrali kolejowych. Rudy Metale 2019, R. 64, nr 4 27 Rozwój zelektryfikowanych linii kolejowych na przestrzeni lat pozwolił na stworzenie wielu systemów sieci trakcyjnych, które niosą za sobą duże zapotrzebowanie materiałowe, a ich głównym zadaniem jest przekazanie energii elektrycznej do elektrowozu. W obecnie stosowanych w Polsce systemach kolejowej sieci trakcyjnej można wyróżnić dwie składowe, tj. dolną sieć trak[...]

Effect of heat treatment on quality and properties of solid bonded 6061 aluminum alloy DOI:10.15199/28.2017.1.6


  In these studies, the effect of heat treatment on solid bonded AA6061 aluminium alloy has been investigated. The examined material in the form of powder and rapidly solidified ribbons was subjected to pre-compacting and extrusion carried out at elevated temperature. As a reference material, a billet from the solid AA6061 alloy was subjected to the same procedure. Samples of obtained profiles were subjected to the subsequent heat treatment operation. Surface quality and mechanical properties of materials before and after annealing were compared. The increase in mechanical properties was accompanied by a well visible post-heat treatment blistering effect. Key words: heat treatment, solid bonding, aluminium alloy.1. INTRODUCTION High popularity of Al-Mg-Si alloys in the extrusion industry is mainly derived from their unique properties such as high specific strength, good corrosion resistance, and excellent formability. Furthermore, the heat treatability of these alloys allows improving their mechanical properties though at the cost of ductility [1, 2]. Technical literature provides rich information on the kinetics of Al-Mg-Si precipitation strengthening [3÷7]. According to [8], the precipitation sequence can be divided into the following stages: Al SSS → clusters of Si/Mg → GP zones → β″ → (βʹ + U2 + U1 + Bʹ) → β In the early phase of heat treatment, “clustering" of Si and Mg atoms occurs inside the saturated solid solution (Al SSS) and is followed by subsequent dissolution of Mg clusters and formation of Mg/Si co-clusters. These structural changes lead to exothermic effects and changes in electrical properties [4]. GP zones are the first important metallic phase that arises during precipitation strengthening and is stabilized by high silicon content [9]. The major hardening effect in Al-Mg-Si alloys is attributed to the presence of the needle-shaped β″ phase[...]

STRUKTURA I WŁASNOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTU Al-Cu WYTWORZONEGO W PROCESIE WYCISKANIA WSPÓŁBIEŻNEGO DOI:10.15199/67.2017.2.2


  W artykule podjęto próbę wytworzenia włóknistego kompozytu metal-metal w procesie wyciskania współbieżnego. Materiałem wyjściowym syntezy były spakietowane, naprzemiennie krążki aluminium 1070 o wysokości 10 mm i miedzi czystej technicznie o wysokości 1 mm. W wyniku tego procesu uzyskano lity pręt o osnowie aluminiowej, na przekroju którego występowały pierścienie miedziane. Przeprowadzono obserwacje struktur oraz przełomów otrzymanej prasówki z użyciem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej, wraz z analizą składu chemicznego EDX. Określono rozkład mikrotwardości metodą Vickers'a na przekroju kompozytu oraz zmiany gęstości metodą Archimedesa na jego długości. Badania wykazały dobry stopień połączenia komponentów oraz brak porowatości. Jednakże, zaobserwowano różnice w rozmieszczeniu zbrojenia na długości wyrobu. Stwierdzono wystąpienie dyfuzji i w jej wyniku powstanie fazy międzymetalicznej typu Cu2Al. Słowa kluczowe: kompozyty Al-Cu, konsolidacja plastyczna, SEM THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al-Cu COMPOSITE PRODUCED BY DIRECT EXTRUSION An article was made to produce a fibrous metal-metal composite material in the process of direct extrusion. The starting material for the synthesis was composed of 10 mm high billets of 1070 aluminium and 1 mm high billets of technically pure copper packed in an alternating arrangement. As a result of this process, a solid rod with aluminium matrix and copper rings embedded in the cross-section was produced. Studies of the obtained extrudate included structure examinations were carried out by light microscopy and SEM/EDX on fractures of the extrudate with an analysis of the chemical composition. The distribution of Vickers microhardness was determined on the composite section, while changes in the density were measured by Archimedes principle over the entire length of the rod. Studies have shown a strong bond formed between the individual composite components. Absence of[...]

 Strona 1