Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Sokołowska"

O polimerach w konstrukcjach zrównoważonych podczas ESPSC 2011 – Czarnecki Symposium


  European Symposium on Polymers in Sustainable Construction 2011 - Czarnecki Symposium odbyło się 7 - 8 września 2011 r. wWarszawie. Sympozjum stało się platformąwymiany najnowszych osiągnięć naukowych i technicznychmiędzy światowej renomy specjalistamiwdziedzinie zastosowania polimerówwbetonie i konstrukcjach budowlanych w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Zaadresowane zostało do prof. Lecha Czarneckiego, aby uhonorować jego wkład w rozwój i popularyzację betonopodobnych kompozytów polimerowych. Sympozjum zorganizowała Katedra Inżynierii Materiałów BudowlanychWydziału Inżynierii Lądowej PolitechnikiWarszawskiej oraz Instytut Techniki Budowlanej pod auspicjami JM Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kurnika, International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC oraz Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. W sympozjum uczestniczyło 120 osób z 14 krajów: z Belgii, Czech, Brazylii, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Niemiec, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, UK, USA, Włoch oraz z Polski. Podczas obrad przedstawiono 30 referatów w pięciu sesjach tematycznych oraz zaprezentowano 11 artykułów w ramach sesji posterowej.Analizowano takie zagadnienia, jak: konstrukcje zrównoważone w kontekście nowych rozwiązańmateriałowych; diagnostyka i nowe metody badawcze oraz naprawa i ochrona powierzchniowa konstrukcji. Sesję otwierającą konferencję rozpoczął Prorektor Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, który podkreślił zasługi Pana Prof. L. Czarneckiego dla Politechniki Warszawskiej, jako wybitnego wykładowcy i naukowca z dziedzin chemii i inżynierii materiałów budowlanych oraz przypomniał Jego dokonania w czasie pełnienia funkcji Prorektora. Wnastępnej kolejności przemówienia wygłosili: prof.Wojciech Radomski - Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Marek Kaproń - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlan[...]

Dobre praktyki jako trend w gospodarowaniu wodami DOI:


  "Zasoby wodne, jako dobro ograniczone niezbędne dla istot żywych oraz ekosystemów naturalnych, nie podlegają zasadom rynku i konkurencji, gdyż świadomym obowiązkiem każdego człowieka jest poszanowanie oraz ochrona tego dobra gwarantująca jego dostępność dla przyszłych pokoleń..." Komitet Regionów1).Coraz częściej wskazuje się na pilną potrzebę podjęcia działań w ramach zrównoważonego i trwałego gospodarowania zasobami wodnymi. Woda jest życiodajnym związkiem bezcennym pod względem przyrodniczym, kulturowym i społecznym. Zrównoważone gospodarowanie wodami jest celem, który kraje Unii Europejskiej starają się osiągnąć poprzez działania skierowane na rzecz poprawy stanu wód wdrażając w życie zapisy Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) transponowane do polskiego prawodawstwa poprzez ustawę Prawo wodne. RDW formułuje dwa zasadnicze cele: ochrona i poprawa stanu środowiska wodnego, oraz działania na rzecz trwałego, zrównoważonego i sprawiedliwego korzystania z wód. Podstawowym narzędziem polityki wodnej w Polsce są Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, które po raz pierwszy weszły [...]

 Strona 1