Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof MUSIOŁ"

Procedura pomiarowa wielozakresowego komparatora impedancji

Czytaj za darmo! »

W artykule wykazano, że procedura pomiarowa zaimplementowana w komparatorze impedancji KWL5, polegająca na uśrednianiu napięć nierównowagi i odniesienia mierzonych dla różnych polaryzacji i różnych faz sygnału kluczującego, prowadzi do eliminacji większości błędów systematycznych występujących w układzie pomiarowym i w rezultacie - do poprawy dokładności komparatora. Abstract. In the paper it was proved that measurement procedure, impelemented in the impedance comparator bridge KWL5, based on averaging unbalance and reference voltages for different polarization and phases of switching signal leads to removing most of systematic errors appearing in the measuring circuit, and finally - to increasing accuracy of the comparator bridge. (Measurement procedure implemented in multi-range impedance comparator bridge). Słowa kluczowe: komparator impedancji, pomiary indukcyjności własnej, wzorzec indukcyjności, woltomierz wektorowy. Keywords: impedance comparator bridge, inductance measurements, inductance standard, vector voltmeter. Wstęp Od kilkudziesięciu lat Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach współpracuje z renomowanym ośrodkiem metrologicznym Physikalisch- Technische Bundesanstalt w Brunszwiku (PTB, Niemcy) w obszarze komparacji wzorców impedancji. Owocem tej współpracy są mostki do kalibracji wzorców indukcyjności własnej KWL3 i KWL5 [1-4], zaprojektowane i wykonane przez naukowców z Politechniki Śląskiej a wykorzystywane przez instytut PTB. Komparator KWL3 został dodatkowo wyposażony w multiplekser [5], [6], który umożliwił pełną automatyzację procesu komparacji wzorców. Dla najnowszego komparatora KWL5 zakres porównywanych wzorców impedancji zmienia się od 62 m (dla 100 H i 100 Hz) do 628 k (dla 10 H i 10 kHz). W zakresie małych impedancji wzorców pomiar musi być wykonywany za pomocą niezależnych zacisków prądowych i napięciowych (czterozaciskowo). Z tego względu w[...]

Coherence of comparison results obtained by new inductance comparator bridge

Czytaj za darmo! »

Few years ago a high-precision multi-range comparator bridge KWL5 was constructed at Silesian University of Technology, Gliwice, Poland. The instrument enables 1:1 comparison of inductors from 100 H to 10 H in the frequency range from 100 Hz to 10 kHz with the smallest uncertainty possible. Results of a coherence test performed for this instrument are presented here. The coherence investigation, commonly called the “triangle method", is a effective way to prove the lack of a most systematic errors and large random errors in the measurement procedure realized by the instrument. Streszczenie. Kilka lat temu w Instytucie Metrologii, Elektroniki I Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaprojektowano i zbudowano precyzyjny wielozakresowy komparator wzorców indukcyjności KWL5. Przyrząd służy do komparacji wzorców indukcyjności o jednakowych wartościach nominalnych od 100 H do 10 H w zakresie częstotliwości od 100 Hz do 10 kHz. W artykule przedstawiono metodę badań i wyniki spójności wyników komparacji wykonanych komparatorem KWL5. Spójne wyniki komparacji świadczą o braku błędów systematycznych i większych błędów przypadkowych podczas procedury pomiarowej. (Spójność wyników komparacji uzyskanych nowym, wielozakresowym komparatorem impedancji). Keywords: coherence test, impedance comparator bridge, inductance measurements, inductance standard. Słowa kluczowe: badanie spójności, komparator impedancji, pomiar indukcyjności, wzorzec indukcyjności. Introduction Several years ago self-balancing comparator bridges for maintenance of inductance standard (called KWL2, KWL3 and KWL4) were constructed by a research team from Silesian University of Technology, Gliwice, Poland exclusively for the comparison of 10 mH inductance standards at frequencies 1 kHz and 1592 Hz [1]. The three bridges define the standards under comparison as twoterminal- pair (2TP) impedances and differ one to the other in the digital part, but the pr[...]

Badania dynamiki i stabilności termostatu powietrznego dla wzorców impedancji

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję stabilnego termostatu powietrznego przeznaczonego przede wszystkim do badań porównawczych wzorców impedancji. Zamieszczono wyniki badań właściwości dynamicznych termostatu prowadzące do doboru optymalnych nastaw regulatora PID, a także wyniki badań stabilności i jednorodności temperatury termostatu. Abstract. A concept for stable air thermostat intended primarily for comparison of impedance standards is proposed in the paper. Results of the dynamic properties of the thermostat leads to the calculation of optimal PID controller parameters and results of the temperature stability and uniformity are presented in the paper. (Dynamic properties and stability investigation of constant temperature chamber for impedance standards) Słowa kluczowe: termostat powietrzny, stabilność temperatury, wzorce impedancji. Keywords: temperature chamber, temperature stability, impedance standards. Wprowadzenie Krajowe Instytuty Metrologiczne (ang. NMIs1) i laboratoria wykonujące pomiary na najwyższym poziomie dokładności powinny zapewnić stabilne warunki środowiskowe podczas prowadzonych badań. Wzorce pierwotne podstawowych wielkości elektrycznych, wykorzystywane do utrzymywania jednostek miar charakteryzują się względną wrażliwością na zmiany temperatury otoczenia od 10-7 1/K (wzorce napięcia stałego Fluke 732B) do ok. 3·10-5 1/K (wzorce indukcyjności własnej typu 1482). Zazwyczaj podczas precyzyjnych komparacji wzorców laboratoria dążą do ustabilizowania warunków środowiskowych na takim poziomie, aby wpływ temperatury na wyniki komparacji mógł być zaniedbany [1, 2]. Dla skrajnie niekorzystnego przypadku komparacji wzorców impedancji o znacznie różniących się współczynnikach temperaturowych (np. wzorca pojemności 1404 o współczynniku temperaturowym 2·10-6 1/K z wzorcem indukcyjności własnej o współczynniku 32·10-6 1/K) zmiana temperatury o 0,1 K podczas pomiaru spowoduje względny błąd pomiaru stosun[...]

Etalon napięcia przemiennego DOI:10.12915/pe.2014.11.07

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono zakres prac związanych z opracowaniem pierwotnego wzorca napięcia przemiennego. Przedstawiono realizację wzorca pierwotnego złożonego z zestawu termicznych przetworników wartości skutecznej, utrzymywanego w Laboratorium Wzorców ACDC Politechniki Śląskiej. Abstract. The scope of work related to the development of the primary AC voltage standard is discussed in the article. The paper presents the realization of the primary AC voltage standard made of a set of thermal converters maintained in the Laboratory of AC-DC Standards at Silesian University of Technology (Primary AC voltage standard). Słowa kluczowe: wzorzec napięcia przemiennego, transfer AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej Keywords: AC voltage standard, AC-DC transfer, thermal voltage converter doi:10.12915/pe.2014.11.07 Wstęp Pomimo dynamicznego rozwoju kwantowych wzorców napięcia przemiennego w dalszym ciągu w najdokładniejszych wzorcach napięcia przemiennego wykorzystywane są termiczne przetworniki wartości skutecznej (TPWS) i specjalizowane, zautomatyzowane stanowiska wzorcujące. W ramach projektu rozwojowego, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy R01003010), w Instytucie Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach opracowano i zbudowano wzorzec pierwotny napięcia przemiennego, którego właściwości metrologiczne nie muszą być określane przez wzorcowanie w NMI1 innego państwa. Niezbędna jest jedynie interkomparacja z wzorcami zagranicznymi, mająca na celu uwiarygodnienie wyników. Jest to postępowanie rutynowe, stosowane przez NMI i laboratoria współpracujące o najwyższym poziomie w hierarchii wzorców. Ogólna charakterystyka etalonu Etalon jest złożony z 26 wzorców, które pokrywają zakres napięcia przemiennego od 0,5 V do 1000 V oraz pasmo częstotliwości od 10 Hz do 1 MHz (rys.1). Rys.1. Widok fragmentu zestawu wzorców napięcia przemiennego We wzorcach wykorzystano jedno2 - [...]

 Strona 1